KAPITAł LUDZKI

Pracownicy tworzący Grupę Kapitałową PGNiG są nieocenioną wartością, dzięki której możliwa jest realizacja przyjętej strategii Grupy. 

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, jednocześnie często jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi. Prawidłowe wykorzystanie kompetencji, umiejętności pracowników pozwala organizacji dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania klientów oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zaangażowanie pracowników w rozwój Grupy PGNiG jest gwarancją realizacji wyznaczonych planów strategicznych oraz osiągania ambitnych celów pozwalających budować stabilną pozycję lidera na rynku. Jednocześnie silna i rozpoznawalna marka pozwala na pozyskanie specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki zespołowej pracy wykorzystają swój potencjał i przyczynią się do jej rozwoju. Kluczowym aspektem działalności Grupy PGNiG jest zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, stwarzając jednocześnie dogodne możliwości rozwoju zawodowego w przyjaznym i bezpiecznym miejscu pracy. 

Kluczowe dane:

Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG na koniec 2019 r. w podziale na płeć

Osiągnięte rezultaty:

 

91%

wskaźnik utrzymania zatrudnienia przez rok dla pracowników PGNiG, którzy powrócili po urlopie dot. rodzicielstwa w 2019 r.

8,34%

wszystkich pracowników stanowili nowozatrudnieni w 2019 r. (8,05% w 2018 r.).

 

6,79%

wszystkich pracowników stanowili pracownicy, którzy odeszli z pracy w 2019 r. (7,29% w 2018 r.).

2,21%

pracowników Grupy PGNiG korzystało z urlopów związanych z rodzicielstwem w 2019 r. (1,32% w 2018 r.).

25

godzin szkoleniowych przypadająca średnio na pracownika w Grupie PGNiG w 2019 r. (25 h w 2018 r.)

 

 • Srebrna Karta Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – PGNiG SA.
 • W odniesieniu do 2018 r. liczba wypadków przy pracy w całej Grupie PGNiG spadła o 18,8%, natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 22,5%.
 • W 2019 r. w dwóch spółkach Grupy PGNiG wystąpiły dwa wypadki śmiertelne przy pracy (w 2018 r. nie było w całej Grupie wypadków śmiertelnych).
 • W całej Grupie PGNiG brak przypadków korupcyjnych w 2019 r.

Zatrudnienie Grupy PGNiG według segmentów

 

2019
2018
Odchylenie

 

Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Liczba osób
Procent
Poszukiwanie i Wydobycie
6 747
6 958
-211
-3,0%
Obrót i Magazynowanie
3 061
3 051
10
0,3%
Dystrybucja
11 482
11 542
-60
-0,5%
Wytwarzanie
1 833
1 813
20
1,1%
Pozostała działalność
1 663
1 510
153
10,1%
RAZEM
24 786
24 874
-88
-0,4%

Jak zarządzamy wynikami?

 • Promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy, co jest jednym z celów Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy PGNiG na lata 2017–2022.
 • Udoskonalanie i wspomaganie programu integracji nowych pracowników w ramach IntroDay oraz rozwój kadry kierowniczej w Akademii Menadżerów.
 • Zapewnianie rozwoju mentoringu oraz prowadzenie proaktywnych działań w kierunku zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry.
 • Pogłębianie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy.
 • Wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników.

 Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały?

Kapitał produkcyjny

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowanie kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry oraz zarządza zmianą pokoleniową, realizując projekty takie jak:

 • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo-wydobywczą; jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • „Energia dla Przyszłości” – w 2019 r. zorganizowana została już czwarta edycja programu stypendialnego, w który zaangażowane jest Ministerstwo Energii, Grupa PGNiG, PGE, PKN ORLEN oraz PSE; jego celem jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą wzmocnić kadry branży;
 • Program Mentoringu – w 2019 r. został przeprowadzony pilotaż inicjatywy, której celem jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników będących ekspertami w swojej dziedzinie i posiadających długoletnie doświadczenie do pracowników nieposiadających takiej wiedzy.
Kapitał finansowy

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Grupa zatrudniała na 31 grudnia 2019 r. 24 786 osób, co przełożyło się na świadczenia pracownicze w wysokości 3168 mln zł.

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego. Dodatkowe składniki wynagrodzeń to nagrody i premie w ramach sytemu motywacyjnego, nagrody barbórkowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz pracownicze programy emerytalne.
Kapitał naturalny

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach:

 • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń wynikających z błędów człowieka mających wpływ na otoczenie przyrodnicze; 
 • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko; duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek;
 • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju.
Kapitał innowacyjny

PGNiG, wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji, korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym start-upów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

Wdrożony w Grupie System Identyfikacji Talentów Organizacji umożliwia identyfikację pracowników o dużym potencjale (talentów), którzy obejmowani są programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP). Przygotowuje on zidentyfikowane talenty do pełnienia kluczowych funkcji w organizacji – w tym funkcji menadżerskich.

Kapitał społeczny

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale