SYTUACJA FINANSOWA

Dane finansowe Grupy PGNiG w latach 2017-2019 [mln zł]
  Grupa PGNiG
2019
2018
2017
Zmiana 2019/2018 %
Zmiana 2019/2018
Przychody ze sprzedaży
42 023
41 234
35 685
2%
789
Koszty operacyjne razem
(39 575)
(36 839)
(31 775)
7%
(2 736)
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.)
5 504
7 115
6 579
(23%)
(1 611)
Amortyzacja
(3 056)
(2 720)
(2 669)
12%
(336)
Zysk z działalności operacyjnej
2 448
4 395
3 910
(44%)
(1 947)
Zysk przed opodatkowaniem
2 159
4 502
3 922
(52%)
(2 343)
Zysk netto
1 371
3 209
2 921
(57%)
(1 838)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 938
5 814
4 816
(15%)
(876)
Przepływy pieniężne netto na działalności inwestycyjnej
(6 152)
(4 704)
(3 863)
31%
(1 448)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
327
237
(4 204)
38%
90
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
(887)
1 347
(3 251)
(166%)
(2 234)
           

 

31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Zmiana 2019/2018 %
Zmiana 2019/2018
Aktywa razem
59 185
53 271
48 203
11%
5 914
Aktywa trwałe (długoterminowe)
43 939
38 898
36 364
13%
5 041
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym
15 246
14 373
11 839
6%
873
Zapasy
4 042
3 364
2 748
20%
678
Zobowiązania i kapitał własny razem
59 185
53 271
48 203
11%
5 914
Kapitał własny razem
38 107
36 632
33 627
4%
1 475
Zobowiązania długoterminowe razem
10 378
7 255
7 004
43%
3 123
Zobowiązania krótkoterminowe razem
10 700
9 384
7 572
14%
1 316
Zobowiązania razem
21 078
16 639
14 576
27%
4 439

Omówienie skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy PGNiG

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty działalności w latach 2018-2019 [%]

 D: niższy wolumen dystrybuowanego gazu o -217 mln m3 (-2% r/r) oraz niższe o -5% (-206 mln zł) przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej przy niższej o -5% taryfie dystrybucyjnej.

 W: przychody ze sprzedaży ciepła na stabilnym poziomie przy wyższej o 0,6°C średniej temperaturze r/r i -3% niższych wolumenach sprzedaży ciepła; wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o +25% r/r (+190 mln zł) przy stabilnym wolumenie sprzedaży.

PiW : spadek przychodów ze sprzedaży gazu r/r o -1 450 mln zł (-32%) przy spadku wolumenu sprzedaży o -3% (-127 mln m3) oraz spadek przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu o -442 mln zł (-17% r/r) przy spadku wolumenu sprzedaży o -14% (-200 tys. ton).

OiM: wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 3% r/r (o +787 mln zł), przy wyższym o +6% wolumenie sprzedaży gazu poza Grupę oraz wyższej o +2,5% taryfie detalicznej.

 

Koszty działalności operacyjnej

Podział kosztów operacyjnych w 2019 r. [%]

Koszty 10 odwiertów negatywnych i sejsmiki wyniosły -259 mln zł) w 2019 r. vs -687 mln zł (31 odwiertów negatywnych) w 2018 r.

Wpływ zawiązania odpisu na zapasie gazu o -305 mln PLN w 2019 r. vs zawiązanie odpisu na zapasie gazu na poziomie -21 mln PLN w 2018 r.

Wpływ zawiązania odpisu aktualizującego wartość składników majątku trwałego: -400 mln zł w 2019 r. vs rozwiązanie na +224 mln zł w 2018 r.
Amortyzacja w 2019 r. na poziomie -3 056 mln zł, w Norwegii -347 mln zł.

Wzrost kosztów gazu o +7% r/r (+1 745 mln zł).

Wzrost zużycia innych surowców i materiałów o 458 mln zł (+18% r/r), w tym energii elektrycznej na cele handlowe o 332 mln zł (+29% r/r).

Wzrost kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych o 10% r/r (+297 mln zł) głównie na skutek wzrostu świadczeń pracowniczych w segmencie Dystrybucji.
 

 

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.

Zmiany w EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w latach 2018-2019 [mln zł]

 

 

Zmiany w skorygowanym wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w latach 2018-2019 [mln zł]

 

 

Koszty finansowe netto i wynik netto

Koszty finansowe netto w 2019 r. wyniosły -54 mln zł i obejmowały głównie odsetki od zadłużenia (-48 mln zł) oraz odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu (-69 mln zł).

Po uwzględnieniu wyniku z inwestycji wycenianych metodą praw własności -235 mln zł (z czego -239 mln zł to wpływ wyceny metodą praw własności udziałów w PGG na skonsolidowany wynik netto Grupy PGNiG w 2019 r.) oraz obciążeń podatkowych w kwocie -788 mln zł, zysk netto Grupy za 2019 r. wyniósł 1 371 mln zł i był niższy o -1 838 mln zł r/r.

Szczegółowe noty w zakresie przychodów i kosztów finansowych (nota 3.4), inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności (nota 2.4) oraz podatku dochodowego (nota 4.1) są dostępne w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 r.

Omówienie wyników segmentów

Zmiany EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. pomiędzy latami 2018-2019 [mln zł]

 

 

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w 2019 r. w podziale na segmenty [mln zł]

 

Wyniki segmentów:

Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie

Wahania wyników finansowych

Obrót, dystrybucja i magazynowanie paliw gazowych, jak również wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, stanowiące oprócz poszukiwań i wydobycia węglowodorów, podstawowy przedmiot działalności Grupa PGNiG, w dużym stopniu podlegają wahaniom sezonowym.

W przypadku sprzedaży gazu ziemnego i ciepła, przychody w miesiącach zimowych (I i IV kwartał roku) znacznie przewyższają wartości osiągane w miesiącach letnich (II i III kwartał roku). Sezonowość jest przede wszystkim skutkiem zmiennych warunków klimatycznych w Polsce, a zakres wahań wyznaczają wartości temperatur – niskie zimą i wyższe latem. Sezonowość tej części przychodów w znacznie większym stopniu dotyczy odbiorców indywidualnych, kupujących powyższe produkty na cele grzewcze, aniżeli odbiorców z sektora produkcyjnego.

Z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw w okresie szczytowego zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny oraz ze względu na konieczność utrzymania bezpieczeństwa dostaw gazu, wymagane jest zapełnienie podziemnych magazynów gazu w okresie letnim oraz zwiększenie zamówień na moce w systemie przesyłowym oraz dystrybucyjnym w okresie zimowym.

Wyniki segmentów podlegają również znaczącym wahaniom spowodowanym zmianami cen produktów. Ponadto, wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie odzwierciedlają zmienność profili produkcji ze złóż węglowodorów.

Wahania przychodów ze sprzedaży Grupy PGNiG w latach 2018-2019 [mln zł]

Wahania EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy PGNiG w latach 2018-2019 [mln zł]

 

Kwartalny wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. i EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana w podziale na segmenty operacyjne w 2019 r.
2019
mln zł
GK PGNiG
Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. I kw

2 165

1 298

(71)

580

400

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. I kw.
2 147
1 280
(71)
579
400

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. II kw

961

692

(160)

490

62

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. II kw.
1 201
898
(160)
487
62

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. III kw

804

676

(221)

415

-19

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. III kw.
756
630
(221)
413
-19

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. IV kw

1 575

694

(16)

510

413

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. IV kw.
1 801
906
(14)
511
413

Kwartalny wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. i EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana w podziale na segmenty operacyjne w 2018 r.
2018
mln zł
GK PGNiG
Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. I kw

2 674

1 380

179

763

401

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. I kw.
2 433
1 139
179
763
401

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. II kw

1 627

1 187

(209)

622

65

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. II kw.
1 555
1 116
(209)
620
65

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. III kw

1 468

1 376

(469)

579

34

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. III kw.
1 329
1 245
(469)
579
34

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. IV kw

1 347

1 076

(349)

422

288

    Skor. EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. IV kw.
1 574
1315
(349)
424
272

Omówienie sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy PGNiG

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazuje sumę bilansową w wysokości 59 185 mln zł, która jest wyższa od wartości na koniec 2018 r. o 5 914 mln zł, czyli 10%.

Aktywa

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - Aktywa [mln zł]

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 40 002 mln zł i była o 5 766 mln zł (17%) wyższa od stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Saldo odpisów aktualizujących te aktywa w stosunku do końca poprzedniego roku wzrosło o 400 mln zł. Pozycja inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności, w stosunku do końca poprzedniego roku, spadła o 242 mln zł (-13%), co jest wynikiem wyceny inwestycji głównie w Polską Grupę Górniczą SA.

Aktywa obrotowe Grupy PGNiG na koniec 2019 r. wynosiły 15 246 mln zł i były o 873 mln zł (6%) wyższe niż na koniec 2018 r. przy spadku o 23% (888 mln zł) r/r środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Wpływ na wzrost aktywów obrotowych miał przede wszystkim wzrost pochodnych instrumentów finansowych o 1 298 mln zł r/r. Jednocześnie wzrósł poziom zapasów, które na koniec 2019 r. wyniosły 4 042 mln zł, czyli o 678 (20%) więcej niż na koniec 2018 r.

Kapitał własny i zobowiązania

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – Pasywa [mln zł]

 

Podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy PGNiG jest kapitał własny, którego wartość na koniec 2019 r. wynosiła 38 107 mln zł, co oznacza wzrost o 1 475 mln zł (4%) w relacji do 2018 r. Na zmianę poziomu kapitałów własnych wpływ miał przede wszystkim osiągnięty w bieżącym okresie zysk netto - wartość zysku zatrzymanego r/r wzrosła o 851 mln zł oraz wzrost wartości kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń o 666 mln zł r/r.

Stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2019 r. wyniósł 10 378 mln zł i był wyższy od poziomu z dnia 31 grudnia 2018 r. o 3 123 mln zł (43%). Na zmianę poziomu zobowiązań długoterminowych wpływ miały głównie zobowiązania z tytułu leasingu – wpływ stosowania MSSF 16 w wysokości 1 036 mln zł w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa PGNiG posiadała zobowiązania krótkoterminowe na poziomie 10 700 mln zł, co oznacza wzrost o 1 316 mln zł (14%) w relacji do końca 2018 r. Na wzrost zobowiązań krótkoterminowych wpłynął głównie wzrost zobowiązań z tytułu leasingu – wpływ stosowania MSSF 16 w wysokości 793 mln zł w 2019 r. oraz wpłacone wadia w 2019 r. w wysokości 463 mln zł.

Pełna wersja skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dostępna jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 r.

Omówienie sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy PGNiG

Nakłady inwestycyjne w 2019 r. w Grupie PGNiG w podziale na segmenty: Poszukiwanie i Wydobycie – 2 446 mln zł; Obrót i Magazynowanie – 79 mln zł; Dystrybucja 2 265 mln zł i Wytwarzanie – 1 074 mln zł

Wypłacona dywidenda w kwocie 636 mln zł, czyli 0,11 zł na akcję

Zobowiązania z tytułu leasingu, w tym długoterminowy -1 043 mln zł i krótkoterminowy -793 mln zł

Pełna wersja skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych dostępna jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 r.

 

Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych [mln zł]

 

Wskaźniki rentowności

ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. [%]

ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. liczone jako zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu.

Spadek wskaźnika ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. spowodowany spadkiem zysku netto (blisko 60%) przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego o 4% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.

 ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. [%]

ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. liczone jako zysk netto w relacji do stanu aktywów na koniec okresu.

Spadek wskaźnika ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. spowodowany spadkiem zysku netto (blisko 60%) przy jednoczesnym wzroście aktywów o 11 % w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.
 

Rentowność sprzedaży netto [%]

Rentowność sprzedaży netto liczone jako zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży.

Spadek wskaźnika rentowności sprzedaży netto spowodowany spadkiem zysku netto (blisko 60%) przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o 2% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.
 

Przewidywana sytuacja finansowa oraz tendencje na rynku kluczowych produktów

Przewidywana sytuacja finansowa Grupy PGNiG

Na sytuację finansową Grupy PGNiG w przyszłych okresach będą w istotnym stopniu oddziaływać zmiany cen węglowodorów na rynkach surowców oraz zmiany kursów walut. Powyższe czynniki będą szczególnie istotne dla wyników generowanych przez Grupę PGNiG w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie.

Zmiana notowań cen węglowodorów przekłada się na przychody ze sprzedaży realizowane przez podmioty Grupy PGNiG zajmujące się wydobyciem oraz ma wpływ na poziom popytu na usługi sejsmiczne i poszukiwawcze świadczone przez spółki Grupy PGNiG. Wzrost cen gazu i ropy naftowej wpływa pozytywnie na wyniki w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. Długoterminowe prognozy cen węglowodorów mają znaczący wpływ na prognozowane przepływ pieniężne z majątku produkcyjnego i w konsekwencji na konieczność aktualizacji wartości aktywów trwałych.

Z uwagi na powiązanie cen ropy naftowej z ceną gazu w ramach kontraktu jamalskiego i kontraktu katarskiego, cena ropy naftowej ma przeciwne do obserwowanego w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie oddziaływanie na wyniki segmentu Obrót i Magazynowanie. Wzrost cen ropy naftowej przekłada się na wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego przez PGNiG. Zależność ta może ulec zmianie za sprawą wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w kwestii dotyczącej stosowanej w kontrakcie jamalskim formuły cenowej.

Na wyniki realizowane przez Grupę PGNiG istotny wpływ będzie miała także sytuacja na krajowym rynku walutowym. Umacnianie się złotego względem walut obcych (głównie względem dolara amerykańskiego) będzie oddziaływać pozytywnie na wyniki segmentu Obrót i Magazynowanie, obniżając koszt importu gazu ziemnego przez PGNiG, przy czym należy zaznaczyć, iż w wyniku prowadzonej przez spółki Grupy PGNiG polityki zabezpieczeń, wpływ zmian kursów walutowych na wyniki jest optymalizowany.

Na sytuację finansową Grupy PGNiG wpłynie także stanowisko Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki odnośnie poziomu taryf sprzedaży i dystrybucji paliw gazowych oraz sprzedaży ciepła. Dodatkowo, postępująca liberalizacja rynku gazu w Polsce będzie w dalszym ciągu wywoływać presję na wyniki realizowane przez spółki Grupy PGNiG świadczące usługi sprzedaży gazu działające w segmencie Obrót i Magazynowanie. Efektem konkurencyjnej walki o klienta są m.in. programy rabatowe kierowane do klientów oraz zmiany warunków cenowych na rynkowe. Powyższe czynniki mogą wpłynąć na obniżenie rentowności segmentu Obrót i Magazynowanie poprzez zmniejszenie uzyskiwanych marż na sprzedaży.

Należy jednak dodać, iż spółki Grupy PGNiG realizują inicjatywy poprawiające efektywność ich funkcjonowania. Podjęte inicjatywy dotyczą m.in. optymalizacji kosztów działalności, co w pozytywny sposób przełoży się na wyniki realizowane przez Grupę PGNiG.

W przypadku segmentu Wytwarzanie ważnym z punktu widzenia działalności Grupy PGNiG będzie kształt programów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz ze źródeł odnawialnych. Zmiany rynkowe cen uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgla będą w coraz większym stopniu wpływać na sytuację finansową Grupy PGNiG w tym segmencie. Istotnym elementem kształtującym wyniki segmentu Wytwarzanie będzie poziom cen paliw produkcyjnych wykorzystywanych na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Perspektywy rynku ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2

Na początku 2020 r. amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej) opublikowała prognozę ceny ropy naftowej Brent w 2020 r., według której średnia cena kontraktu month-ahead wyniesie 64,83 USD/bbl. W przypadku ropy WTI(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca EIA(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej przewiduje cenę na poziomie 59,25 USD/bbl. EIA(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej wyjaśnia, że brak większych zmian cenowych wynika z równoważenia się efektów zwiększenia podaży ropy krajów niezrzeszonych w grupie OPEC(ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy oraz polepszających się perspektyw światowego wzrostu gospodarczego po podpisaniu umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ponadto, kraje grupy OPEC(ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy stabilizują rynek, ograniczając podaż w zależności od poziomu ceny rynkowej. W 2019 r. pogłębiali limity wydobycia, gdy cena spadała poniżej $60/bbl indeksu Brent.

W dłuższej perspektywie ceny ropy mogą być uwarunkowane czynnikami politycznymi. Stany Zjednoczone pod koniec 2019 r. stały się po raz pierwszy w historii eksporterem netto ropy naftowej. Iran i Wenezuela dysponują wysokimi wolnymi mocami produkcyjnymi, lecz ich eksport jest ograniczany przez nałożone sankcje. Od czasu ich nałożenia, wydobycie ropy w tych krajach spadło łącznie o 3 mln baryłek dziennie. Grupa OPEC(ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy również produkuje mniej ropy niż wynikałoby to z ich możliwości technicznych. Minister energii Arabii Saudyjskiej podczas grudniowego szczytu państw OPEC(ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy zapowiedział, że jeśli inne kraje nie będą wywiązywać się ze swoich kwot produkcyjnych to  zacznie eksportować ropę w maksymalnych możliwych ilościach. Oznaczałoby to trafienie na rynek dodatkowych 3 milionów baryłek dziennie i w konsekwencji wystąpienie nadwyżki, która mogłaby doprowadzić do analogicznej sytuacji z I kwartału 2016 r., gdy cena kontraktu month-ahead indeksu Brent nie przekraczała 40 USD/bbl.

Cena ropy Brent w 2020 r. może wynosić średnio $61/bbl. Rok 2020 i początek 2021 r. może być okresem niższych cen, po którym powinien nastąpić powolny, lecz konsekwentny wzrost wartości ropy naftowej, utrzymujący się przez około 15 lat. Spowodowane jest to pozyskiwaniem surowca z coraz mniej opłacalnych źródeł. Szczyt światowego zapotrzebowania na ropę naftową jest przewidziany na drugą połowę lat trzydziestych.

W ocenie analityków, cena gazu ziemnego w Europie utrzyma się na poziomie obserwowanym w drugiej połowie 2019 r. Zwiększone wydobycie gazu łupkowego w Ameryce Północnej i Australii oraz otwarcie nowych instalacji skraplających gaz ziemny sprawią, że produkcja LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji będzie kontynuować swoje szybkie tempo wzrostu. Na 2020 r. zaplanowane jest oddanie do użytku mocy skraplających o rocznej wydajności około 364 TWh, z czego 307 TWh będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. Nadpodaż LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji na globalnym rynku oraz zwiększony wolumen dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec zostaną zbilansowane przez spadające wydobycie w Europie kontynentalnej (m.in. ze złoża w Groningen), okresową opłacalność eksportu gazu do Azji oraz zwiększenie popytu na gaz w sektorze energetycznym. Wejście w życie regulacji IMO 2020 może również zwiększyć popyt na LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w transporcie morskim. Część tankowców LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji korzysta z przewożonego skroplonego gazu do napędzania silników, a paliwo to spełnia wymagania środowiskowe zawarte w dyrektywie. Konwencjonalny transport morski również może korzystać ze skroplonego gazu jako paliwa dominującego. W obliczu zaostrzających się norm środowiskowych można spodziewać się dalszego rozwoju tego segmentu. Analitycy szacują, że w ciągu obecnej dekady światowe zużycie LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji jako paliwa w transporcie morskim będzie rosnąć w tempie 23% rocznie, osiągając wartość 318 TWh w 2030 r. Zapotrzebowanie na LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji najmocniej wzrośnie w krajach azjatyckich, z prawie dwukrotnie wyższą dynamiką wzrostu niż w latach 2018-2019. Europa pozostanie rynkiem bilansującym dla światowych dostaw LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.

Cena uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgla (EUA - ang. European Emission Allowances) będzie w głównej mierze zależeć od kształtu umowy o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, kształtowania się relacji cenowej gazu ziemnego do węgla oraz tempa wzrostu gospodarczego w Europie. W 2019 r. wzrost cen pozwoleń na emisję był ograniczany przez ryzyko tak zwanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ESHE) w trakcie obowiązywania kontraktów zakupionych przez brytyjskie przedsiębiorstwa. Taki scenariusz przyniósłby dużą nadpodaż pozwoleń na emisję w części kontynentalnej, a w konsekwencji silny spadek ceny. Obecnie za najbardziej prawdopodobne uznaje się wyjście Wielkiej Brytanii z ESHE z końcem 2020 r., więc podaż kontraktów na 2021 r. uwzględniałaby mniejsze zapotrzebowanie. W takim wypadku na cenę uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgla będzie mieć wpływ relacja ceny węgla do gazu. Wytworzenie jednej jednostki energii elektrycznej z gazu ziemnego uwalnia do atmosfery średnio ponad dwa razy mniej dwutlenku węgla niż w przypadku generacji węglowej, więc niskie ceny gazu mogą doprowadzić do zmniejszonego popytu na certyfikaty EUA, a w konsekwencji utrzymania się ceny obserwowanej w II połowie 2019 r. (około 25 euro).

Analitycy prognozują, że cena energii elektrycznej w Polsce w 2020 r. nie wzrośnie względem średnich cen z 2019 r. Otwarcie nowych mocy wytwórczych elektrowni w Żeraniu i Stalowej Woli (generacja gazowa) oraz Jaworznie (generacja węglowa), połączenie polskiego systemu z europejskim Rynkiem Dnia Bieżącego SIDC (XBID) oraz rozwój rynku odnawialnych źródeł energii mają zapobiec wzrostowi cen. Popularyzacja technologii fotowoltaicznych może doprowadzić do zmiany sezonowości cen, gdyż największa generacja ze źródeł solarnych występuje w II i III kwartale roku, gdy ceny osiągają zazwyczaj swoje maksymalne roczne poziomy.

 

Publikacja prognoz wyników finansowych i operacyjnych

Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

W opublikowanej w 2017 r. strategii Spółka zapowiedziała wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 dzięki programowi inwestycyjnemu. Na koniec 2019 r. skumulowana EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. wyniosła 19,2 mld zł, co stanowi 57% zaplanowanego wyniku do 2022 r.

Skumulowana EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy PGNiG w latach 2017-2022 [mld zł]

W dniu 31 lipca 2019 r. Spółka opublikowała prognozę wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2019 – 2021.

Prognoza wydobycia gazu ziemnego w latach 2019-2021*
mld m3
2019
2019 wykonanie
2020
2021
Polska
3,9
3,8
3,9
4,0
Zagranica, w tym:
0,7
0,7
0,9
1,2
   - Norwegia
0,5
0,5
0,5
0,7
   - Pakistan
0,2
0,2
0,4
0,5
Razem
4,6
4,5
4,8
5,2

Wydobycie gazu ziemnego w Polsce, Norwegii i Pakistanie utrzymało się na stabilnym poziomie m.in. w efekcie włączenia do eksploatacji nowych odwiertów.

Planowane włączenie do eksploatacji złoża Ærfugl w Norwegii spowoduje wzrost wydobycia surowca po 2020 r.

Prognoza wydobycia ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL w latach 2019-2021
tys. ton
2019
2019 wykonanie
2020
2021
Polska
778
776
747
733
Zagranica, w tym:
475
440
611
671
   - Norwegia
475
440
611
671
Razem
1 253
1 216
1 358
1 404

Wydobycie ropy naftowej w Polsce stopniowo spada wraz z postępującym naturalnym sczerpaniem złóż. Podobnie w Norwegii gdzie dodatkowo wpływ na zmniejszenie produkcji miały problemy techniczne na złożach Vilje i Vale.

Planowanie rozpoczęcie eksploatacji ze złóż Skogul i Ærfugl w 2020 r. oraz Duva w 2021 r. przyczyni się natomiast do istotnego wzrostu wydobycia w latach 2020-2021.

Zarządzanie zasobami finansowymi oraz płynność Grupy PGNiG

Szczegółowo opisane w rozdziale "Kredyty, pożyczki, obligacje"

Sytuacja finansowa PGNiG w 2019 r.

Dane finansowe PGNiG w latach 2017-2019 [mln zł]
 PGNiG
2019
2018
2017
Zmiana 2019/2018
Zmiana 2019/2018 %
Przychody ze sprzedaży
22 615
22 344
19 061
271
1%
Koszty operacyjne razem, w tym
(22 229)
(20 505)
(17 967)
(1 724)
8%
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.)
1 241
2 637
1 869
(1 396)
(53%)
Amortyzacja
(856)
(798)
(766)
(58)
7%
Zysk z działalności operacyjnej
386
1 839
1 094
(1 453)
(79%)
Zysk przed opodatkowaniem
1 989
3 677
2 290
(1 688)
(46%)
Zysk netto
1 748
3 289
2 034
(1 541)
(47%)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 989
2 658
862
(669)
(25%)
Przepływy pieniężne netto na działalności inwestycyjnej
(2 256)
644
(88)
(2 900)
(4,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(52)
(138)
(4 017)
86
(62%)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
(319)
3 164
(3 243)
(3 483)
(1,1)

 

31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Zmiana 2019/2018
Zmiana 2019/2018 %
Aktywa razem
41 044
36 993
33 447
4 051
11%
Aktywa trwałe (długoterminowe)
28 885
25 742
24 234
3 143
12%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym
12 159
11 251
9 213
908
8%
Zapasy
3 230
2 691
2 231
539
20%
Zobowiązania i kapitał własny razem
41 044
36 993
33 447
4 051
11%
Kapitał własny razem
30 618
28 833
26 033
1 785
6%
Zobowiązania długoterminowe razem
3 315
2 551
2 288
764
30%
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7 111
5 609
5 126
1 502
27%
Zobowiązania razem
10 426
8 160
7 414
2 266
28%

W 2019 r. PGNiG odnotowało wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. na poziomie 1 241 mln zł, a więc niższym o 1 396 mln zł niż w roku ubiegłym. 

Zmiany w EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. PGNiG pomiędzy latami 2018-2019 [mln zł]

 

Spadek wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. (-1 288 mln zł r/r) w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie spowodowany jest niższym wynikiem na sprzedaży gazu wysokometanowego oraz ropy naftowej wywołanym spadkami cen surowców notowanych na giełdach (TTF, TGE, Brent), dodatkowo pogłębiony na skutek niższego wolumenu wydobycia i sprzedaży ropy naftowej. Negatywny wpływ na wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. segmentu wywarła również zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych.

Obniżenie wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. (-107 mln zł r/r) w segmencie Obrót i Magazynowanie nastąpiło w efekcie niższego wyniku na sprzedaży gazu wysokometanowego na skutek spadku cen surowców notowanych na giełdach. Negatywny wpływ na wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. segmentu wywarła także zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasu gazu.

Analiza wskaźnikowa

Rentowność

 ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. i ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. [%]

ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. liczone jako zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu.
ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. liczone jako zysk netto w relacji do stanu aktywów na koniec okresu.

Niższy poziom wskaźnika ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. i ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. w 2019 r. spowodowany spadkiem zysku netto r/r.

Rentowność sprzedaży netto [%]

Rentowność sprzedaży netto liczone jako zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży.

Niższy poziom wskaźnika Rentowność sprzedaży netto w 2019 r. spowodowany spadkiem zysku netto r/roraz wyższego o 680 mln zł stanu odpisów aktualizujących.

 Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem, Wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami [%]

Wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem liczony jako suma zobowiązań w relacji do sumy pasywów.
Wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem liczony jako suma zobowiązań do kapitału własnego.

Wzrost wskaźników w 2019 r. spowodowany jest wyższymi zobowiązaniami, głównie z tytułu dostaw i usług oraz kredytów, pożyczek i papierów dłużnych.

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów).
Wskaźnik szybki płynności liczony jako aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów).

Spadek wskaźników w 2019 r. spowodowany jest wyższymi zobowiązaniami krótkoterminowymi, głównie z tytułu dostaw i usług  oraz kredytów, pożyczek i papierów dłużnych.

Nakłady inwestycyjne* poniesione na rzeczowe aktywa trwałe PGNiG w 2019 r. [mln zł]
 
 
 
Stopień
wykonania planu
2019
2018
2017
2019
I.
Poszukiwanie i Wydobycie, w tym:
997
989
867
83%
1
Poszukiwanie
614
764
475
73%
 
w tym nakłady na odwierty negatywne
109
99
60
98%
2
Wydobycie
384
225
392
100%
II.
Obrót i Magazynowanie
93
87
47
92%
1
Obrót
62
0
3
100%
2
Magazyny segmentu Obrót i Magazynowanie
31
87
43
78%
III.
Pozostałe segmenty
49
138
134
29%
IV.
Nakłady inwestycyjne łącznie (I+II+III)
1 140
1 213
1 047
76%

* W tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.