INFORMACJE O RAPORCIE

GRI 102-10, 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56, 103-1, 
 
PGNiG przedstawia trzeci Zintegrowany Raport Roczny, w którym znajdują się dane dotyczące Grupy PGNiG za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Podane wartości dotyczą stanu na 31 grudnia 2019 r., chyba że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym, a ostatni raport opublikowany został w sierpniu 2019 r.

W niniejszym raporcie zawarto informacje z:

  •  skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych, które sporządzono zgodnie z wymogami art. 49b i 55 ustawy o rachunkowości zobowiązującej jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania danych pozafinansowych.
  • skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania w Unii Europejskiej (UE).
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego na podstawie art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Zintegrowany Raport Roczny został przygotowany w oparciu o wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji GRI Standards w opcji Core z 2016 roku oraz inne wybrane wskaźniki, w tym własne Grupy PGNiG. W raporcie zawarte zostały wskaźniki przygotowane na podstawie Wytycznych GRI Standards dotyczących raportowania elementów zrównoważonego rozwoju, jednakże nie wszystkie dodatkowe dane zostały opracowane w pełni z tymi wytycznymi.

Działania prezentowane w raporcie skorelowane są z wyzwaniami zdefiniowanymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 r., ogłoszonymi przez ONZ we wrześniu 2015 r. Dążymy do realizacji tych celów, stawiając na zrównoważony rozwój m.in. poprzez długofalowe programy ukierunkowane na pracowników każdego szczebla, dbałość o otoczenie społeczne i rynkowe, podchodząc z troską i szacunkiem do środowiska naturalnego.