NOTY OBJAśNIAJąCE

 1. Informacje ogólne
  1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej PGNiG i podstawa sporządzenia sprawozdania
   1. Podstawowe informacje o Grupie
   2. Podstawa sporządzenia sprawozdania
  2. Wpływ nowych standardów na sprawozdanie Grupy Kapitałowej
   1. Zastosowane nowe i zmienione standardy i interpretacje
   2. Wpływ wdrożenia nowych standardów i interpretacji na sprawozdanie finansowe Grupy
 2. Opis Grupy Kapitałowej i segmenty sprawozdawcze
  1. Główne informacje o Grupie i segmentach sprawozdawczych
  2. Dane liczbowe dotyczące segmentów sprawozdawczych
  3. Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty
  4. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności
   1. Istotne ograniczenia co do możliwości transferu środków do Grupy z tytułu udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
 3. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat
  1. Przychody ze sprzedaży
  2. Koszty operacyjne
  3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  4. Koszty finansowe netto
  5. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty.
 4. Noty objaśniające dotyczące opodatkowania
  1. Podatek dochodowy
   1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
   2. Odroczony podatek dochodowy
 5. Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacje dotyczące zadłużenia
  1. Uzgodnienie zadłużenia
  2. Zobowiązania z tytułu zadłużenia
   1. Wartość przyznanych i niewykorzystanych źródeł finansowania
  3. Kapitał własny i polityka zarządzania kapitałem
  4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  5. Pozostałe wyjaśnienia dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
   1. Uzgodnienie zmian kapitału obrotowego do sprawozdania z przepływów pieniężnych
   2. Pozostałe korekty niepieniężne do sprawozdania z przepływów pieniężnych
   3. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej
 6. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej
  1. Aktywa trwałe rzeczowe i niematerialne
   1. Rzeczowe aktywa trwałe i związane z nimi rezerwy
    1. Rezerwy związane z rzeczowymi aktywami trwałymi (w tym rezerwa na koszty likwidacji odwiertów)
   2. Wartości niematerialne
   3. Utrata wartości aktywów niefinansowych
  2. Kapitał obrotowy
   1. Zapasy
   2. Należności
   3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatków
  3. Rezerwy i zobowiązania
   1. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
   2. Pozostałe rezerwy
   3. Dotacje
   4. Pozostałe zobowiązania
 7. Noty dotyczące instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym
  1. Instrumenty finansowe
   1. Główne pozycje bilansowe aktywów finansowych w podziale na kategorie
   2. Główne pozycje bilansowe zobowiązań finansowych w podziale na kategorie
   3. Przychody i koszty dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych
  2. Pochodne instrumenty finansowe
  3. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym
   1. Ryzyko kredytowe
    1. Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi
    2. Ryzyko kredytowe związane z należnościami
    3. Ryzyko kredytowe związane z zawartymi transakcjami dotyczącymi pochodnych instrumentów finansowych
   2. Ryzyko rynkowe
    1. Ryzyko cen towarów
    2. Ryzyko walutowe
    3. Ryzyko stopy procentowej
   3. Ryzyko płynności
 8. Noty pozostałe
  1. Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  2. Zysk na akcję
  3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
  4. Pozostałe aktywa
  5. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
   1. Transakcje z jednostkami, których udziałowcem/akcjonariuszem jest PGNiG lub jednostka zależna
   2. Transakcje z jednostkami, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Skarb Państwa
   3. Informacje o świadczeniach dla kluczowego personelu Grupy Kapitałowej
   4. Pożyczki udzielone osobom zarządzającym oraz osobom nadzorującym w spółkach Grupy Kapitałowej 
  7. Wspólne działania
  8. Zmiany w strukturze Grupy w okresie sprawozdawczym
  9. Inne istotne informacje
   1. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  10. Zdarzenia po dniu bilansowym