4.1.2. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

 

UZNANIE/(OBCIĄŻENIE) 
UZNANIE/(OBCIĄŻENIE)

 

1 stycznia 2018
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9
Wynik finansowy
Pozostałe całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia
Pozostałe zmiany
31 grudnia 2018
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9
Wynik finansowy
Pozostałe całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia
Pozostałe zmiany
31 grudnia 2019
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych
134
  -  
9
5
  -
1
149
-  
10
5
-  
-  
164
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
151
  -
26
-  
-  
-  
177
-  
21
-  
-  
-  
198
Pozostałe rezerwy
130
  -
(75)
1
(1)
(1)
54
(5)
13
1
1
-  
64
Ulgi inwestycyjne (Norwegia)
36
-  
(38)
-  
2
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
Wycena instrumentów pochodnych
126
-  
80
-  
4
-  
210
-  
31
-  
(1)
-  
240
Utrata wartości aktywów rzeczowych aktywów trwałych
191
-  
(81)
-  
-  
-  
110
-  
(2)
-  
-  
-  
108
Strata podatkowa
32
-  
36
-  
-  
-  
68
-  
(16)
-  
-  
-  
52
Pozostałe
201
(44)
5
-  
-  
-  
162
-  
87
-  
-  
 
249
Razem
1 001
(44)
(38)
6
5
-  
930
(5)
144
6
-  
-  
1 075
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Różnica pomiędzy wartością podatkową  i rachunkową aktywów trwałych
1 832
-  
82
-  
10
-  
1 924
24
52
-  
1
-  
2 001
Wycena pochodnych instrumentów finansowych
55
-  
56
15
4
-  
230
-  
127
156
(1)
-  
512
Pozostałe
892
-  
(136)
-  
17
(25)
748
-  
167
-  
(1)
(1)
913
Razem
2 879
-  
2
15
31
(25)
2 902
24
346
156
(1)
(1)
3 426
Kompensata aktywów i zobowiązań
(860)
 
 
 
 
 
(836)
 
 
 
 
 
(1 043)
Stan po kompensacie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywa
141
 
(38)
 
 
 
94
 
144
 
 
 
32
Zobowiązania
2 019
 
2
 
 
 
2 066
 
346
 
 
 
2 383
Wpływ netto zmian w okresie
 
(44)
(40)
(9)
(26)
25
 
(29)
(202)
(150)
1
1