GRI 305-7
 
Grupa PGNiG kładzie duży nacisk na redukcję emisji gazów i pyłów do atmosfery. Grupa systematycznie ogranicza ilość zanieczyszczeń, które są generowane z transportu, procesów spalania w źródłach ciepła, przeładunku paliw oraz procesów technologicznych (spalanie gazów na flarach, upusty gazu, emisje pochodzące z tłoczni i sprężarek). 

Metody obniżania emisji zanieczyszczeń do powietrza polegają m.in. na wykorzystaniu gazu jako paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń, monitoringu zużycia paliw, obniżaniu energochłonności procesów technologicznych oraz modernizacji lub wymianie źródeł ciepła wykorzystywanych na własne potrzeby. W 2019 r. poszczególne Spółki należące do Grupy PGNiG realizowały inwestycje w wymiarze prośrodowiskowym.

PGNiG w obszarze poszukiwania węglowodorów dąży do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

PGNiG OD dokonała wymiany dwóch kotłów c.o. w budynku w Lublinie o łącznej mocy 240 kW. Nowe kotły charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością energetyczną oraz niższym zużyciem gazu i niższą emisją dwutlenku węgla. Ponadto dokonano inwestycji w zakresie nowego systemu pomp ciepła, wpływając na zmniejszenie emisji tlenków węgla, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla do powietrza.

PGNiG Oddział w Zielonej Górze dokonał przebudowy tłoczni gazu ziemnego oraz modernizacji kotłowni. Zadanie obejmowało m.in. demontaż i likwidację czterech istniejących kotłów wodnych i budowę w ich miejsce jednego nowoczesnego kotła wodnego. Efektem inwestycji jest zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

Spółki Grupy PGNiG TERMIKA stosują różne metody zmierzające do ochrony powietrza. Należą do nich rozwiązania organizacyjne oraz systemy odpowiedniego gospodarowania paliwem. Stosowane są odpowiednie techniki spalania takie jak spalanie wtórne polegające na oczyszczaniu spalin w urządzeniach ochrony powietrza.

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki, inne znaczące emisje do powietrza (GRI 305-7)

Działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dystrybucji gazu oraz prac modernizacyjno-remontowych i serwisowych Grupy PGNiG generuje zanieczyszczenia do powietrza takie jak gazy (SO2dwutlenek siarki, NOx, CO, CO2dwutlenek węgla, CH4), pyły, węglowodory aromatyczne, aldehydy, metale ciężkie, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.

Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez Grupę PGNiG w latach 2018–2019 (GRI 305-7)
Emisje gazów, pyłów i substancji (Mg)
2019
2018
Grupa PGNiG
PGNiG
Grupa PGNiG
PGNiG
CO2
6 556 513,1
391 952,0
6 572 006,0
391 986,2
CO2 spalanie biomasa
280 565,7
-
227 901,0
-
CH4
12 130,9
9 737,9
12 461,7
10 204,3
SO2
9 875,0
1 869,3
10 845,6
1 746,9
NOX/NO2
6 556,5
406,4
6 320,7
403,1
CO
2 176,3
326,1
2 079,3
268,6
Razem pyły
578,8
2,8
675,8
2,4
Razem węglowodory
294,5
153,1
251,6
186,8
H2S
0,4
0,4
0,3
0,3
Razem
6 868 691,3
404 448,0
6 832 542,0
404 798,5