MODEL BIZNESOWY

POLSKA

PAKISTAN

NORWEGIA

Sprzedaż gazu i ropy naftowej
bezpośrednio ze złóż

Poszukiwanie i wydobycie
Przekazanie do sprzedaży
w segmencie obrót i magazynowanie

Obrót i magazynowanie

Import

Obrót
na towarowej
giełdzie energii

Obrót
na europejskiech
giełdach energii

Magazynowanie

Eksport

Sprzedaż
do klientów
Hurtowych
(przez pgnig i pst)

Detalicznych
(przez pgnig i pst)

Dystrybucja
usługa dystrybucyjna poza gk pgnig

Centrum korporacjne
I pozostała działalność

Wytwarzanie
Sprzedaż i dystrybucja ciepła

Usługa
dystrybucji

Usługa
elektryczna

GRI 102-7

W ramach Grupy Kapitałowej PGNiG wyróżnia się pięć segmentów działalności:

Poszukiwanie i Wydobycie 
Podstawową działalnością segmentu jest pozyskiwanie węglowodorów ze złóż i przygotowywanie produktów do sprzedaży. Segment obejmuje cały proces poszukiwania oraz wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej, poczynając od przeprowadzenia analiz geologicznych, badań geofizycznych i wierceń, a kończąc na zagospodarowaniu i eksploatacji złóż. Prace prowadzone są we własnym zakresie oraz we współpracy z partnerami na podstawie umów o wspólnych operacjach, w Polsce i na rynkach zagranicznych. W wyniku kriogenicznego przetwarzania gazu zaazotowanego Spółka, oprócz gazu wysokometanowego, pozyskuje takie produkty, jak skroplony gaz ziemny LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, gazowy i ciekły hel oraz ciekły azot. Natomiast podczas oczyszczania ropy naftowej uzyskuje się kondensat ropny, siarkę oraz mieszaninę propan-butan. W segmencie wykorzystywane są pojemności dwóch podziemnych magazynów gazu: PMG Daszewo i PMG Bonikowo. 
W skład segmentu wchodzą m.in.: PGNiG SA, PGNiG Upstream Norway AS, PGNiG Upstream North Africa B.V., Geofizyka Toruń Sp. z o.o., EXALO Drilling SA. 
Obrót i Magazynowanie
Podstawową działalność segmentu stanowi obrót gazem ziemnym w Polsce i na rynkach zagranicznych. Segment specjalizuje się w sprzedaży gazu wydobywanego ze złóż krajowych lub importowanego. Grupa PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na rynku krajowym. Dynamicznie rozwija swoją działalność na rynkach zagranicznych w obszarach sprzedaży hurtowej i dla klientów końcowych poprzez ekspansje spółek zależnych. Ponadto segment prowadzi działalność handlową na rynkach energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO₂. PGNiG SA jest liderem rynku gazu ziemnego w obrocie giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii. W segmencie wykorzystuje się siedem podziemnych magazynów gazu, które zlokalizowane są w Brzeźnicy, Husowie, Kosakowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie i Wierzchowicach.
W skład segmentu wchodzą: PGNiG SA, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., PGNiG Sales and Trading GmbH, PSTPGNiG Supply & Trading Europe Sales GmbH, Gas Storage Poland Sp. z o.o.
Dystrybucja
Podstawową działalność segmentu stanowi dostarczanie siecią dystrybucyjną gazu wysokometanowego i zaazotowanego, a także niewielkich ilości gazu koksowniczego do klientów detalicznych i korporacyjnych. Ponadto segment prowadzi prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej oraz dokonuje przyłączeń nowych klientów. Dystrybucją gazu ziemnego zajmuje się spółka zależna – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG), która posiada dominujący udział na rynku. PSG jako Operator Systemu Dystrybucyjnego prowadzi działalność gospodarczą na terenie wszystkich województw w Polsce.
Wytwarzanie
Segment obejmuje działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza oraz dystrybucji ciepła. W jego ramach realizuje się duże przedsięwzięcia elektroenergetyczne wykorzystujące gaz ziemny jako paliwo. Centrum kompetencyjnym Grupy PGNiG w dziedzinach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz realizacji projektów z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa jest PGNiG TERMIKA SA. W skład segmentu wchodzą: PGNiG TERMIKA SA i PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.
Centrum Korporacyjne i pozostała działalność
Segment obejmuje czynności, które nie kwalifikują się do wymienionych wcześniej, tj. PGNiG w części odpowiadającej Centrum Korporacyjnemu, projektowanie i realizacja obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń dla sektora górniczego i paliwowo-energetycznego, a także świadczenie usług z zakresu branży hotelarskiej i ubezpieczeniowej oraz usług wsparcia dla działalności spółek z innych segmentów. W skład segmentu wchodzą: PGNiG SA, PGNiG Gazoprojekt SA, Geovita SA, PGNiG Serwis Sp. z o.o., PGNiG Technologie SA, Polski Gaz TUW.

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale