6.3.1. ZOBOWIąZANIA Z TYTUłU śWIADCZEń PRACOWNICZYCH

Zasady rachunkowości

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy), które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze nie wymagają stosowania założeń aktuarialnych. Grupa ujmuje przewidywaną, niezdyskontowaną wartość krótkoterminowych świadczeń, które zostaną wypłacone. Wydatki dotyczące świadczeń wypłacanych w okresie zatrudnienia są odnoszone w rachunek wyników bieżącego okresu sprawozdawczego.

 

Do zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych wypłacanych przez Grupę należą:

 

  • wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  • krótkoterminowe płatne nieobecności,
  • wypłaty z zysku i premie przypadające do wypłaty w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy nabyli te prawa,
  • świadczenia niepieniężne dla aktualnie zatrudnionych pracowników.

 

 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym płatności z tytułu programu określonych składek, ujmowane są w okresie, w którym jednostka Grupy otrzymała przedmiotowe świadczenie ze strony pracownika, a w przypadku wypłat z zysku i premii, gdy spełnione zostały następujące warunki:

 

  • na jednostce Grupy ciąży obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek do dokonania takich wypłat w wyniku zdarzeń przeszłych oraz
  • można dokonać wiarygodnej wyceny tego zobowiązania.

 

 

Grupa ujmuje przewidywane koszty krótkoterminowych świadczeń pracowniczych w formie płatnych nieobecności w przypadku kumulowanych płatnych nieobecności (czyli takich, do których uprawnienia przechodzą na przyszłe okresy i można je wykorzystać w przyszłości), jeśli w bieżącym okresie nie zostały w pełni wykorzystane.

 

Długoterminowe świadczenia pracownicze

 

Długoterminowe świadczenia pracownicze to wszystkie świadczenia, których okres realizacji przypada w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Grupa klasyfikuje je jako:

 

  • świadczenia po okresie zatrudnienia,
  • inne długoterminowe świadczenia pracownicze.

 

 

Do świadczeń po okresie zatrudnienia klasyfikowane są między innymi świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, odprawy emerytalne oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Rezerwa na długoterminowe świadczenia pracownicze wyceniana jest z wykorzystaniem metody prognozowanych uprawnień jednostkowych z wyceny aktuarialnej przeprowadzanej na koniec okresu sprawozdawczego.

 

Zyski i straty aktuarialne dotyczące określonych świadczeń po okresie zatrudnienia są prezentowane w innych całkowitych dochodach. Natomiast zyski i straty dotyczące pozostałych świadczeń wypłacanych w okresie zatrudnienia są odnoszone w rachunek zysków i strat bieżącego okresu sprawozdawczego.

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
2019
 2018
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych
  562
  50
  518
  48
Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych
  254
  3
  221
  4
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
  -  
  77
  -  
  70
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów
  -  
  59
  -  
  57
Świadczenia pracownicze z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  -  
  9
  -  
  15
Zobowiązania z tytułu wypłat z zysku i premii
  -  
  135
  -  
  130
Zobowiązania z tytułu świadczeń z ZFŚS
  69
  4
  64
  4
Pozostałe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  5
  61
  5
  19
Razem
  890
  398
  808
  347

Zmiany zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych przedstawiały się następująco:

 

Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalne 

 

2019
2018
2019
2018
Wartość zobowiązania na początek okresu
  566
  519
  225
  193
Koszty odsetek
  15
  16
  6
  6
Koszty bieżącego zatrudnienia
  28
  32
  10
  9
Koszty przeszłego zatrudnienia
  -  
  -  
  -  
  -  
Wypłacone świadczenia
  (56)
  (59)
  (10)
  (9)
Aktuarialny zysk/(strata) - zmiany w założeniach finansowych
  21
  32
  13
  18
Aktuarialny zysk/(strata) - zmiany w założeniach demograficznych
  38
  32
  13
  7
Zysk/(Strata) z tytułu ograniczeń i rozliczeń
  -  
  (6)
  -  
  1
Wartość zobowiązania na koniec okresu
  612
  566
  257
  225

W bieżącym okresie stopa techniczna przyjęta do obliczenia zdyskontowanej wartości przyszłych wypłat należnych z tytułu odpraw emerytalnych ustalona została na poziomie -0,5%, jako wypadkowa stopy zwrotu z długoletnich obligacji skarbowych o rentowności 2,1% rocznie i planowanej rocznej inflacji wynagrodzeń w wysokości 2,6% (na koniec 2018 roku przyjęto stopę na poziomie -0,1% jako wypadkową stóp odpowiednio 2,8% i 2,9%).