8.4. POZOSTAłE AKTYWA

Zasady rachunkowości

Udzielone pożyczki wycenia się początkowo według wartości godziwej, a na każdy dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

 

Środki pieniężne o długoterminowym ograniczeniu możliwością dysponowania to środki Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego (FLZG), które Jednostka Dominująca gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, dokonując wpłat na fundusz począwszy od dnia rozpoczęcia działalności, do rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego. Środki funduszu pochodzącego z odpisów zwiększa się o wpływy pochodzące z oprocentowania aktywów funduszu. Z uwagi na ograniczenia formalno-prawne związane z możliwością wykorzystania tych środków tylko na określony cel realizowany w okresie wieloletnim, środki FLZG prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy w części aktywów trwałych jako Pozostałe aktywa. O sumę niewykorzystanych odpisów na FLZG korygowana jest wartość rezerwy na przyszłe koszty likwidacji odwiertów kopalnianych i magazynowych (nota 6.1.1.1)

 

Opłata przyłączeniowa jest ewidencjonowana jako rozliczenia międzyokresowe czynne. Wartość poniesionej opłaty rozliczana jest w średnim okresie ekonomicznej użyteczności aktywów, których ta opłata dotyczy.

 

Udziały i akcje nienotowane na giełdzie wyceniane są według kosztu (pomniejszonego o ewentualny odpis z tytułu utraty wartości), ponieważ wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe.

 

Kwoty należne od klientów z tytułu kontraktów długoterminowych stanowią nadwyżkę kwot zarachowanych przychodów (ustalonych przy zastosowaniu metody zaawansowania procentowego) nad kwotą zafakturowaną.

 

Pozostałe aktywa trwałe i obrotowe obejmują głównie koszty rozliczane w czasie.

 

Należności z tytułu leasingu finansowego ujmowane są w kwocie odpowiadającej sumie minimalnych, należnych Grupie opłat leasingowych zdyskontowanych o stopę procentową leasingu. Różnica pomiędzy wartością księgową majątku oddanego w leasing, a wartością godziwą tego majątku odnoszona jest na przychody przyszłych okresów.

 

 

2019
2018
Pozostałe aktywa trwałe
1 375
1 363
        Udzielone pożyczki
700
562
        Środki pieniężne o długoterminowym
        ograniczeniu możliwością dysponowania
190
207
        Opłata przyłączeniowa
120
125
        Udziały i akcje nienotowane na giełdzie
32
30
        Nieruchomości inwestycyjne
155
153
        Zaliczki na środki trwałe w budowie pozostałe,
        niedot.poszukiwania
77
182
        Należności finansowe (przekazane kaucje,
        gwarancje i inne)
26
67
        Pozostałe aktywa trwałe
75
37
Pozostałe aktywa obrotowe
259
204
        Papiery wartościowe i inne inwestycje dłużne
71
70
        Ubezpieczenia majątkowe
52
43
        Pozostałe aktywa obrotowe
136
91

Zmiany wartości bilansowej brutto pożyczek udzielonych

 

Pożyczki udzielone

 

12-miesięczna oczekiwana strata
oczekiwana strata
w okresie całego życia
z rozpoznaną utratą wartości
Wartość bilansowa brutto na dzień 1 stycznia 2018
  551
  -  
  50
Spłacone aktywa finansowe
  (300)
  -  
  (3)
Nowo rozpoznane aktywa finansowe
  371
  25
  -  
Pozostały wpływ
  (62)
  -  
  8
Wartość bilansowa brutto na dzień 31 grudnia 2018
  560
  25
  55
Spłacone aktywa finansowe
  (16)
  (3)
  (4)
Nowo rozpoznane aktywa finansowe
  138
  7
  -  
Pozostały wpływ
  22
  -  
  4
Wartość bilansowa brutto na dzień 31 grudnia 2019
  704
  29
  55

Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej brutto udzielonych pożyczek w bieżącym okresie

 

Pożyczki udzielone

 

12-miesięczna oczekiwana strata
oczekiwana strata
w okresie całego życia
z rozpoznaną utratą wartości
Stan na 1 stycznia 2018
  54
  -  
  49
Zwiększenia ujęte w rachunku zysków i strat
  88
  -  
  4
Zmniejszenia ujęte w rachunku zysków i strat
  (123)
  -  
  (3)
Wpływ zmian kursów walutowych oraz pozostałe
  (10)
  -  
  5
Stan na 31 grudnia 2018
  9
  -  
  55
Zwiększenia ujęte w rachunku zysków i strat
  3
  -  
  3
Zmniejszenia ujęte w rachunku zysków i strat
  (1)
  -  
  (4)
Wpływ zmian kursów walutowych oraz pozostałe
  -  
  -  
  1
Stan na 31 grudnia 2019
  11
  -  
  55

Powrót do góry