2.2. DANE LICZBOWE DOTYCZąCE SEGMENTóW SPRAWOZDAWCZYCH

2019
Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie
Pozostałe segmenty
Suma
Uzgodnienie do danych skonsolidowanych*
Razem
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
  3 351
  32 415
  4 481
  1 606
  170
  42 023
 
 
Sprzedaż między segmentami
  2 471
  835
  106
  959
  330
  4 701
 
 
Przychody razem
  5 822
  33 250
  4 587
  2 565
  500
  46 724
  (4 701)
  42 023
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
  3 360
  (470)
  1 995
  856
  (258)
  5 483
  21
  5 504
Amortyzacja 
  (1 056)
  (214)
  (1 015)
  (707)
  (64)
  (3 056)
  -  
  (3 056)
Zysk operacyjny
  2 304
  (684)
  980
  149
  (322)
  2 427
  21
  2 448
Odpisy rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych,  prawa do użytkowania
aktywów oraz ich odwrócenie
  (613)
  (5)
  6
  -  
  (47)
  (659)
  -  
  (659)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych
metodą praw własności
  (239)
  -  
  -  
  -  
  4
  (235)
  -  
  (235)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego i WN
  (2 446)
  (79)
  (2 265)
  (1 074)
  (146)
  (6 010)
  (59)
  (6 069)
Rzeczowe aktywa trwałe 
  14 576
  3 325
  16 455
  5 239
  653
  40 248
  (246)
  40 002
Zatrudnienie**
  6 746
  3 061
  11 482
  1 833
  1 663
  24 785
 
 

*Eliminacje i korekty konsolidacyjne

     

**Bez zatrudnienia w spółkach wycenianych metodą praw własności

     

2018
Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie
Pozostałe segmenty
Suma
Uzgodnienie do danych skonsolidowanych*
Razem
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
  3 795
  31 038
  4 604
  1 617
  180
  41 234
 
 
Sprzedaż między segmentami
  3 876
  666
  323
  770
  323
  5 958
 
 
Przychody razem
  7 671
  31 704
  4 927
  2 387
  503
  47 192
  (5 958)
  41 234
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
  5 019
  (848)
  2 385
  788
  (214)
  7 130
  (15)
  7 115
Amortyzacja 
  (1 063)
  (189)
  (927)
  (472)
  (70)
  (2 721)
  1
  (2 720)
Zysk operacyjny
  3 956
  (1 037)
  1 458
  316
  (284)
  4 409
  (14)
  4 395
Odpisy rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych,  prawa do użytkowania
aktywów oraz ich odwrócenie
  (484)
  -  
  (2)
  16
  7
  (463)
  -  
  (463)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych
metodą praw własności
  93
  -  
  -  
  -  
  18
  111
  -  
  111
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego i WN
  (2 216)
  (54)
  (1 713)
  (391)
  (142)
  (4 516)
  (18)
  (4 534)
Rzeczowe aktywa trwałe 
  13 132
  3 196
  14 018
  3 588
  528
  34 462
  (226)
  34 236
Zatrudnienie**
  6 958
  3 051
  11 542
  1 813
  1 510
  24 874
 
 

*Eliminacje i korekty konsolidacyjne

     

**Bez zatrudnienia w spółkach wycenianych metodą praw własności

     

Dane na temat segmentów sporządzane są zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zarząd analizuje wyniki segmentów korzystając z podstawowych mierników wyników, tj.: zysk netto segmentu, a także kluczowych wskaźników efektywności takich jak EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją., który nie stanowi miernika wystandaryzowanego.

Definicja wskaźnika EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. oraz sposób jego kalkulacji, stosowany przez Grupę, został przedstawiony poniżej.

Definicja przyjęta przez Grupę:

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. - Zysk przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów finansowych netto, udziału w wynikach inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności, oraz amortyzacji.

 

Wykres 1 Struktura EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w podziale na segmenty (w mld PLN)

Więcej informacji na temat działalności poszczególnych segmentów zaprezentowano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy PGNiG.

Powrót do góry