WYNIKI SEGMENTU

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2017-2019

 

2019
2018
2017*
Przychody ze sprzedaży poza Grupę Kapitałową PGNiG
32 415
31 038
29 932
Przychody ze sprzedaży między segmentami
835
666
563
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
33 250
31 704
30 496
- gazu wysokometanowego i zaazotowanego
29 334
29 503
28 167
- energii elektrycznej
2 488
2 010
2 012
* Dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.

Koszty operacyjne w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2017-2019

 

2019
2018
2017*
Koszty ogółem
(33 934)
(32 741)
(27 179)
- amortyzacja
(214)
  (189)
(205)
- zużycie surowców i materiałów
(31 669)
(30 940)
(25 271)
- świadczenia pracownicze
(401)
(384)
(326)
- usługi obce
(745)
(707)
(591)
- usługi przesyłowe
(175)
(143)
(154)
- odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie
(5)
-  
(364)
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
22
29
62
- pozostałe koszty operacyjne, netto
(747)
(406)
(331)
* Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 9 i MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. OiM pomiędzy latami 2018-2019

 

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu r/r (z uwzględnieniem wpływu transakcji zabezpieczających) o 0,8 mld zł (do ok. 30 mld zł) przy wyższym wolumenie sprzedaży o +6% w segmencie poza Grupę
  • Wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń odniesionych w wynik finanasowy w wysokości +571 mln zł w 2019 r. vs -362 mln zł w 2018 r.
  • Niższy wolumen importu gazu do Polski r/r z kierunku wschodniego (2019 r.: 8,95 mld m3 vs 2018 r.: 9,04 mld m3). Wyższy wolumen importu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji (+0,71 mld m3 r/r) oraz z kierunku zachodniego (2019 r.: 2,03 mld m3  vs 2018 r.: 1,42 mld m3).
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej łącznie: 2,5 mld zł, wzrost o 0,5 mld zł r/r (+24%) przy jednoczesnym wzroście kosztów energii na cele handlowe o 524 mln zł (+27% r/r).
  • Zwiększenie odpisu na zapasie gazu o -305 mln zł w 2019 r. W 2018 r. zawiązanie odpisu na zapasie gazu na poziomie -21 mln zł. Stan odpisu na koniec 2019 r. wyniósł -376 mln zł.
  • Wpływ zawiązania rezerwy na opłatę zastępczą dot. świadectw efektywności energetycznej: -196 mln zł w 2019 r. wobec -69 mln zł w 2018 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe Grupy PGNiG w 2019 r. w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 159 mln zł, co stanowiło 72% planu. W porównaniu do 2018 r. nakłady inwestycyjne wzrosły o 47%.

Wyniki finansowe spółek zależnych

Wyniki finansowe PGNiG OD
PGNiG OD (mln zł)
2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży
10 965
9 097
11 934
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
561
76
432
EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.
534
67
425
Zysk/strata netto
425
54
346
Aktywa ogółem
3 445
3 183
2 549
Kapitał własny
1 188
809
1 056

Wyniki finansowe GK PSTPGNiG Supply & Trading
GK PSTPGNiG Supply & Trading (mln EUR)
2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży
1 671
1 531
1 077
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
3
0
(1)
EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.
2
0
(2)
Zysk/strata netto
0
(1)
(2)
Aktywa ogółem
350
418
199
Kapitał własny
6
6
7

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale