3.4. KOSZTY FINANSOWE NETTO

 

2019
2018
Odsetki od zadłużenia (bez leasingu, w tym, prowizje od zaciągniętego długu)
(48)
(44)
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu
69)
(1)
Różnice kursowe
15
30
Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń
(7)
(13)
Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej
(1)
20
Pozostałe koszty finansowe netto
56
4
Razem koszty finansowe netto
(54)
(4)

Powrót do góry