3.5. DYWIDENDY WYPłACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPłATY.

 

2019
2018
Dywidendy wypłacone w okresie
 
 
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych)*
  0,11
  0,07
Liczba akcji (szt.)
  5 778
  5 778
Wartość wypłaconej dywidendy
  636
  404
        dywidenda dla akcjonariuszy jednostki
        dominującej
  636
  404

 

*W 2018 roku zostala wypłacona zaliczka w wysokości 7 groszy na akcję, na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok.

Powrót do góry