KREDYTY, POżYCZKI, OBLIGACJE

Kredyty, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe

W dniu 24 czerwca 2019 r. PGNiG SA zawarło porozumienie rozwiązujące Programy Emisji Obligacji do kwoty 7 mld zł oraz 1 mld zł, zastępując je umową kredytu konsorcjalnego na kwotę 10 mld zł z okresem dostępności 5 lat. Spółka zamierza wykorzystać udostępnione w ramach kredytu środki pieniężne m.in. na finansowanie bieżącej działalności oraz wydatków inwestycyjnych PGNiG i spółek z Grupy PGNiG.

Najistotniejsze umowy kredytów Grupy PGNiG na 31 grudnia 2019 r.
Bank
Maksymalna wartość zadłużenia w ramach umów (w mln)
Waluta
Rodzaj oprocentowania
Rodzaj kredytu
Termin wymagalności
Konsorcjum 8 banków
450
USD
zmienne
obrotowy/
inwestycyjny
30.06.2026
Bank Gospodarstwa Krajowego
271
PLN
zmienne
długoterminowy
27.08.2027
Bank Gospodarstwa Krajowego
45
PLN
zmienne
inwestycyjny
31.12.2023
Pekao SA
20
PLN
zmienne
w rachunku bieżącym
27.06.2025
Deutsche Bank
35
EUR
zmienne
obrotowy w rachunku bieżącym, krótkoterminowy
na wezwanie
PKO Bank Polski
20
EUR
zmienne
obrotowy w rachunku bieżącym, krótkoterminowy
31.03.2020

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Pekao SA

ING Bank Śląski SA

PKO BP SA

Caixa Bank SA Oddział w Polsce

BNP Paribas Bank Polska SA

Societe Generale SA

Santander Bank Polska SA

Intesa Sanpaolo S.p.A.
10 000
PLN
zmienne
konsorcjalny
24.06.2024

Szczegółowe informacje na temat pożyczek udzielonych przez PGNiG spółkom zależnym i innym spółkom powiązanym zaprezentowane zostały w nocie 7.4 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGNiG za 2019 r.

Emisja papierów wartościowych oraz wykorzystanie wpływów z emisji

W 2019 r. Grupa PGNiG mogła emitować obligacje w ramach trzech programów. Szczegółowe informacje dot. terminów obowiązywania, stopnia wykorzystania programów oraz zadłużenia z tytułu emisji znajdują się w nocie 5.2 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 r.

Na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiło zadłużenie PGNiG z tytułu emisji obligacji w ramach Grupy PGNiG.

Instrumenty finansowe

Główne pozycje bilansowe aktywów finansowych w podziale na kategorie
   
2019
2018
Pozycja bilansowa
Pozycja szczegółowa w nocie 
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Pożyczki i należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Należności
Należności z tytułu dostaw i usług
  4 511
  -  
  -  
  4 511
  4 864
  -  
  -  
  4 864
Pochodne instrumenty finansowe
 
  -  
  1 539
  1 088
  2 627
  -  
  928
  390
  1 318
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 
  3 037
  -  
  -  
  3 037
  3 925
  -  
  -  
  3 925
Razem
 
  7 548
  1 539
  1 088
  10 175
  8 789
  928
  390
  10 107

Główne pozycje bilansowe zobowiązań finansowych w podziale na kategorie
   
2019
2018
Pozycja bilansowa
Pozycja szczegółowa w nocie 
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń
Razem
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
Kredyty bankowe
  4 893
  -  
  -  
  4 893
  1 385
  -  
  -  
  1 385
Dłużne papiery wartościowe
  -  
  -  
  -  
  -  
  2 298
  -  
  -  
  2 298
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  1 608
  -  
  -  
  1 608
  1 411
  -  
  -  
  1 411
Pochodne instrumenty finansowe
 
  -  
  991
  305
  1 296
  -  
  802
  358
  1 160
Razem
 
  6 501
  991
  305
  7 797
  5 094
  802
  358
  6 254

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów finansowych znajdują się w nocie 7.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 r.

Wskaźniki zadłużenia

Dług netto/EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. 

Dług netto liczony jako suma posiadanych kredytów bankowych (zarówno krótko-, jak i długoterminowych), dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu oraz pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne prezentowane jako aktywa długoterminowe.
W celu analizy zadłużenia Grupy PGNiG Zarząd korzysta ze wskaźnika Dług netto/EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.. Zgodnie ze Strategią nie powinien on przekroczyć poziomu 2,0.
Wzrost wskaźnika w 2019 r. spowodowany jest głównie wzrostem zobowiązań z tytułu leasingu (1,8 mld zł w 2019 r. w porównaniu z 19 mln zł w 2018 r.) i znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych (6,6, mld zł w 2019 r. vs 4,9 mld zł w 2018 r.) przy obniżeniu wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. r/r o 1,6 mld zł.
 

Wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem;
wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami

 

Wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem liczony jako suma zobowiązań w relacji do sumy pasywów.
Wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem liczony jako suma zobowiązań do kapitału własnego.
Wzrost wskaźników w 2019 r. spowodowany jest wzrostem zobowiązań z tytułu zadłużenia (w tym z tytułu leasingu) o 82% r/r przy wzroście pasywów o 11% i kapitału własnego o 4% r/r.
 

Wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności

 

Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów).
Wskaźnik szybki płynności liczony jako aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów).
Na skutek wyższego poziomu wzrostu zobowiązań w stosunku do aktywów obrotowych r/r wskaźnik bieżącej płynności osiągnął w 2019 r. wartość 1,6 wobec poziomu 1,8 z 2018 r., a wskaźnik szybkiej płynności osiągnął –1,2 wobec poziomu 1,3.
 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

Grupa PGNiG aktywnie zarządza zasobami finansowymi, optymalizując zarówno strukturę zadłużenia, jak i koszty finansowania. Spółki Grupy PGNiG dostosowują formę finansowania w zależności od celu, na jaki przeznaczone jest dane finansowanie (działalność operacyjna, inwestycyjna), oraz okresu, na jaki ma zostać udzielone. Wśród dostępnych dla spółek Grupy PGNiG form finansowania należy wymienić kredyty bankowe, leasing finansowy oraz pożyczki wewnątrzgrupowe udzielanie przez PGNiG.
Ważnym elementem podnoszącym efektywność zarządzania zasobami finansowymi jest system zarządzania płynnością finansową, w ramach którego możliwe jest wzajemne bilansowanie sald wskazanych rachunków bankowych PGNiG i spółek zależnych, tzw. cash pooling. Dzięki systemowi cash poolingu w obrębie jednej grupy kapitałowej środki pieniężne podmiotów posiadających nadpłynność są wykorzystywane do finansowania działalności podmiotów wykazujących niedobór środków pieniężnych. Dzięki systemowi cash poolingu podnosi się nie tylko efektywność wykorzystania środków pieniężnych w ramach Grupy PGNiG, ale także obniża istotnie koszty odsetek ponoszonych przez spółki finansujące niedobory środków pieniężnych w ramach tego systemu.

Oceniając efektywność zarządzania zasobami finansowymi, należy wskazać na optymalny poziom dywersyfikacji portfela instytucji finansowych. Trzeba także zauważyć, iż różnorodność dostępnych źródeł finansowania oraz narzędzi zarządzania płynnością w ramach Grupy PGNiG powoduje, że nie występują problemy z wywiązywaniem się spółek Grupy PGNiG z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Grupa posiada stabilną pozycję finansową, a generowane przepływy pieniężne oraz dostępne źródła finansowania pozwalają na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. Grupa PGNiG zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach znajdują się w rozdziale Inwestycje w 2020 r.

Udzielone poręczenia, gwarancje oraz pozostałe aktywa i zobowiązania warunkowe
Na dzień 31 grudnia 2019 r. najistotniejszą pozycję pozabilansową Grupy PGNiG stanowiły zobowiązania warunkowe, których łączna wartość ujawniona w skonsolidowanym sprawozdaniu wynosiła 4,6 mld zł (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3 mld zł).