5.1. UZGODNIENIE ZADłUżENIA

Zasady rachunkowości
 

Poprzez zadłużenie netto Grupa rozumie sumę posiadanych kredytów bankowych (zarówno krótko jak i długoterminowych), dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu oraz pożyczek, pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne prezentowane jako aktywa długoterminowe. Jako wskaźnik zadłużenia, Grupa prezentuje stosunek zadłużenia netto do EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.

 

Zadłużenie netto
2019
2018
 
        Kredyty bankowe
  1 712
  1 166
 
        Zobowiązanie z tytułu leasingu
  1 775
  12
 
        Pozostałe
  20
  -  
 
Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego
  3 507
  1 178
 
        Kredyty bankowe
  3 181
  219
 
        Dłużne papiery wartościowe
  -  
  2 298
 
        Zobowiązanie z tytułu leasingu
  64
  7
 
Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego
  3 245
  2 524
 
Razem zadłużenie
  6 752
  3 702
 
        Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  3 037
  3 925

Nota 5.4.

Zadłużenie netto
  3 715
  (223)
 
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
  5 504
  7 115

Nota 2.2.

Zadłużenie netto / EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
  0,67
  (0,03)
 

Poniższy wykres przedstawia zmianę zadłużenia netto w Grupie PGNiG [mln zł]

 

 

Zmiany zadłużenia
Kredyty bankowe
Dłużne papiery wartościowe
Zobowiązanie
z tytułu leasingu
Pozostałe
Razem
Stan na 1 stycznia 2018
  1 085
  1 898
  23
  -  
  3 006
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
  874
  2 295
  -  
  -  
  3 169
        otrzymane finansowanie
  865
  2 295
  -  
  -  
  3 160
        koszty transakcyjne
  9
  -  
  -  
  -  
  9
Naliczenie odsetek
  27
  1
  1
  -  
  29
Płatności z tytułu zadłużenia
  (597)
  (1 896)
  (17)
  -  
  (2 510)
        spłaty kapitału
  (562)
  (1 896)
  (16)
  -  
  (2 474)
        odsetki zapłacone
  (25)
  -  
  (1)
  -  
  (26)
        prowizje zapłacone
  (10)
  -  
  -  
  -  
  (10)
Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych
  (4)
  -  
  (1)
  -  
  (5)
Leasing finansowy
  -  
  -  
  13
  -  
  13
Stan na 31 grudnia 2018
  1 385
  2 298
  19
  -  
  3 702
Wpływ zastosowania MSSF 16
  -  
  -  
  1 817
  -  
  1 817
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
  3 871
  -  
  -  
  20
  3 891
        otrzymane finansowanie
  3 831
  -  
  -  
  20
  3 851
        koszty transakcyjne
  40
  -  
  -  
  -   
  40
Naliczenie odsetek
  59
  7
  77
  2
  145
Zwiększenie stanu (nowe umowy)
  -  
  -  
  95
  -  
  95
Zmniejszenie stanu (zakończone umowy)
  -  
  -  
  (8)
  -  
  (8)
Płatności z tytułu zadłużenia
  (398)
  (2 305)
  (163)
  (2)
  (2 868)
        spłaty kapitału
  (281)
  (2 290)
  (153)
  -  
  (2 724)
        odsetki zapłacone
  (58)
  (15)
  (10)
  (2)
  (85)
        prowizje zapłacone
  (59)
  -  
  -  
  -  
  (59)
Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych
  (24)
  -  
  2
  -  
  (22)
Stan na 31 grudnia 2019
  4 893
  -  
  1 839
  20
  6 752

 

Powrót do góry