6.3.4. POZOSTAłE ZOBOWIąZANIA

Pozostałe zobowiązania

2019
2018

 

Długoterminowe
Krótkoterminowe 
Długoterminowe
Krótkoterminowe 
Wadia
  -  
  463
  -  
  28
Niezamortyzowana wartość przyłączy gazowych przekazanych przez odbiorców
  105
  40
  146
  42
Zaliczki na dostawy
  -  
  206
  -  
  173
Rozliczenia międzyokresowe bierne
  -  
  297
  -  
  142
Zobowiązania z tytułu koncesji, praw do informacji geologicznej i użytkowania górniczego
  44
  -  
  46
  -  
Pozostałe przychody przyszłych okresów
  1
  192
  3
  197
Pozostałe
  89
  333
  69
  362
Razem
  239
  1 531
  264
  944

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale