6.1.2. WARTOśCI NIEMATERIALNE

Zasady rachunkowości

Wartości niematerialne        

Grupa posiada w szczególności następujące główne pozycje wartości niematerialnych:

  • programy komputerowe,
  • uprawnienia do emisji CO2,
  • koncesje wynikające z prawa geologicznego i górniczego, prawo do użytkowania górniczego, informację geologiczną (Koncesje).

 

Uprawnienia do emisji CO2

Grupa posiada przydział praw do emisji CO2 na poszczególne instalacje zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Prawa do emisji Grupa dzieli na:

  • nabyte w celu umorzenia – ujmowane są w księgach rachunkowych jako wartości niematerialne i wyceniane według zasad podanych poniżej,
  • nabyte w celu odsprzedaży – ujmowane są w księgach rachunkowych jako zapas (nota 6.2.1.) i wyceniane w momencie początkowego ujęcia w cenie nabycia, a na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia lub możliwej do uzyskania cenie sprzedaży netto, w zależności od tego, która z kwot jest niższa,
  • nieodpłatnie otrzymane w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień – są ujmowane w wartości nominalnej tzn. wartości zerowej i ewidencjonowane pozabilansowo.

 

Koncesje oraz prawo do użytkowania górniczego i informacji geologicznej

W działalności poszukiwawczej i wydobywczej Grupa wykorzystuje koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobycie gazu ziemnego i/lub ropy naftowej, udzielone na podstawie prawa geologicznego i górniczego. Ponadto korzysta również z prawa do informacji geologicznej oraz użytkowania górniczego.

Wartość koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego i/lub ropy naftowej oraz wynagrodzenie dla Skarbu Państwa za ustanowienie użytkowania górniczego Grupa ujmuje jako nakłady podlegające kapitalizacji.

 

Wycena

Składnik wartości niematerialnych w momencie początkowego ujęcia wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W przypadku ustanowionego użytkowania górniczego, wartość początkową stanowi wynagrodzenie dla Skarbu Państwa za ustanowienie użytkowania górniczego.

Po początkowym ujęciu składniki wartości niematerialnych wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (zasady rachunkowości dot. utraty wartości przedstawione zostały w nocie 6.1.3.).

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się metodą liniową według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania. Nabyte prawa do emisji CO2 amortyzowane są zależnie od wielkości emisji.

 

Istotne szacunki

Okresy ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych
Okresy ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych oparto na ocenie służb technicznych, odpowiedzialnych za ich eksploatację. Szacunkom takim towarzyszy niepewność co do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zmian technologicznych i konkurencji na rynku, które skutkować mogą inną oceną ekonomicznej przydatności składników i pozostałego okresu ich użyteczności, co w rezultacie może istotnie wpłynąć na wartość wartości niematerialnych oraz koszty amortyzacji w przyszłości.


Szacunki okresu i metody amortyzacji weryfikowane są na koniec roku obrotowego. Jeśli oczekiwany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco od poprzednich szacunków, dokonuje się zmiany okresu amortyzacji. Powyższe operacje Grupa ujmuje jako zmiany wartości szacunkowych i odnosi w rachunek zysków i strat w okresie, w którym ma miejsce zmiana szacunków.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji na dzień 31 grudnia 2019 roku roczne koszty amortyzacji zmniejszyły się o ok. 2,4 mln PLN.

 

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Uprawnienia do emisji CO2dwutlenek węgla
Programy komputerowe
Koncesje
Inne wartości niematerialne
Razem
Wartość brutto na 1 stycznia 2018
  675
  636
  526
  170
  575
  2 582
Umorzenie skumulowane
  (13)
  (532)
  (424)
  (68)
  (346)
  (1 383)
Odpisy z tytułu utraty wartości
  (30)
  -  
  (4)
  (48)
  (2)
  (84)
Wartość netto na 1 stycznia 2018
  632
  104
  98
  54
  227
  1 115
 
 
 
 
 
 
 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
  -  
  -  
  -  
  2
  -  
  2
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie
  27
  20
  46
  99
  26
  218
Przeniesienie pomiędzy grupami oraz pomiędzy pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej
  (23)
  -  
  -  
  -  
  -  
  (23)
Nabycie
  -  
  158
  -  
  -  
  -  
  158
Zbycie
  (1)
  -  
  -  
  -  
  -  
  (1)
Amortyzacja
  (3)
  (158)
  (47)
  (26)
  (51)
  (285)
Odpis z tytułu utraty wartości
  9
  -  
  -  
  (9)
  -  
  -  
Likwidacja
  -  
  -  
  -  
  (1)
  -  
  (1)
Pozostałe zmiany
  (11)
  -  
  -  
  -  
  1
  (10)
 
 
 
 
 
 
 
Wartość brutto na 31 grudnia 2018
  663
  808
  545
  257
  587
  2 860
Umorzenie skumulowane
  (12)
  (684)
  (444)
  (81)
  (382)
  (1 603)
Odpisy z tytułu utraty wartości
  (21)
  -  
  (4)
  (57)
  (2)
  (84)
Wartość netto na 31 grudnia 2018
  630
  124
  97
  119
  203
  1 173
 
 
 
 
 
 
 
Korekta z tytułu zastosowania MSSF 16
  (630)
  -  
  -   
  -  
  (1)
  (631)
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie
  -  
  41
  55
  70
  49
  215
Nabycie
  -  
  470
  -  
  -  
  -  
  470
Amortyzacja
  -  
  (373)
  (40)
  (27)
  (45)
  (485)
Odpis z tytułu utraty wartości
  -  
  -  
  -  
  (12)
  -  
  (12)
Likwidacja
  -  
  -  
  -  
  (1)
  -  
  (1)
 
 
 
 
 
 
 
Wartość brutto na 31 grudnia 2019
  -  
  1 303
  561
  320
  615
  2 799
Umorzenie skumulowane
  -  
  (1 041)
  (445)
  (102)
  (407)
  (1 995)
Odpisy z tytułu utraty wartości
  -  
  -  
  (4)
  (69)
  (2)
  (75)
Wartość netto na 31 grudnia 2019
  -  
  262
  112
  149
  206
  729