ETYKA

GRI 102-11, 102-16, 102-17, 103-2, 205-1, 205-2, 205-3, 406-1

 
Grupa Kapitałowa PGNiG prowadzi działalność zgodnie z zasadami etycznymi, respektując prawa człowieka oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Organizacja postępuje transparentnie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób wolny od jakichkolwiek przejawów korupcji i łapownictwa. Dbając o posiadany wizerunek oraz reputację Grupy PGNiG poprzez wewnętrzne regulacje realizuje cele związane z przedmiotowym obszarem.

W organizacji przyjmuje się zasady postępowania opierające się m.in. na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją oraz przestrzegania przepisów prawnych, które to zasady cieszą się globalną akceptacją i wywodzą się z:

 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy na temat Podstawowych Zasad i Praw Pracowniczych,
 • Deklaracji z Rio de Janeiro w Sprawie Środowiska i Rozwoju,
 • Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji.
   

Należy podkreślić, że zagadnienie etyki jest szeroko definiowane w Grupie PGNiG. Obszar etyki jest regulowany poprzez poniższe wiodące dokumenty: 

 • System zarządzania etyką i compliance w Grupie PGNiG,
 • Kodeks Etyki Grupy PGNiG,
 • Polityka transparentości Menadżerów,
 • Procedura antymobbingowa i przeciwdziałania dyskryminacji, 
 • Polityka antykorupcyjna i prezentowa Grupy PGNiG.

 

W organizacji funkcjonuje System zarządzania etyką i compliance w Grupie PGNiG, który został oparty na fundamentach etyki. System w sposób jednolity wskazuje ramy i standardy zachowań pracowników, które są akceptowalne i pożądane w całej Grupie. Priorytetem dla Grupy jest utrzymanie sytuacji, niewystępowania przypadków łamania praw człowieka. Tym samym, w celu zachowania jasnych zasad postępowania, został uchwalony Kodeks etyki Grupy PGNiG. Kodeks reguluje przestrzeganie zasad etycznych w codziennej pracy oraz zobowiązuje pracowników Grupy do respektowania praw człowieka. Przyjęte wzorce etyczne zawarte w Kodeksie znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach wspierających ich realizacje. Należy do nich Polityka transparentności Menadżerów, która wprowadza podwyższoną kulturę korporacyjną, zapewniając transparentność w Spółkach Grupy PGNiG. Natomiast Procedura antymobbingowa zobowiązuje pracowników do niestosowania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz wskazuje jak należy postępować w przypadku zgłoszenia naruszeń. Organizacja wyznaczyła cel w postaci całkowitego braku łamania praw człowieka. Za wdrażanie i monitoring kwestii przestrzegania praw człowieka odpowiedzialny jest Departament Prawny i Compliance oraz Departament Personalny. 

Kluczowym zagadnieniem, wpływającym na wizerunek i postrzeganie Grupy PGNiG, jest przestrzeganie zasad antykorupcyjnych. Tym samym przyjęte regulacje oraz normy postępowania zakazują podejmowania jakichkolwiek działań, które noszą znamiona korupcji lub łapownictwa. Grupa PGNiG nie akceptuje przyjmowania, wręczania, obiecywania lub żądania przez pracowników i współpracowników niewłaściwej korzyści majątkowej lub osobistej. Ponadto pracownicy zobligowani są unikać sytuacji mogących prowadzić do powstania konfliktu interesów z podmiotami lub partnerami biznesowymi, z którymi Spółka podejmuje współpracę. Jednocześnie, w celu zachowania partnerskich relacji z interesariuszami, pracownicy są zobligowani do ewidencjonowania w rejestrze korzyści wszystkich otrzymanych lub wręczonych prezentów przekraczających wartość 50 zł. W tym obszarze dla Grupy PGNiG priorytetowe jest utrzymanie celu w postaci braku zdarzeń korupcyjnych. W organizacji za osiągnięcie wskazanego celu oraz wdrażanie przyjętej polityki odpowiada Dział Compliance w Departamencie Obsługi Korporacyjnej i Prawnej w PGNiG. 

Opis stosowanych polityk i procedur należytej staranności
Jednym z najważniejszych priorytetów PGNiG jest prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym Spółka, w celu określenia przejrzystych zasad postępowania, wprowadza regulacje wewnętrzne, które są jasnymi wytycznymi dla Spółek należących do Grupy PGNiG oraz pracowników i współpracowników. Podstawą do realizacji wskazanych priorytetów jest postępowanie zgodne z wdrożonym System zarządzania etyką i compliance w Grupie PGNiG. System porządkuje i reguluje najważniejsze kwestie obszaru dotyczące w szczególności:
 • Kompetencji właściwych organów odpowiedzialnych za zarządzanie etyką i compliance w Grupie PGNiG,
 • Sposobów koordynacji i wymiany informacji w zakresie naruszenia przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych i norm etycznych w Grupie PGNiG,
 • Obowiązków Spółek z Grupy PGNiG w zakresie zabezpieczenia ryzyk z obszarów etyki i compliance.

Przestrzeganie praw człowieka w Grupie PGNiG wspierane jest poprzez wdrożony Kodeks Etyczny. Kodeks powstał w celu ujednolicenia i skonsolidowania standardów etycznych obowiązujących w Grupie PGNiG. Do podstawowych wartości, które są najważniejszymi z zasad postępowania, spisanymi na łamach kodeksu należy:

 • wiarygodność, 
 • odpowiedzialność,
 • partnerstwo.   

Powyższe wartości towarzyszą Grupie PGNiG w podejmowanych działaniach oraz znajdują odzwierciedlenie w relacjach ze społecznościami lokalnymi, które utożsamiane są z odpowiedzialnością za wykonywane zadania oraz nadrzędną misją realizowaną na rzecz polskiego społeczeństwa. Fundamentalne zasady, które są jasnymi i prostymi hasłami: „czyń dobro, unikaj zła” oraz „traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany” stanowią podstawę do rozwijania pozostałych istotnych norm postępowania. Kodeks zawiera deklaracje wartości do których należy:

 • odpowiedzialność – to podstawa codziennego działania wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a jednocześnie wyzwanie, które mobilizuje nas do dbania o wspólne dobro oraz środowisko naturalne,
 • wiarygodność – to długotrwałe i konsekwentne budowanie wysokiej kultury komunikacji, opartej o zasady dialogu, stymulującej atmosferę zaufania wśród wszystkich naszych interesariuszy,
 • partnerstwo – to budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie korzystnych relacji, w ramach Grupy PGNiG – z pracownikami i organizacjami związkowymi oraz na zewnątrz – z klientami, społecznościami lokalnymi i innymi uczestnikami rynku,
 • jakość – to zapewnienie wysokiego poziomu dostarczanych przez nas produktów i świadczonych usług z uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów zarządzania i kształtowanie etycznego środowiska w Grupie PGNiG, w zgodzie z aspiracjami naszych klientów, pracowników i wszystkich partnerów.

Postanowienia Kodeksu Etycznego wspierane są przez Politykę transparentności Menadżerów, która wprowadza wyższy standard kultury organizacyjnej, w szczególności w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów członków organów oraz osób z wyższej kadry kierowniczej Spółek, zabezpieczając w sposób należyty interes Grupy PGNiG. Przyjęte regulacje Polityki:

 • Definują czym jest konflikt interesów oraz jak przeciwdziałać sytuacjom skutkującym powstaniem potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów,
 • Wskazują obowiązki informacyjne względem spółki oraz zasady postępowania wobec osób najbliższych,
 • Określają sankcje za naruszenia postanowień Polityki.

Wyrazem poszanowania różnorodności pracowników oraz respektowania ich praw jest implementacja Polityki antymobbingowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji w Grupie PGNIG. Grupa podejmuje działania sprzyjające w budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami oraz środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowna. W związku z powyższym Grupa sprzeciwia się dyskryminacji, mobbingowi, prześladowaniu, czy molestowaniu, w tym seksualnemu. Wdrożone postanowienia Polityki:

 • Definiują zachowania niepożadane, które mogą mieć miejsce zarówno w miejscu wykonywania pracy, jak i w podróży służbowej, delegacji oraz wszelkich innych miejscach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników,
 • Wskazują sposoby przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu, uwzględniając również obowiązek oraz przestrzega przed skutkami w przypadku niezastosowania się do regulacji oraz stwarzania sytuacji zachęcających do ich łamania,
 • Dostarczają informacji o podejmowanych działaniach, które mają na celu promowanie pożądanych postaw, upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz monitorowanie stosowania procedur antymobbingowych w praktyce,
 • Wskazują obowiązki pracowników, mające na celu przestrzeganie przyjętych zasad, unikanie stosowania zachowań niepożądancyh oraz reagowanie i interweniowanie w sytacji zaistnienia zachowań wykraczającyh poza normy społeczne,  
 • Określąją sposby zgłoszenia skargi w przypadku zainstnienia sytuacji noszącej znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania oraz zasady postępowania prowadzonego przez Komisję.

Grupa PGNiG przestrzega przepisów antykorupcyjnych w prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że w tym zakresie organizacja kieruje się również regulacjami ponadnarodowymi, takimi jak Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, która została przyjęta przez OECD(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza w 1999 roku oraz Amerykańska Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA).
Każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma obowiązek działania zgodnie z przepisami prawa lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego, uwzględniając regulacje antykorupcyjne, które zostały przyjęte w Grupie PGNiG na łamach Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupie PGNiG oraz obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki.
 

Przyjęte regulacje zawarte w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG:

 • Określają obowiązki PGNiG oraz pozostałych Spółek należących do Grupy PGNiG, a także ich pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania zasad zapobiegania zjawiskom korupcyjnym oraz przedstawiają informacje i wytyczne dla pracowników i współpracowników w zakresie identyfikacji przejawów korupcji oraz postępowania w takich wypadkach.
 • Dostarczają wytycznych w zakresie przyjmowania i wręczania upominków, prezentów, czy zaproszeń na imprezy rozrywkowe, uzupełniając tym samym postanowienia Kodeksu Etyki. Ponadto Polityka wskazuje szczególne wytyczne dotyczące udziału w imprezach reprezentacyjnych oraz oferowania i przyjmowania prezentów w czasie Postępowania zakupowego.
 • Definiują jakie czyny mogą być uznane za korupcję i wskazują działania zakazane, których podejmowanie jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Ponadto, w oparciu o Kodeks Karny, Polityka wskazuje minimalny i maksymalny wymiar kary grożący pracownikom w przypadku przyjęcia, żądania lub udzielenia korzyści majątkowych, osobistych lub jej obietnicy.
 • Wskazują zasady Postępowań zakupowych, w ramach których powinno być możliwe ustalenie źródeł pozyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, identyfikacji osób przygotowujących warunki udziału w postępowaniu, w tym kryteria oceny oraz wzór umowy, jak również określenie zadań członków komisji przetargowej oraz indywidualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Polityka wskazuje zalecenia w zakresie sposobu prowadzenia komunikacji z oferentami, kierując się zasadą równego dostępu do informacji.  
 • Dostarczają szereg zaleceń w zakresie kontrolowania realizacji zapisów Polityki oraz podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zdarzenia korupcyjnego lub konfliktu interesów.  
Wybrane wskaźniki w obszarze etycznym
Grupa PGNiG, jako odpowiedzialny partner biznesowy, dokonała oceny wszystkich swoich jednostek organizacyjnych pod względem możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym. Powyższe ryzyko zidentyfikowane zostało na bardzo niskim poziomie ze względu na fakt, że w ostatnich 5 latach nie odnotowano żadnego zdarzenia korupcji. Ponadto na ocenę wpłynęły również wdrożone wewnętrzne regulacje, które w jasny sposób definiują zasady postępowania w kontaktach biznesowych, pozwalające na uniknięcie sytuacji korupcyjnej oraz prowadzone szkolenia, aktualizujące i nowelizujące wiedzę pracowników z powyższego obszaru. Przeprowadzona ocena wykazała, że wszystkie jednostki organizacyjne są narażone na korupcję w takim samym stopniu, w związku z tym Grupa stosuje w równym stopniu i zakresie działania prewencyjne.
Narażenie na korupcję (GRI 205-1)
L.p.
Grupa PGNiG 2019
1
Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji
25
2
Procent jednostek organizacyjnych ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji:
100%

 

Szkolenia antykorupcyjne (GRI 205-2)

 

Obszar szkoleniowy jest istotnym elementem pozwalającym na przeciwdziałanie korupcji w Grupie PGNiG. W minionym okresie sprawozdawczym w Grupie PGNiG zostały przeprowadzone szkolenia mające na celu upowszechnienia wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie budowania kultury organizacyjnej wolnej od przejawów korupcji. W 2019 roku zrealizowano działania pozwalające na poinformowanie wszystkich pracowników o polityce i procedurach antykorupcyjnych, ponadto zorganizowano dla części pracowników szkolenia omawiające w szerszym stopniu przedmiotowe zagadnienie.

PGNiG 2019
Opis
Liczba członków Zarządu (wszyscy z Polski)
Procent członków Zarządu
Całkowita liczba i procent członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji:
6
100%

 

W Grupie PGNiG wszyscy członkowie Zarządów spółek Grupy zostali poinformowani o polityce i procedurach antykorupcyjnych, a 33% z nich odbyło w 2019 roku szkolenie dla członków organów zarządzających z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Jednostka
Stanowisko
Liczba pracowników poinformowanych
Procent pracowników poinformowanych
PGNiG
menadżerskie
wszyscy (newsletter)
100%
pozostałe
wszyscy (newsletter)
100%
Grupa PGNiG
menadżerskie
w większości Spółek wszyscy menadżerowie zostali poinformowani za pomocą komunikacji wewnętrznej
99%
pozostałe
w większości Spółek wszyscy pracownicy zostali poinformowani za pomocą komunikacji wewnętrzne
98%

 

Grupa PGNiG w 2020 roku planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń e-learningowych w obszarze etyki oraz przeciwdziałania korupcji. Ponadto w ramach szkoleń zostaną zrealizowane istotne tematy związane z mobbingiem, jak również postępowaniem wobec sygnalistów. Grupa będzie realizowała również odrębny plan szkoleń z powyższego zakresu dla kadry menadżerskiej.

Całkowita liczba partnerów biznesowych, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji:

 • Spółki Grupy PGNiG informują swoich partnerów biznesowych o zasadach obowiązujących w Grupie PGNiG. Polityka antykorupcyjna jest dostępna na stronach korporacyjnych Grupy. 
 Zgłoszenia korupcji (GRI 205-3)

Jednostka
Liczba potwierdzonych zdarzeń korupcyjnych
PGNiG
0
Grupa PGNiG
0

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (GRI 406-1)
W PGNiG nie stwierdzono żadnych przypadków dyskryminacji. 
Natomiast w całej Grupie PGNiG odnotowano jedno zgłoszenie. Miało ono miejsce w GSP. Zgłoszenie, zgodnie z obowiązującym w Spółce Kodeksem Etyki, zostało szczegółowo przeanalizowane po uprzednim wysłuchaniu osób zaangażowanych i rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie przez upoważnionego Koordynatora ds. Etyki. Na podstawie rekomendacji Koordynatora oraz wysłuchania osoby wskazanej w zgłoszeniu Pracodawca podjął działania dyscyplinujące wobec pracownika, którego dotyczył skierowany zarzut. Przeprowadzono działania edukacyjne dla kadry zarządzającej w celu dalszego rozpropagowania tematu etyki i antymobbingu w miejscu pracy. W kolejnym kroku Pracodawca zaplanował szkolenie kadry pracowniczej oraz analizę oraz uszczegółowienie polityk wewnętrznych z danego obszaru. Celem planowanych działań jest zwiększenie wrażliwości i wiedzy w danym zakresie.
System wspierający procesy zarządcze (GRI 103-2)
Zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi Grupy PGNiG jest realizowane poprzez wdrożoną i stosowaną Politykę QHSE, która wyznacza cele i kierunki działania oraz stanowi zapewnienie dotrzymania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań interesariuszy. System Zarządzania QHSE oparty jest o wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 oraz dobre praktyki HSE sektora poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz przetwarzania i przesyłu gazu. System QHSE jest podstawowym filarem, na którym opierają się decyzje zarządcze w zakresie prowadzonych działań operacyjnych. Tym samym możliwe jest racjonalne zarządzanie kluczowymi aspektami wpływającymi na osiąganie wyników ekonomiczno-finansowych oraz realizacji celów biznesowych. Dzięki integracji w jednym systemie obszarów, od których zależy właściwe funkcjonowanie Grupy PGNiG, możliwe jest przeciwdziałanie zdarzaniom negatywnie wpływającym na prowadzone procesy. Osobą odpowiedzialną za skuteczne funkcjonowanie Systemu jest powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania QHSE wspierany przez Pełnomocników Dyrektora w Oddziałach PGNiG S.A. Pełnomocnik Zarządu jest uprawniony do reprezentowania PGNiG w zakresie Systemu Zarządzania QHSE przed zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Polityka podlega okresowej ocenie pod kątem jej użyteczności i aktualności.
Jednostki organizacyjne
Nazwa systemu (ZSZ,SZŚ, SZJ, SZBHP, EMAS etc.)
Certyfikowany (Tak/Nie)
Data
Nazwa jednostki certyfikującej
certyfikacji
recertyfikacji
PGNiG
SZJ – ISO: 9001:2015
TAK
20.07.2018
19.07.2021
BSI
SZŚ – ISO:14001:2015
 
 
11.03.2021
SZBHP – BS OHSAS:18001:2007
 
PGNiG - Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze
SZ zgodny z PN-EN ISO/ IEC 17025:2005+Ap 1:2007, PN -EN ISO/IEC 17065:2013
TAK
 
 
PCA
Exalo Drilling
SZJ – ISO: 9001:2015
TAK
20.06.2018
26.01.2020
TÜV SÜD
SZŚ – ISO:14001:2015
 
 
13.03.2017
SZBHP – BS OHSAS:18001:2007
 
GEOFIZYKA Toruń 
ZSZ QHSE 
TAK
18.03.2011
17.03.2020
LRQA
18.03.2017
PGNiG OD
 
NIE
 
 
 
PGNiG Technologie 
ZSZ
TAK
2013
2018
UDT
PGNiG TERMIKA
SZ BHP
TAK
22.10.2007
23.09.2016
PCBC
SZŚ
TAK
05.12.2007
23.09.2016
PSG 
ZSZ – ISO: 14001:2015
TAK
02.01.2017
01.01.2020
TÜV NORD
GSP
SZJ – ISO: 9001:2015
TAK
03.09.2018
02.09.2021
DQS
SZŚ – ISO:14001:2015
SZBHP – BS OHSAS:18001:2007

 


Poprzez Politykę QHSE Grupy PGNiG deklaruje się do:
 • identyfikacji, nadzorowania oraz zapewnienia skuteczności procesów,
 • budowania trwałych relacji z Klientami Grupy PGNiG,
 • identyfikacji i przestrzegania aktów prawnych i innych wymagań,
 • wdrażania norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowania bezpiecznych rozwiązań,
 • identyfikowania zagrożeń, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, incydentom oraz awariom,
 • identyfikowania i ograniczania wpływu na środowisko,
 • wykonywania prac w sposób bezpieczny zaplanowany, zorganizowany i nadzorowany,
 • skutecznego dążenia do stałej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • budowania kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego