PERSPEKTYWY SEGMENTU

    
 

Perspektywy obrotu hurtowego w Polsce

W efekcie podjęcia decyzji inwestycyjnych przez operatorów przesyłowych Polski i Danii, a tym samym zgody na wspólną realizację projektu Baltic Pipe, PGNiG SA zyska możliwość zdobycia kontraktów na dostawy gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (ze złóż własnych oraz z importu).

W perspektywie średnio- i długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych (kontrakt jamalski) oraz zakontraktowanych ilości LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji – zarówno na warunkach delivery ex-ship (Qatargas i Cheniere – od 2019 r.), jak i free-on-board (Venture Global LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, Inc., Port Arthur LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, LLC – w perspektywie od 2023 r.), z uwzględnieniem tego, że kontrakty free-on-board dają PGNiG możliwość elastycznej sprzedaży LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji na rynkach zagranicznych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe PGNiG będzie dokonywać zakupów gazu ziemnego w ramach umów krótkoterminowych na rynkach ościennych lub na rynku LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Planowana rozbudowa terminala LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w Świnoujściu – na I etapie do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, a następnie nawet do 10 mld m3 rocznie – umożliwi dostarczenie do Polski zwiększonych ilości gazu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.

Perspektywy obrotu hurtowego za granicą – PSTPGNiG Supply & Trading

PSTPGNiG Supply & Trading w obszarze handlu hurtowego, poza działalnością na rynku pozagiełdowym i giełdach, rozszerzy działalność o usługi dla przedsiębiorstw komunalnych i odsprzedawców, oferując standardowe i strukturyzowane produkty handlowe oraz usługi związane z handlem (np. usługi grupy bilansowej). PSTPGNiG Supply & Trading rozpoczęło działalność handlową w zakresie nowych towarów (ropa naftowa, olej napędowy) i z nowymi rynkami (Henry Hub), aby mieć możliwość zabezpieczenia potencjalnych transakcji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, jak również wygenerowania marży na transakcjach własnych.

W celu realizacji kontraktów długoterminowych na dostawy free-on-board PSTPGNiG Supply & Trading rozpoczęło postępowanie przetargowe na czarter dwóch gazowców, które będą mogły odbierać oraz transportować zakupione LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Przetarg powinien zakończyć się z końcem II kwartału 2020 r.

Perspektywy obrotu hurtowego za granicą – PGNiG

PGNiG w dniu 29 listopada 2019 r. podpisało umowę na wyłączne użytkowanie przez 5 lat nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji małej skali w Kłajpedzie. To istotny krok w budowie kompetencji i pozycji na tym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i basenie Morza Bałtyckiego. Umowa z Klaipedos Nafta będzie obowiązywać od kwietnia 2020 r.

PGNiG zyska również lepszy dostęp do rynku LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji małej skali w krajach nadbałtyckich oraz zwiększy konkurencyjność swojej oferty dla odbiorców z obszaru północno-wschodniej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Kompetencje i relacje handlowe zdobyte przez Grupę Kapitałową PGNiG w Kłajpedzie pozwolą na płynne rozpoczęcie operacji i transakcji bunkrowania w terminalu w Świnoujściu po jego rozbudowie i uruchomieniu nabrzeża umożliwiającego świadczenie tej usługi w 2023 r. Obecnie Grupa PGNiG dokonuje bunkrowań statków z autocystern stojących na nabrzeżach w portach (metoda tzw. truck-to-ship).

Perspektywy obrotu detalicznego w Polsce

W celu podnoszenia potencjału przychodowego PGNiG OD będzie kontynuowało rozbudowę zrównoważonego portfolio produktowego umożliwiającego dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów. PGNiG OD dąży do uzyskania korzystnej dla klientów synergii w obszarze komplementarnych do gazu ziemnego rozwiązań energetycznych. Ma to związek między innymi z faktem, że rosną oczekiwania klientów w zakresie zapotrzebowania na rozwiązania hybrydowe, uwzględniające m.in. OZE, LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, efektywność energetyczną. Spółka buduje stacje paliw CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., współpracuje z samorządami, wdraża produkty dodatkowe (takie jak pakiety assistance). PGNiG OD wprowadza rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji, wspierając inicjatywy zmierzające do wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne.

PGNiG OD prowadzi działania mające na celu rozwój biznesu w następujących sektorach:

  • ogrzewanie dla budownictwa jednorodzinnego;
  • produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, bazując na źródłach gazowych;
  • przemysł (w tym energia do celów technologicznych);
  • transport drogowy i morski.

Rozwija zastosowanie CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w transporcie jako naturalne uzupełnienie elektromobilności w drodze do czystego transportu miejskiego i ciężkiego. W zakresie rozwoju oferty produktowej CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji kładzie również nacisk na obszar bunkrowania LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji oraz zwiększania udziału sprzedaży LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w segmencie B2B poprzez budowę stacji regazyfikacji.

PGNiG OD kontynuuje rozwój nowej linii biznesowej w obszarze fotowoltaiki, uruchomionej w październiku 2019 r. oferty dla przedsiębiorstw.

Perspektywy obrotu detalicznego za granicą

PSTPGNiG Supply & Trading ES aktualnie podlega restrukturyzacji, która rozpoczęła się w 2019 r., i aktywnie przeszukuje rynek pod kątem potencjalnych nabywców swoich operacji detalicznych.

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość w obszarze magazynowania

Zgodnie z założonym harmonogramem projektu „KPMG Kosakowo Budowa 5 komór klaster B” w 2020 r. kontynuowany będzie proces budowy komór K-7 i K-10 w KPMG Kosakowo w celu uzyskania kolejnych pojemności magazynowych. Zgodnie z umową na realizację inwestycji zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2021 r. Po zakończeniu budowy klastra B pojemność czynna będzie zwiększona do ok. 300 mln m3.

GSP planuje rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne w celu poszerzenia bazy klientów i zagwarantowania nowych źródeł przychodów. Oferowane usługi za granicą będą związane z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w zakresie budowy podziemnych magazynów gazu.

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale