7.1.3. PRZYCHODY I KOSZTY DOTYCZąCE AKTYWóW I ZOBOWIąZAń FINANSOWYCH

 

 

 

 

2019
2018
Pozycja rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów
Pozycja szczegółowa w nocie / dodatkowe objaśnienia
Noty
Pożyczki, należności i zobowiązania wyceniane wg zamortyzowa- nego kosztu
Pochodne instrumenty finansowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń
Pochodne instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Pożyczki, należności i zobowiązania wyceniane wg zamortyzowa- nego kosztu
Pochodne instrumenty finansowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń
Pochodne instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Wpływ na rachunek zysków i strat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koszty finansowe netto
Odsetki od zadłużenia
  (41)
  -  
  -  
  (41)
  -  
  -  
Różnice kursowe
  15
  -  
  -  
  11
  -  
  -  
Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń
  -  
  (7)
  -  
  -  
  (13)
  -  
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Różnice kursowe
  (9)
  -  
  -  
  16
  -  
  -  
Odpis z tytułu utraty wartości
  42
  -  
  -  
  (129)
  -  
  -  
Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń
  -  
  239
  -  
  -  
  45
  -  
Przychody ze sprzedaży w podziale na produkty
Korekta sprzedaży gazu z tytułu transakcji zabezpieczających
  -  
  -  
  570
  -  
  -  
  (378)
Zużycie surowców i materiałów
Koszt transakcji zabezpieczających ceny gazu
  -  
  -  
  1
  -  
  -  
  16
 
 
 
 
  7
  232
  571
  (143)
  32
  (362)
Wpływ na pozostałe całkowite dochody
 
 
 
 
 
 
 
Zyski/straty z wyceny instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych [część skuteczna]
 
 
 
  1 490
 
 
  (77)
Reklasyfikacja wyceny do rachunku zysków i strat w związku z realizacją (rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych)
 
 
 
  (571)
 
 
  362
 
 
 
 
 
 
  919
 
 
  285
Wpływ na całkowite dochody
 
 
 
  7
  232
  1 490
  (143)
  32
  (77)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy
 
 
 
 
 
  (97)
 
 
  (204)