5.5.2. POZOSTAłE KOREKTY NIEPIENIężNE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPłYWóW PIENIężNYCH

 

2019
2018
Odsetki i dywidendy netto
  42
  16
Wynik na różnicach kursowych netto
  (13)
  (17)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  236
  (111)
Pochodne instrumenty finansowe
  (351)
  67
Spisane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe
  261
  698
Nabycie uprawnień do emisji CO2
  (470)
  (158)
Pozostałe pozycje netto
  (89)
  (63)
Pozostałe korekty niepieniężne
  (384)
  432