GRI 304-2 
 
W 2019 r. Grupa PGNiG realizowała przedsięwzięcia, które znajdowały się w pobliżu obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. Wszelkie prace wykonywane były zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zezwoleniami. Dodatkowo w obszarach o skrajnie wrażliwych siedliskach wykonywano inwentaryzację przyrodniczą. Jedynie w pojedynczych przypadkach pozyskiwano decyzje derogacyjne.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia Spółek Grupy PGNiG mające wpływ na bioróżnorodność
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia realizowanego w 2019 r.
Lokalizacja (województwo / gmina)
Nazwy obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski)
Wpływ na bioróżnorodność
na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie
w otulinach których zlokalizowane jest przedsięwzięcie lub w pobliżu których, tj. w odległości do 500 m, zlokalizowane jest przedsięwzięcie
bezpośredni wpływ
pośredni wpływ
1
Wycinka drzew i krzewów w pasie eksploatacyjnym rurociągu płynu złożowego Buszewo 11 należącego do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno (PGNiG) 
zachodniopomorskie/Dębno
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski - Ostoja Witnicko-Dębniańska
 
wycinka 36 drzew i 1400 m2 krzewów
brak
2
„Budowa rurociągu wody złożowej ze stref przyodwiertowych do Ośrodka Centralnego Barnówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. KRNiGZ Dębno – zagospodarowanie złoża Różańsko” (badania geotechniczne) (PGNiG)
zachodniopomorskie/Dębno
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski – Ostoja Witnicko-Dębniańska
 
brak
hałas emitowany do otaczającego środowiska podczas wykonywania prac. Czynnik ten występował tylko w fazie prowadzonych prac i miał charakter miejscowy oraz okresowy. Po zakończeniu prac całkowicie zanikł.
3
Uzyskanie koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Babimost"   w granicach obszaru i terenu górniczego Babimost – koncesja nr 8/2019 z dnia 20.12.2019 r. (PGNiG)                         
wielkopolskie/Zbąszyń, Wolsztyn; lubuskie/Babimost
1. Rezerwat Wyspa na Jeziorze Chobienickim,              
 
brak – odwierty udostępniające złoże znajdują się poza ustawionymi obszarami i formami ochrony przyrody.  
brak – złoże nie jest zagospodarowane, więc trudno stwierdzić.
2. PLH 080002 Rynna Jezior Obrzańskich,                                                             
3. PLH 080063 Bory Babimojskie,                               4. PLB 080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, 5.Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska  
4
Otwór KROBIELEWKO-7 (prace wiertnicze) (PGNiG)
lubuskie/Drezdenko
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015
wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
5
Otwór KROBIELEWKO-8 (prace wiertnicze) (PGNiG)
lubuskie/Skwierzyna
 Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015  
 Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015  
wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej         
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
6
Otwór KROBIELEWKO-6 (likwidacja terenu po wiertni) (PGNiG)
lubuskie/Skwierzyna
 Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015  
 Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015  
wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej          
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
7
Otwór KROBIELEWKO-3 (likwidacja terenu po wiertni) (PGNiG)
lubuskie/Skwierzyna
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015  
 Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Puszcza Notecka PLB300015  
wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej          
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
8
Otwór RADEW-1 (prace przygotowawcze, prace wiertnicze, likwidacja otworu, rekultywacja terenu po wiertni) (PGNiG)
zachodniopomorskie/ Biesiekierz
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022
wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej          
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
9
Otwór CHAŁUPCZYN-1 (prace przygotowawcze) (PGNiG)
lubuskie/Lubrza
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku
wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej          
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
10
Otwór KOMORZE-3H (prace przygotowawcze, prace wiertnicze, likwidacja otworu, rekultywacja terenu po wiertni) (PGNiG)
wielkopolskie/Pyzdry
Obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski: Ostoja Nadwarcańska PLH300009, Dolina Środkowej Warty PLB300002; Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu 
Obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski: Ostoja Nadwarcańska PLH300009, Dolina Środkowej Warty PLB300002; Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu 
wyłączenie z produkcji rolnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, płoszenie zwierząt
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
11
Prace sejsmiczne RUSOCIN 3D (PGNiG)
wielkopolskie/Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Zaniemyśl, Jaraczewo, Borek Wlkp., Nowe Miasto nad Wartą
Obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski: Ostoja Rogalińska PLB300017, Rogalińska Dolina Warty PLH300012, Rogaliński Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami Dezyderego Chłapowskiego i kompleks leśny Osieczna Góra, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Łęgi Mechlińskie, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Łęgi Mechlińskie, Użytki ekologiczne: Stara Warta, przy Białym Gościńcu, Samotnie, Przesmyk
Obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski: Ostoja Rogalińska PLB300017, Rogalińska Dolina Warty PLH300012, Rogaliński Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami Dezyderego Chłapowskiego i kompleks leśny Osieczna Góra, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Łęgi Mechlińskie, Użytki ekologiczne: Stara Warta, przy Białym Gościńcu, Samotnie, Przesmyk
wyłączenie z produkcji rolnej/leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, czasowe płoszenie zwierząt – uzyskano postanowienie RDOŚ w Poznaniu o braku wpływu prac sejsmicznych na obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski
stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
12
Prace sejsmiczne WRZEŚNIA-WITKOWO 2D (PGNiG)
wielkopolskie/Łubowo, Gniezno, Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo, Strzałkowo, Słupca, Lądek, Powidz, Września, Nekla, Kołaczkowo, Pyzdry, Miłosław
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Dolina Środkowej Warty PLB300002, Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Ostoja Nadwarciańska PLH300009, Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski Grądy w Czerniejewie PLH300049, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu, Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu
brak
wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt
brak
13
Prace sejsmiczne ROKIETNICA E (PGNiG)
wielkopolskie/Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Oborniki, Szamotuły
Obszary Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski:  Dolina Samicy PLB300013, Biedrusko PLH300001, rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, rezerwat przyrody Gogulec, Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las
brak
wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt
brak
14
Prace sejsmiczne BRZEZIE-GOŁUCHÓW (PGNiG)
wielkopolskie/Czermin, Chocz, Pleszew, Gołuchów, Dobrzyca, Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce
Natura2000:  Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Ciemnej, Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy
brak
wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt
brak
15
KPMG Kosakowo – budowa klastra B (GSP)                                                               
woj. pomorskie, gm. Kosakowo                                             
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski:  – Obszar Specjalnej Ochrony Zatoka Pucka PLB220005                                   
Nadmorski Park Krajobrazowy                                                              
odwracalny  
odwracalny  
16
KPMG Kosakowo – budowa klastra B (GSP)                                                                                                                                       
woj. pomorskie, gm. Kosakowo                                             
Obszar Natura 2000Sieć obszarów określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, zajmujących prawie 20% powierzchni lądowej Polski:  – Specjalny Obszar Ochrony Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032                                                    
Rezerwat Mechelińskie Łąki                                                              
odwracalny  
odwracalny