2.4. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH WYCENIANYCH METODą PRAW WłASNOśCI

Zasady rachunkowości

Wspólne ustalenia umowne

 

Wspólne ustalenie umowne obejmują:

  • wspólne działania (opisane w nocie 8.7)
  • wspólne przedsięwzięcia.

 

Grupa jako wspólnik wspólnego przedsięwzięcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmuje swój udział we wspólnym przedsięwzięciu jako inwestycję i wycenia tę inwestycję przy użyciu metody praw własności.

Zgodnie z metodą praw własności, inwestycje ujmuje się początkowo według ceny nabycia, a następnie uwzględnia się udział Grupy w zmianach aktywów netto, jakie wystąpiły od dnia objęcia współkontroli do dnia bilansowego, pomniejszonych o utratę wartości. Straty jednostek współzależnych przekraczające wartość udziału Grupy nie są rozpoznawane. Niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką współzależną podlegają włączeniom konsolidacyjnym zgodnie z udziałem Grupy w kapitałach jednostki współzależnej.

 

Istotne szacunki

Utrata wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu SGT EUROPOL GAZ S.A.

Jednostka Dominująca przeprowadza na koniec każdego okresu sprawozdawczego analizę pod kątem utraty wartości inwestycji w SGT EUROPOL GAZ S.A. (jednostka współzależna wyceniana metodą praw własności), ustalając wartość użytkową inwestycji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycena została sporządzona zgodnie z postanowieniami Protokołu Międzyrządowego z dnia 29 października 2010 roku, które zawierają oczekiwany wynik netto spółki.

Wartość spółki ustalona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtuje się na poziomie 840 mln PLN.

Do wyliczeń przyjęto, że wynik SGT EUROPOL GAZ S.A. (EUROPOL GAZ) w latach 2011 – 2021 będzie wynosił 21 mln PLN rocznie. Zdyskontowane przepływy obejmują wszystkie przepływy gotówkowe generowane przez EUROPOL GAZ, w tym również przepływy związane z obsługą oprocentowanych obcych źródeł finansowania (koszty odsetkowe oraz spłatę kapitału kredytów i pożyczek) oraz inne znane emitentowi ryzyka. Przepływy pieniężne zdyskontowano stopą 5,64% w ujęciu realnym.

W związku z tym, że na koniec 2019 roku, wynik wyceny metodą praw własności udziałów w spółce EUROPOL GAZ przez Jednostkę Dominującą wyniósł 917 mln PLN, w bieżącym okresie sprawozdawczym utworzono odpis z tego tytułu o kwotę 28 mln PLN, zrównujący wycenę metodą praw własności do wyceny wynikającej z zastosowania wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Wynik przeprowadzonego testu na utratę wartości charakteryzuje się wrażliwością na przyjęte założenia dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych (uzależnionych od realizacji przez spółkę postanowień Protokołu Międzyrządowego w zakresie osiąganego wyniku netto w kolejnych latach) oraz stopy dyskontowej. Zmiany założeń wynikające z aktualizacji prognoz finansowych spółki oraz zmiany stopy dyskontowej wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, jak i z działalności samego podmiotu, mogą istotnie wpłynąć na wartość spółki w przyszłości.

 

Utrata wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu Polska Grupa Górnicza S.A.

Współkontrola Grupy Kapitałowej PGNiG nad wspólnym przedsięwzięciem w spółce Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) realizowana jest poprzez akcje spółki PGNiG TERMIKA S.A. (spółka zależna od PGNiG S.A.) w spółce PGG. Przeprowadzona przez Spółkę PGNiG TERMIKA S.A. analiza pod kątem utraty wartości akcji posiadanych w spółce PGG na koniec 2019 roku, wykazała wartość użytkową posiadanych przez spółkę akcji w wysokości 612 mln. Ustalona wartość użytkowa została wyznaczona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Głównymi przesłankami do przeprowadzenia testu na utratę wartości posiadanych akcji spółki PGG były:

  • założenia polityki energetycznej Polski,
  • spadek przyszłych przewidywanych przepływów pieniężnych, spowodowany zmniejszeniem prognozy wydobycia węgla,
  • utrzymywanie zatrudnienia wyższego od planowanego.

 

W związku z powyższym, odpowiednim odpisem aktualizującym objęto akcje we wspólnym przedsięwzięciu w PGG wycenianym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK PGNiG metodą praw własności. Uwzględniając nową wartość użytkową akcji, inwestycja została objęta odpisem z tytułu utraty wartości do wysokości 612 mln. Więcej informacji na temat dokonanego odpisu można znaleźć w nocie 2.4.1.

Wynik przeprowadzonego testu na utratę wartości charakteryzuje się wrażliwością na przyjęte założenia dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych (planowany poziom wydobycia węgla, skorelowany z przyjęciem założeń polityki energetycznej Polski, poziom zatrudnienia i związane z nim koszty pracy) oraz stopy dyskontowej. Zmiany założeń wynikające z aktualizacji prognoz finansowych spółki oraz zmiany stopy dyskontowej wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, jak i z działalności samego podmiotu, mogą istotnie wpłynąć na wartość spółki w przyszłości.

 

W związku z zawartym w dniu 20 lutego 2020 roku porozumieniem pomiędzy przedstawicielami zarządu spółki PGG i central związkowych działających w spółce, które zakłada wzrost wynagrodzeń w spółce PGG średnio o 6% od dnia 1 stycznia 2020 roku, spółka PGNiG Termika S.A. oszacowała wstępnie potencjalny wpływ wzrostu wynagrodzeń na wynik testu na utratę wartości akcji w spółce PGG, jednakże biorąc pod uwagę pisemne zapewnienie od spółki PGG o dążeniu do zrównoważenia wpływu podwyżek płac przez oszczędności w innych obszarach funkcjonowania PGG, Grupa Kapitałowa PGNiG postanowiła pozostawić wartość użytkową akcji spółki PGG na poziomie 612 mln zł.