SZKOLENIA I ROZWóJ KOMPETENCJI

GRI 404-1, 404-2 
 
 
Polityka personalna Grupy poprzez System Zarządzania Szkoleniami czuwa nad rozwojem kompetencji pracowników. Spółka, zarządzając obszarem dokształcania i doskonalenia zawodowego, zwiększa efektywność szkoleń oraz sprawnie ustala i kontroluje środki przeznaczane na inwestowanie w rozwój kadr.

W Grupie funkcjonują Rzecznicy ds. Szkoleń, którzy są odpowiedzialni za analizę potrzeb szkoleniowych w celu precyzyjnego doboru programu rozwoju poszczególnych pracowników. Należy podkreślić, że ze względu na szerokie spektrum działalności spółek zależnych oraz konieczności aktualizacji i podnoszenia wiedzy pracowników w kluczowych obszarach, podmioty Grupy PGNiG mają dużą swobodę w ustalaniu zakresu i rodzaju szkoleń pracowniczych.

Pracownicy rozwijają swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Na uwagę zasługują również różnorodne projekty, które pracownicy realizują w ramach szerokiej działalności Grupy. Rozwiązywanie nieszablonowych zagadnień podczas długotrwałych kontraktów jest postrzegane przez pracowników jako najszybsza forma rozwoju zawodowego. Jednocześnie pracownicy zachęcani są do wymiany wiedzy i dzielenia się nią z innymi, wpływając tym samym na tworzenie otwartej i kreatywnej organizacji.

Pracownicy za sprawą Rzecznika ds. Szkoleń realizują program szkoleniowy dostosowany do ich indywidualnych umiejętności oraz aktualnie zidentyfikowanych luk i możliwości kompetencyjnych. Inwestowanie w posiadanie wykwalifikowanej kadry jest kluczowe już od samego początku podjętej współpracy z pracownikiem, ponieważ wpływa na wzrost umiejętności zawodowych całego zespołu. Pracownicy mają sposobność podnoszenia swoich kwalifikacji przez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także odbywanie praktyk zawodowych.

W zależności od zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz indywidualnych potrzeb pracownicy mogą brać udział w szkoleniach na temat wszelkich aspektów nowoczesnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. dotyczących ryzyka, analizy otoczenia prawnego, zagadnień związanych z obsługą klienta. System Zarządzania Szkoleniami szczegółowo wskazuje stosowane formy dokształcania, są to:

 • krajowe szkolenia, kursy i seminaria (w tym kursy językowe organizowane przez Centralę /Oddziały PGNiG);
 • szkolenia zagraniczne;
 • konferencje krajowe;
 • studia podyplomowe, MBA, aplikacje radcowskie;
 • studia licencjackie i magisterskie pierwszego kierunku;
 • studia inżynierskie pierwszego kierunku;
 • studia doktoranckie (w tym doktoraty wdrożeniowe);
 • szkoły dla dorosłych;
 • praktyki zawodowe;
 • samokształcenie kierowane (np. e-learning);
 • pozostałe formy kształcenia pracownika, z których programów wynika, że mają charakter szkolenia.
Liczba godzin szkoleniowych przypadająca średnio na pracownika GRI 404-1 
Jednostki organizacyjne
2019
2018

PGNiG

37 h

27 h

Grupa PGNiG

25 h

25 h

 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników w 2019 r. w danych kategoriach