INICJATYWY I DOBRE PRAKTYKI śRODOWISKOWE

    
 
Projekty badawczo-rozwojowe w Grupie PGNiG

W 2019 r. w Grupie PGNiG prowadzone były projekty badawczo-rozwojowe, wśród najważniejszych można wymienić:

 • PGNiG SA we współpracy z INiG-PIB realizowało II etap pracy badawczej pt. „Ocena możliwości zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w PGNiG SA”, która ma na celu ocenę realnych możliwości redukcji wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenach objętych działalnością PGNiG.
 • PGNiG rozpoczęło wdrażanie w Spółce Systemu Zarządzania Energią opisanego normą PN-EN ISO 50001:2012 oraz normą PN-EN ISO 50001:2018. W ramach tych prac przeprowadzono e-szkolenie wśród pracowników, które przybliżało zakres funkcjonowania systemu oraz jego założenia zakładające m.in.: ujednolicenie polityki w zakresie efektywności energetycznej, wspólne standardy zgodne z normami ISO 50001 w obszarze wydobycia i eksploatacji oraz kompleksową kontrolę i optymalizację procesu gospodarowania energią. W ramach wdrożenia prowadzone są projekty inwestycyjne polegające na budowie farm fotowoltaicznych na terenie kawernowych podziemnych magazynów gazu, które mają wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własne Spółki i przekazywać do sieci elektroenergetycznej.
 • Exalo Drilling pracowała nad koncepcją  instalacji fotowoltaicznej dla obiektów w Zielonej Górze. Zamontowanie kolektorów fotowoltaicznych o mocy 244kW pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO₂. Ponadto przeprowadzone zostały badania możliwości zmniejszenia emisji CO₂ i zużycia oleju napędowego do silników wysokoprężnych przez zastosowanie mieszanki paliwowo-gazowej CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.. Celem biznesowym jest przeinstalowanie niektórych jednostek napędowych Diesla w agregatach prądotwórczych tak, aby mogły działać w trybie dwupaliwowym ON-CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa..
 • GSP w ramach rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego wód podziemnych dla Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno opracowało projekt prac geologicznych na wykonanie czterech otworów monitoringowych (Kp-3, Kp-4, Kp-5 i Kp-6) wód podziemnych w utworach czwartorzędowych na terenie KPMG Mogilno. Obecnie kontynuowana jest realizacja tego projektu. Natomiast w ramach monitoringu wód zatoki Puckiej w rejonie zrzutu solanki z ługowanych komór magazynowych KPMG Kosakowo klaster B we współpracy z IBW PAN w 2019 r. zakończono realizację  pilotażowego programu obserwacji prądów morskich. Wyniki zrealizowanego projektu są wykorzystywane w interpretacji danych pozyskanych w trakcie badań monitoringowych wód Zatoki Puckiej.
Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

W 2019 r. Spółki Grupy PGNiG angażowały się w działania promujące ochronę środowiska, m.in.:

 • Geofizyka Toruń podjęła szereg inicjatyw na rzecz edukacji ekologicznej, zwiększania świadomości ekologicznej pracowników oraz otoczenia społecznego. Na spotkaniach pracowniczych Spółka realizuje również pogadanki tematyczne, szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne pracowników, plakaty, ulotki, kampanie informacyjne dot. segregacji odpadów, ochrony atmosfery, gospodarki obiegu zamkniętego oraz propagowane inicjatyw takich jak Europejski Dzień Zrównoważonego Transportu – „Bezpieczna droga do domu”. Ponadto Spółka z sukcesem kontynuowała program ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania maszyn na środowisko w trakcie realizacji prac sejsmicznych. Jego efektem jest m.in. utrzymywanie wibratorów sejsmicznych w bardzo dobrym stanie technicznym ze szczególnym uwzględnieniem sprawności technicznej przewodów hydraulicznych czy zmniejszenie emisji do powietrza poprzez stopniową wymianę taboru samochodowego (wycofano z eksploatacji ok. 30 pojazdów starszej generacji).
 • PGNiG przeprowadziła kampanię edukacyjno-informacyjną „Bądź Eko" w celu poprawy świadomości ekologicznej pracowników poprzez wyrobienie odpowiednich nawyków związanych z racjonalnym wykorzystywaniem surowców.
 • PGNiG TERMIKA w ramach programu m.st. Warszawy „Partnerstwo dla Klimatu” współorganizowała „Piknik z klimatem”, wspólnie z firmą Veolia organizowała „Warszawski Dzień Energii” oraz przeprowadziła sprzątanie terenów nad Kanałem Żerańskim, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. W roku 2017 uzyskano decyzję dot. zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych EC Siekierki „Zawady”. Docelowe zagospodarowanie to tereny sportu i rekreacji. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2021 r.
 • PTER wspiera propagowanie idei budowy klastrów energii i rozwój lokalnych rynków energii w oparciu o lokalne zasoby. W tym celu spółka współpracuje z PGNiG OD na rzecz realizacji, rozwijania oraz promowania inwestycji wpisujących się w Programy Likwidacji Niskiej Emisji. Spółka współpracuje również z Bankiem Ochrony Środowiska SA, BOŚ Eko Profit SA oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Współpraca dotyczy budowy wysokosprawnych gazowych źródeł ciepła dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, uwzględnia aspekt współpracy z gminami np. Radków oraz Zawidów – ukierunkowanej na gazyfikację gmin oraz rozwój ciepłownictwa opartego na paliwie gazowym i gazie skroplonym LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Spółka jest również partnerem Gminy Konstancin-Jeziorna w obszarze realizacji inwestycji ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji.
 • W ramach programu „PSG w zgodzie z naturą” Spółka realizowała edukację ekologiczną wśród swoich pracowników. Celem programu było promowanie edukacji ekologicznej wśród zatrudnionych, poszerzenie ich wiedzy oraz zwrócenie uwagi na problemy związane z ekologią w otaczającym nas środowisku.
 • PGNiG OD na wybranych dachach swoich obiektów zamontowała instalacje fotowoltaiczne, co miało wpływ na uzyskanie częściowej niezależności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Spółka zmodernizowała urządzenia oświetleniowe (żarówki, lampy), montując oświetlenie ledowe w części swoich obiektów.
 • PSTPGNiG Supply & Trading współorganizowało z Fundacją Plant-for-the-Planet ekologiczne warsztaty dla dzieci w Monachium i Graz, podczas których dzieci uczyły się ekologicznej postawy oraz jak zostać Ambasadorem Sprawiedliwości ds. Klimatu (Climate Justice Ambassador). W ramach tej inicjatywy Spółka daje też „welcome tree” (drzewo powitalne) swoim nowym klientom detalicznym, a za każdą przedłużoną umowę zostaje zasadzone drzewo.