6.2.3. ZOBOWIąZANIA Z TYTUłU DOSTAW I USłUG ORAZ PODATKóW

Zasady rachunkowości

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych ujmuje się początkowo w wartości godziwej, która odpowiada wartości nominalnej i wycenia na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu.

 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych ustala się w kwocie wymagającej zapłaty spółkom Grupy zgodnie z obowiązującymi i mającymi zastosowanie przepisami.

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatków

2019
2018
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  1 608
  1 411
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych
  429
  560
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług
  1 008
  985
Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
  310
  374
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieżącego
  132
  418
Razem
  3 487
  3 748

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale