3.2. KOSZTY OPERACYJNE

Zasady rachunkowości

Koszt gazu

W pozycji tej ujmowany jest koszt związany z zakupem gazu na giełdach gazu oraz od kontrahentów. Koszt zakupu gazu ujmowany jest wraz z uzasadnioną częścią kosztów opłat systemowych i transakcyjnych, kosztów wydobycia ze źródeł krajowych, kosztów odazotowania i kosztów regazyfikacji. Szczegóły dotyczące wyceny tych pozycji opisano w nocie 6.2.1.  

 

Zużycie surowców i materiałów

W tej pozycji ujmowane są koszty związane ze zużyciem surowców i materiałów na cele działalności podstawowej, w szczególności paliwa do produkcji energii i ciepła. Istotną pozycję w tej grupie kosztów stanowią również koszty energii elektrycznej przeznaczonej na cele handlowe.

 

Świadczenia pracownicze

Koszty z tytułu świadczeń pracowniczych obejmują w szczególności wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty przyszłych świadczeń. Szczegóły dotyczące świadczeń pracowniczych opisano w nocie 6.3.1.

 

Usługi przesyłowe i dystrybucyjne

Usługi przesyłowe i dystrybucyjne związane są z ponoszeniem przez Grupę kosztów z tytułu świadczenia usług na jej rzecz, z wyłączeniem kosztów dotyczących umów kompleksowych, w których Grupa występuje w roli pośrednika (opisanych w nocie 3.1. Operatorzy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego obciążają Grupę kosztami za usługi przesyłu polegające na transporcie paliwa gazowego poprzez sieć gazociągów, kosztami przesyłu ciepła oraz kosztami dystrybucji energii elektrycznej.

 

Pozostałe usługi

Do kosztów pozostałych usług Grupa zalicza koszty z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej spółek z Grupy innych niż usługi przesyłowe. Są to w szczególności:

  • Usługi regazyfikacji, polegające na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej, poprzez ogrzanie skroplonego surowca;
  • Usługi remontowe i budowlane oraz związane z remontami maszyn i urządzeń produkcyjnych, w szczególności urządzeń związanych z produkcją ciepła;
  • Usługi eksploatacji zasobów mineralnych, związane z prowadzoną działalnością wydobycia węglowodorów;
  • Usługi wynajmu.

 

Podatki i opłaty

Pozycja obejmuje w szczególności koszty ponoszone przez Grupę z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu eksploatacji złóż gazu i ropy.

 

Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie

Szczegóły dotyczące utraty wartości aktywów niefinansowych opisano w nocie 6.1.3

 

Amortyzacja

W pozycji tej Grupa ujmuje koszty naliczonych odpisów amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych, prawa do użytkowania aktywów oraz wartości niematerialnych, naliczanych zgodnie z przyjętymi stawkami amortyzacyjnymi (szczegóły opisano odpowiednio w notach 6.1.1. i 6.1.2.).


 

2019
2018
 
Koszt gazu
  (26 686)
  (24 941)
 
        Paliwo gazowe
  (26 687)
  (24 957)
 
        Koszt transakcji zabezpieczających ceny gazu
  1
  16
 
Zużycie innych surowców i materiałów
  (2 977)
  (2 519)
 
        Paliwa do produkcji energii i ciepła
  (958)
  (875)
 
        Energia elektryczna na cele handlowe
  (1 483)
  (1 151)
 
        Zużycie pozostałych surowców i materiałów
  (536)
  (493)
 
Świadczenia pracownicze
  (3 168)
  (2 871)
 
        Wynagrodzenia
  (2 344)
  (2 178)
 
        Składki na ubezpieczenie społeczne
  (519)
  (468)
 
        Koszty  długoterminowych świadczeń
        pracowniczych
  (95)
  (27)
 
        Pozostałe świadczenia pracownicze
  (210)
  (198)
 
Usługi przesyłowe
  (1 053)
  (1 039)
 
Pozostałe usługi
  (1 828)
  (1 865)
 
        Usługi regazyfikacji
  (370)
  (366)
 
        Usługi remontowe i budowlane
  (277)
  (271)
 
        Usługi eksploatacji zasobów mineralnych
  (141)
  (244)
 
        Usługi wynajmu
  (86)
  (117)
 
        Pozostałe usługi
  (954)
  (867)
 
Podatki i opłaty
  (782)
  (819)
 
Odpisy na rzeczowy majątek trwały
i wartości niematerialne oraz ich odwrócenie
  (659)
  (463)

Nota 2.2.

        Koszt spisanych aktywów dotyczących
        poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
  (259)
  (687)
 
        Odpisy rzeczowych aktywów trwałych
  (388)
  222
 
        Odpisy wartości niematerialnych
  (12)
  2
 
Amortyzacja
  (3 056)
  (2 720)

Nota 2.2.

Razem
  (40 209)
  (37 237)
 

 

Koszty ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z tytułu zobowiązania leasingowego

W roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku w kosztach pozostałych usług obcych ujęto:

  • koszty z tytułu leasingu krótkoterminowego w wysokości 6 mln PLN,
  • koszty z tytułu leasingu aktwów niskocennych, niebędącym leasingiem krótkoterminowym w wysokości 1 mln PLN.

W okresie zakończonym 31 grudnia 2018 roku poniesiono następujące koszty z tytułu leasingu:

  • koszty z tytułu leasingu operacyjnego w wysokości 5 mln PLN,
  • koszty z tytułu wynajmu 112 mln PLN,
  • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 31 mln PLN.

Powrót do góry