MISJA, WIZJA I WARTOśCI

GRI 103-2
 

Misja

Zaufanie: nasi klienci polegają na wysokiej jakości i wiarygodności świadczonych usług

Dostawca energii: kompleksowo zaspokajamy potrzeby energetyczne klientów (gaz + prąd + ciepło + inne/usługi)

Dom i biznes: cenimy wszystkich naszych klientów – gospodarstwa domowe, firmy i instytucje

Zaufany dostawca energii dla domu
i biznesu

Wizja

Odpowiedzialność: działamy przejrzyście, zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej

Efektywność: jesteśmy zoptymalizowani procesowo i kosztowo

Innowacyjne rozwiązania: jesteśmy liderem innowacyjności w branży energetycznej

Odpowiedzialne i efektywne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych

Cel nadrzędny

Wzrost wartości: naszą nadrzędną aspiracją jest kreowanie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy i klientów

Stabilność finansowa: dążymy do zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej i wiarygodności kredytowej

Wzrost wartości Grupy PGNiG
oraz zapewnienie stabilności finansowej

W realizacji misji, wizji i celu nadrzędnego w praktyce pomagają kluczowe wartości Grupy PGNiG. Odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo i jakość zostały zapisane w Deklaracji wartości w Kodeksie etycznym Grupy PGNiG. Stanowią one etyczny drogowskaz dla strategicznych działań Grupy.

Wartości:

Odpowiedzialność

To podstawa codziennego działania wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a jednocześnie wyzwanie, które mobilizuje nas do dbania o dobro wspólne oraz środowisko naturalne i klimat. W szczególności oznacza to dla Grupy:

 • Troskę o otoczenie ekonomiczne, społeczne, środowisko naturalne i klimat
 • Wspólne budowanie wartości spółek Grupy PGNiG i ich dobrego imienia
 • Dbałość o bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców i klientów
 • Transparentność, zagwarantowanie równych szans oraz wspieranie rozwoju zawodowego wszystkich pracowników
Wiarygodność

To długotrwałe i konsekwentne budowanie wysokiej kultury komunikacji opartej na zasadach dialogu, stymulującej atmosferę zaufania wśród wszystkich naszych interesariuszy. W szczególności oznacza to dla Grupy:

 • Zachowanie poufności informacji
 • Rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych emitentów
 • Zapewnienie przejrzystości działań i informacji
 • Dotrzymywanie zobowiązań
 • Uczciwą i odpowiedzialną konkurencję
 • Przejrzystość działań sponsoringowych, darowizn i projektów społecznych
Partnerstwo

To budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obustronnie korzystnych relacji w ramach Grupy PGNiG – z pracownikami i organizacjami związkowymi oraz na zewnątrz – z klientami, społecznościami lokalnymi i innymi uczestnikami rynku. W szczególności oznacza to dla Grupy:

 • Tworzenie warunków do współpracy
 • Troskę o relacje między pracownikami
 • Tolerancję dla różnorodności poglądów i oczekiwań w miejscu pracy
 • Dialog z interesariuszami i wrażliwość na ich potrzeby
Jakość

To zapewnienie wysokiego poziomu dostarczanych przez nas produktów i świadczonych usług, z uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia przez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów zarządzania i kształtowanie etycznego środowiska w Grupie PGNiG, w zgodzie z aspiracjami naszych klientów, pracowników i wszystkich partnerów. W szczególności oznacza to dla Grupy:

 • Kształtowanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi
 • Dbałość o dostarczanie partnerom biznesowym / klientom produktów i usług spełniających ich oczekiwania lub je przewyższających
 • Dbałość o stały rozwój
 • Właściwe wykorzystywanie potencjału pracowników

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale