ANALIZA I MATRYCA ISTOTNOśCI

GRI 102-47, 103-1
 
Proces definiowania zawartości Raportu obejmował trzy etapy: identyfikację, priorytetyzację oraz walidację działań. 

Etap
Podejmowane działania
Identyfikacja
Wskazanie istotnych kwestii biznesowych i obszarów zrównoważonego rozwoju Grupy zdefiniowanych podczas konsultacji prowadzonych z udziałem Zarządu i kadry kierowniczej oraz z pracownikami merytorycznymi.
W trakcie prac przeanalizowane zostały dokumenty, procedury, regulaminy, materiały wewnętrzne Spółek wchodzących w skład Grupy oraz zewnętrzne publikacje.
Proces identyfikacyjny uwzględniał trendy i wytyczne międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania niefinansowego.
Priorytetyzacja
Kaskadowanie zidentyfikowanych kluczowych obszarów oraz nadanie wag aspektom wyłonionym poprzez prowadzony dialog z interesariuszami oraz zespołem projektowym.
Walidacja
Przeprowadzenie konsultacji walidacyjnej z Zarządem, kadrą zarządzającą oraz kluczowymi pracownikami pozwalającej na zdefiniowanie ostatecznej listy zagadnień do raportowania.

Istotne aspekty raportowania

Opracowanie treści Sprawozdania niefinansowego zostało poprzedzone przeprowadzeniem badania oczekiwań Interesariuszy w formie ankiety on-line, w okresie od listopada do grudnia 2019 r. Ankieta została skierowana do pracowników, kontrahentów, klientów, partnerów społecznych, przedstawicieli kadry menedżerskiej oraz inwestorów instytucjonalnych Grupy Kapitałowej PGNiG. W trakcie badania ankietowani odpowiadali na pytania odnoszące się do aspektów środowiskowych, społecznych, pracowniczych, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Tym samym w procesie zidentyfikowane zostały kluczowe obszary zaprezentowane na łamach Sprawozdania. Matrycę istotności zagadnień i ich treść zaprezentowano poniżej.

Istotne aspekty raportowania
Istotność aspektu
Oddziaływanie aspektu
średnia
wysoka
wewnątrz Grupy
na zewnątrz Grupy
OBSZAR EKONOMICZNO-STRATEGICZNY
wpływ na rozwój gospodarki krajowej oraz pozycję rynkową Polski w globalnej gospodarce
X
 
X
X
podejmowane działania przyczyniające się do zapewnienia rozwoju technologicznego kraju
X
 
X
X
kreowanie nowych obszarów zastosowania oferowanych produktów lub rozwój nowych obszarów produktowych
 
X
X
X
adaptacja organizacji w obliczu wyzwań związanych z rewolucją technologiczną, np. automatyzacja i robotyzacja
 
X
X
X
OBSZAR SPOŁECZNY
działania charytatywne i ich wpływ na społeczności lokalne
 
X
X
X
działania podejmowane w zakresie rozwoju talentów uczniów i ułatwienia im wejścia na rynek pracy
X
 
X
X
działania budujące wrażliwość obywatelską w społeczeństwie
X
 
X
X
działania wpływające na integrację ze społeczeństwem lokalnym
X
 
X
X
OBSZAR PRACOWNICZY
podejmowane działania wpływające na bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy
X
 
X
X
rozwój kompetencji i dostarczanie wysokospecjalistycznych szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników
 
X
X
X
podejmowanie działań wzmacniających poczucie przynależności pracowników do organizacji
X
 
X
X
aktywności wpływające na jakość komunikacji i zacieśnianie relacji pomiędzy współpracownikami
X
 
X
X
OBSZAR ŚRODOWISKOWY
inwestycje w badania i rozwój przyczyniające się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko
X
 
X
X
praktyki i działania na rzecz ochrony środowiska
 
X
X
X
aktywności pozwalające na zmniejszenie wykorzystania naturalnych zasobów środowiskowych
X
 
X
X
wskazywanie społeczeństwu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze środowiska naturalnego w codziennym życiu
X
 
X
X
OBSZAR PRAW CZŁOWIEKA I PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU
działania pozwalające na zapewnianie wszystkim pracownikom równego dostępu do szkoleń i rozwoju kompetencji
 
X
X
X
aktywności wpływające na budowanie etycznej kultury pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
 
X
X
X
doskonalenie stosowanych praktyk zakupowych dla dostawców zapewniających transparentne zasady współpracy
 
X
X
X
działania przyczyniające się do budowania kultury organizacyjnej opartej o szacunek i wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikami, współpracownikami i przełożonymi
X
 
X
X