GRI 306-3, 307-1
 
W obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów duży nacisk kładziony jest na zapobieganie awariom i sytuacjom zagrożenia dla środowiska np. wyciekami, emisjami etc. Nie tylko rozwiązania systemowe jak procedury, szkolenia, instruktaże są jedynym elementem działań, ale także stosowane rozwiązania techniczne, stałe kontrole sprawności urządzeń, instalacji, nadzór prac prowadzony przez uprawnione osoby. Efektem tego jest ograniczona liczba zdarzeń awaryjnych ze skutkami dla środowiska. 

W 2019 r. w działalności poszukiwawczej odnotowano wyłącznie trzy zdarzenia awaryjne na placach wiertniczych z zastosowaniem szybkiej interwencji działań likwidacyjnych, które nie niosły skutków dla środowiska, co potwierdziły wyniki badań powierzchni ziemi po zakończonej działalności.

W działalności wydobywczej miały miejsce dwie awarie z ograniczonym zasięgiem i szkodą dla środowiska. Szybkie działania zapobiegawcze likwidujące skutki awarii pozwoliły na usunięcie większości zanieczyszczeń gruntu. Prowadzone prace remediacyjne dotyczące usunięcia szkody w środowisku doprowadziły w jednym z przypadków do osiągnięcia zamierzonego stanu środowiska. W drugim prace jeszcze trwają zgodnie z zatwierdzonymi warunkami przeprowadzenia działań naprawczych. Ponadto doszło do naturalnej erupcji zlikwidowanego pod koniec XX w. odwiertu. W wyniku sprawnej akcji służb ratowniczych PGNiG i straży pożarnej nie było szkód, w tym też środowiskowych.

W PGNiG TERMIKA doszło do incydentu środowiskowego. W wyniku uruchomienia pompy ujęcia wody chłodzącej z Wisły (basen wiślany) do układu chłodzenia EC Żerań wpłynęła ławica ryb, uszkadzając sito obrotowe. Po zbadaniu incydentu WIOŚ nie nałożył żadnych sankcji. W PGNiG TERMIKA powołana została Komisja techniczna, która dla przeciwdziałania w przyszłości tego rodzaju zdarzeniom zleciła wdrożenie szeregu działań technicznych i organizacyjnych.

Kary środowiskowe (GRI 307-1)

W 2019 r. w PGNiG nie odnotowano naruszeń prawa lub przepisów dotyczących ochrony środowiska i nie naliczono żadnych kar środowiskowych. Podobny stan rzeczy był w większości spółek Grupy PGNiG. Jedynie na PGNiG TERMIKA nałożono administracyjną karę pieniężną w wysokości 8000 zł za nieterminowe badanie szczelności klimatyzatorów w EC Siekierki, które pomyślnie przeprowadzono z opóźnieniem. Kontrola nie wykazała problemów technicznych klimatyzacji.