Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022 przewiduje wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, przy czym Zarząd PGNiG, rekomendując wypłatę dywidendy, każdorazowo bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy PGNiG i jej plany inwestycyjne.

W dniu 27 czerwca 2019 r. ZWZ postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 1 040 096 674,26 zł.  ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 26 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 7 sierpnia 2019 r.

Wielkość dywidendy wypłaconej w dniu 7 sierpnia została pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2018 r., wypłaconą w dniu 3 grudnia 2018 r.

Dywidenda z zysku netto za lata 2014–2018

 

2018
2017
2016
2015
2014
Dywidenda za rok obrotowy (w mld zł)
1,04
-
1,16
1,06
1,18
Dywidenda na akcję(Dywidenda/Cena Akcji, ang. dividend per share) – wskaźnik wartości rynkowej, liczona jako iloraz dywidendy wypłaconej za wskazany rok obrotowy w relacji do liczby wyemitowanych akcji ogółem. (w zł)
0,18
-
0,20
0,18
0,20
Średnia roczna cena akcji (w zł)
6,12
6,33
5,16
5,94
4,85
Stopa dywidendy
2,94%
-
3,88%
3,03%
4,12%