RYZYKA

GRI 102-15
 

Ryzyka biznesowe

Macierz ryzyk

Legenda:

Poziom istotności ryzyka: niski ; średni ; wysoki
Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka: niskie ; średnie ; wysokie
Zmiana poziomu ryzyka względem poprzedniego roku: wzrost ; spadek ; bez zmian

Ryzyka operacyjne

Opis zakresu zmian i wpływu istotnych ryzyk operacyjnych na Grupę PGNiG
Ryzyko
Opis ryzyka
Odkrycia i szacowanie zasobów
Polska:
 
Norwegia:
 
Działalność poszukiwawcza obarczona jest przede wszystkim ryzykiem braku odkrycia złoża, tzw. ryzykiem poszukiwawczym – nie w każdym zidentyfikowanym potencjalnym obiekcie złożowym istnieje nagromadzenie węglowodorów spełniające kryteria definicji złoża. Ponadto ilość i jakość nagromadzonych węglowodorów mogą być inne od szacowanych. W sytuacji gdy wyniki zakończonej sukcesem działalności poszukiwawczej w postaci udokumentowanych nowych zasobów nie zrównoważą wydobycia z obecnych złóż, udokumentowane zasoby wydobywalne w złożach Grupy PGNiG będą zmniejszać się wraz z ich postępującą eksploatacją.
Wielkości zasobów i prognozy wydobycia są obarczone błędami wynikającymi z niedoskonałości sprzętu oraz technologii, które wpływają na jakość uzyskiwanych informacji geologiczno-złożowych. Niezależnie od stosowanych metod dane w zakresie ilości i jakości ekonomicznie opłacalnych do eksploatacji zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej mają zawsze charakter szacunkowy. Rzeczywista produkcja, przychody i koszty odnośnie do złóż mogą różnić się w poważnym stopniu od dokonanych szacunków. Powyższe ryzyko ma szczególne znaczenie z tego względu, że w cyklu produkcji ze złoża okres od rozpoczęcia poszukiwania do udostępnienia złoża do eksploatacji trwa 6–8 lat, a wydobycie z tego złoża zamyka się w okresie 10–40 lat. Określone w trakcie dokumentowania parametry złóż są weryfikowane podczas eksploatacji. Każda ujemna korekta wielkości zasobów czy wydobycia może prowadzić do zmniejszenia przychodów, a przez to wpłynąć negatywnie na wyniki ekonomiczne Grupy PGNiG.
Konkurencja
W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w Polsce:
 
W segmencie Obrót i Magazynowanie:
 
Zarówno w kraju, jak i za granicą istnieje ryzyko wystąpienia konkurencji ze strony innych firm w zakresie nabywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, choć należy podkreślić, iż w przeciągu ostatniego roku ryzyko to znaczącą zmalało na rynku krajowym. Niektórzy konkurenci PGNiG, zwłaszcza działający globalnie, posiadają silną pozycję rynkową oraz większe zasoby finansowe. W rezultacie istnieje prawdopodobieństwo, że firmy te przystąpią do przetargów i będą w stanie nabyć koncesje o dobrych perspektywach poszukiwawczych, oferując lepsze warunki, niż pozwalają na to zasoby finansowe i ludzkie PGNiG. Przewaga ta jest szczególnie istotna na arenie międzynarodowej.
Podmioty konkurencyjne intensyfikują działania w zakresie sprzedaży paliwa gazowego – konkurują ceną paliwa gazowego bądź łączą w swej ofercie sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej. Na uwagę zasługuje też rosnąca aktywność na rynku gazu ziemnego w Polsce największych spółek energetycznych w kraju.
W związku z utrzymującą się (na podstawie danych UREUrząd Regulacji Energetyki) tendencją liczby zmian sprzedawcy należy przyjąć, że w kolejnych latach może się ona zwiększać.
Opóźnienia prac
Polska:
 
Norwegia:
 
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, przy uwzględnieniu przepisów prawa krajowego, trwa od roku do półtora. W działalności zagranicznej okres oczekiwania na ratyfikowanie kontraktu po wygraniu przetargu na koncesję może trwać nawet dwa lata. Powyższe czynniki stwarzają ryzyko opóźnień prac poszukiwawczych. Przeszkody w aspekcie formalno-prawnym, niezależne od PGNiG, są związane m.in. z:
 • brakiem lub zmianą uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • problemami z wprowadzeniem inwestycji do MPZP;
 • uzyskiwaniem decyzji administracyjnych (w tym środowiskowych) lub innych formalno-prawnych (pozwolenie na budowę);
 • zmianami aktualnej koncepcji projektu inwestycyjnego;
 • trudnościami z uzyskiwaniem zgód właścicieli gruntów na wejście w teren.

Są to czynniki istotnie opóźniające działania inwestycyjne i wejście w teren z pracami budowlanymi. Ponadto obowiązek stosowania przez PGNiG ustawy Prawo zamówień publicznych często wpływa na wydłużenie procedury przetargowej. Przedłużający się proces inwestycyjny zwiększa ryzyko związane z szacowaniem nakładów na prace inwestycyjne.
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia
 
Polska:
 
Norwegia:
 
Dostosowanie do regulacji ochrony środowiska w Polsce i za granicą może znacząco zwiększyć koszty działalności Grupy PGNiG. Aktualnie Grupa ponosi znaczne nakłady kapitałowe i koszty w celu dostosowania swojej działalności do coraz bardziej skomplikowanych i wymagających regulacji odnoszących się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego. Działalność wydobywcza prowadzona na morzu obarczona jest istotnym ryzykiem zanieczyszczenia środowiska na skutek wycieku ropy. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane i operatorzy złóż wprowadzają szereg barier i rozwiązań technicznych mających je zminimalizować.
Koszty prac poszukiwawczych
Polska:
 
Na kapitałochłonność prac poszukiwawczych mają wpływ ceny nośników energii oraz materiałów. Koszty prac poszukiwawczych są szczególnie wrażliwe na poziom cen stali, które przekładają się na ceny rur okładzinowych i wydobywczych stosowanych w pracach wiertniczych. Wzrost cen energii i materiałów powoduje wzrost kosztów prac poszukiwawczych. Istotny wpływ na rentowność zagranicznych projektów poszukiwawczych mają ceny produktów ropopochodnych oraz wahania kursów walutowych. W celu obniżenia kosztów prac wiertniczych w 2011 r. PGNiG wprowadziło system daily rate przy wyborze i rozliczaniu wykonawców tych prac.
Nieprzewidziane zdarzenia i awarie
Polska:
 
Norwegia:
 
Eksploatowane przez Grupę PGNiG złoża węglowodorów znajdują się często na dużych głębokościach, co jest związane z występowaniem w nich bardzo wysokich ciśnień. Dodatkowo wiele złóż w składzie chemicznym zawiera siarkowodór. Powyższe czynniki stanowią podwyższone ryzyko wystąpienia erupcji lub wycieku węglowodorów, co z kolei może powodować zagrożenie dla ludzi (pracowników i okolicznych mieszkańców) i środowiska naturalnego, a także urządzeń produkcyjnych.
W Norwegii PGNiG Upstream Norway AS na bieżąco ewidencjonuje wszelkie ryzyka związane z prowadzoną działalnością wydobywczą. Każde ryzyko podlega okresowej (raz na kwartał) ocenie przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Do każdego ryzyka przypisany jest zestaw działań prewencyjnych, których celem jest organicznie prawdopodobieństwa potencjalnych awarii oraz zminimalizowanie ich efektów.
Zmiany prawne
Polska:
 
Norwegia:
 
W niektórych krajach następują częste i niespodziewane zmiany przepisów prawnych, które powodują utrudnienia w działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Może to być szczególnie niebezpieczne w krajach, gdzie zmiany prawa podporządkowane są decyzjom autorytarnych rządów. W przypadku Norwegii jest to ryzyko o niskim poziomie prawdopodobieństwa ze względu na stabilny system prawny regulujący działalność w przemyśle naftowym.
Sytuacja polityczno-gospodarcza
Grupa PGNiG:
 
W państwach, w których Grupa PGNiG prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, istnieje ryzyko konfliktów oraz ataków terrorystycznych, których efektem może być ograniczenie, zawieszenie lub zaprzestanie tej działalności.
Występuje także ryzyko destabilizacji społecznej i politycznej. Zmiany ekip rządzących mogą doprowadzić do wstrzymywania wydawania zezwoleń przez administrację rządową odnośnie do działalności naftowej. Ponadto w krajach tych istnieje ryzyko wybuchu konfliktów wewnętrznych i niepokojów społecznych w związku ze złą sytuacją socjalną i demograficzną ludności zamieszkującej te państwa. W przypadku wystąpienia tych czynników ryzyka działalność Spółki może być ograniczona, zawieszona lub wstrzymana.
W niektórych krajach działalność firm poszukiwawczych utrudnia brak odpowiedniej infrastruktury, co stwarza potencjalne problemy z dostarczaniem sprzętu, ludzi i materiałów w rejon działalności poszukiwawczej. Mogą również wystąpić problemy z transportem zaopatrzenia oraz zapewnieniem odpowiednich standardów opieki medycznej. Występowanie powyższych czynników ryzyka może wpłynąć na ograniczenie lub zawieszenie działalności poszukiwawczej.
Opór społeczny
 
W 2019 r. miały miejsce protesty mieszkańców rejonów, w których prowadzone były prace wiertnicze. Powodem skarg lokalnych społeczności był m.in. hałas emitowany przez pracujące całą dobę urządzenia wiertnicze, wzmożony ruch pojazdów oraz niszczenie dróg, a także obawy przed zanieczyszczeniem środowiska (woda, gleba). Konsekwencją protestów są opóźnienia/wstrzymania prac wiertniczych, przedłużanie się procedur administracyjnych oraz osłabienie wizerunku Spółki. W celu minimalizacji ryzyka analizuje się poszczególne lokalizacje odwiertów pod względem potencjalnych konfliktów, prowadzi kampanie informacyjne dostosowane do danych sytuacji. Zjawiskiem coraz częstszym jest oczekiwanie na bezpośrednie korzyści przez społeczności lokalne.
Administracyjne ustalanie cen gazu ziemnego i liberalizacja rynku gazu w Polsce
 
Obrót gazem ziemnym prowadzony na giełdowym rynku gazu ziemnego zwolniony jest z konieczności taryfowania. W związku z postępującym procesem liberalizacji rynku gazu w Polsce nastąpiło stopniowe uwolnienie cen gazu dla odbiorców. W pierwszej kolejności zwolnieni zostali odbiorcy hurtowi oraz biznesowi. W przypadku sprzedaży paliwa gazowego za pośrednictwem TGE lub bezpośrednio do odbiorców po cenach zbliżonych do notowań na TGE istnieje ryzyko uzyskania przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego niższych od kosztów jego nabycia. Spowodowane jest to nasilającą się tendencją odchodzenia rynkowych cen gazu od cen produktów ropopochodnych, które nadal wpływają na kształtowanie się cen w długoterminowych kontraktach importowych. W związku z powyższym przychody obarczone są ryzykiem prognozowania. Nietrafione oszacowanie wysokości kosztów (w szczególności kosztów zakupu paliwa gazowego) może skutkować ryzykiem nieprawidłowego skalkulowania poziomu cen sprzedaży i opłat, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność regulowaną PGNiG OD jest uzależnienie przychodów Spółki m.in. od taryf zatwierdzanych przez Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki. Poziom taryf decyduje o możliwości uzyskania przychodów pokrywających ponoszone koszty uzasadnione wraz ze zwrotem z zaangażowanego kapitału. W obecnych warunkach znacząca wielkość tych przychodów jest zależna od cen sprzedaży paliwa gazowego i podlega regulacji. Nietrafiony szacunek zapotrzebowania na gaz (przenosząca się na wielkość prognozowanych zakupów) oraz niemożliwe do dokładnego zaprognozowania zmiany cen gazu ziemnego nabywanego na TGE mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe PGNiG OD.
Zakłócenia w dostawach gazu z kierunku wschodniego

 

W 2019 r. nie wystąpiły zakłócenia w dostawach gazu ziemnego z kierunku wschodniego. Jednak w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na Ukrainie oraz z wygasającą z końcem 2019 r. umową tranzytową pomiędzy PAO Gazprom i NAK Naftogaz Ukrainy istniało ryzyko wystąpienia ograniczeń lub wstrzymania dostaw gazu ziemnego. PGNiG przygotowało się do sytuacji na wypadek wstrzymania dostaw gazu od 1 stycznia 2020 r. W związku z podpisaniem umowy tranzytowej pomiędzy Rosją i Ukrainą została zachowana ciągłość dostaw gazu.
Kontrakty na dostawę gazu na zasadach take or pay
 
PGNiG jest stroną kontraktów długoterminowych na dostawę paliwa gazowego do Polski posiadających tzw. klauzulę take or pay. Spółka dba o należyte wypełnienie zobowiązań z nich wynikających. Przy założeniu utrzymania portfela klientów PGNiG na dotychczasowym poziomie realizacja tychże kontraktów w ilościach określonych w odpowiednich klauzulach take or pay oznaczać będzie optymalizację zakupów wolumenów gazu wynikających z zawartych kontraktów długoterminowych i wolumenów z dostaw spotowego gazu, w tym dostaw LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. W przypadku utraty rynku przez PGNiG istnieje ryzyko konieczności szukania nowych możliwości zagospodarowania nadwyżek gazu w portfelu.
Ograniczenia rozwoju rynku w aspekcie zasilania sieci dystrybucyjnej

Ograniczenia na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego wynikają z ograniczenia sieci zasilającej i niewystarczającej przepustowości stacji gazowych. W konsekwencji mogą mieć miejsca ograniczenia w przyłączeniu nowych odbiorców oraz realizacji nowych gazyfikacji. Dodatkowo może nastąpić utrata odbiorców końcowych na rzecz konkurencji bezpośredniej lub substytucyjnej.
Brak długoterminowej polityki regulacyjnej
Ryzyko związane jest z brakiem akceptacji UREUrząd Regulacji Energetyki dla zamrożenia poziomu taryfy. Materializacja ryzyka skutkować może obniżeniem stawek taryfowych oraz pojawieniem się trudności z zatwierdzeniem każdej kolejnej taryfy. Działaniem zabezpieczającym przed materializacją ryzyka jest wypracowanie modelu regulacyjno-ekonometrycznego oraz porozumienie w tym obszarze z UREUrząd Regulacji Energetyki.
Roszczenia właścicieli nieruchomości
Ryzyko związane jest z brakiem uregulowania trwałego tytułu prawnego do nieruchomości na etapie realizacji inwestycji oraz wzrostem świadomości prawnej właścicieli nieruchomości. Do konsekwencji materializacji ryzyka zaliczyć można wygórowane (nierynkowe) roszczenia właścicieli nieruchomości, eskalację postępowań sądowych, koszty sądowe, roszczenia o usunięcie lub przebudowę infrastruktury, roszczenia związane bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz konieczność zawiązywania rezerwy na bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Substytucja
Ryzyko substytucji związane jest z pojawieniem się niższych kosztów użytkowania paliw alternatywnych oraz brakiem dostępności i przepustowości sieci gazowej. Ryzyko może wynikać z braku możliwości korzystania z szerokiego katalogu narzędzi marketingowych ze względu na charakter prowadzonej działalności – rozdzielenie działalności dystrybucyjnej od handlowej, a także z kierunków rozwoju polityki energetycznej państwa czy notowania paliw na giełdach. Materializacja ryzyka substytucji skutkować może ograniczeniami w realizacji programów gazyfikacji nowych obszarów czy ograniczeniami wzrostu przychodów i wolumenu oraz spadkiem efektywności wybudowanych sieci.
Ograniczenie kwoty alokacji środków UE na finansowanie projektów z obszaru dystrybucji
Ryzyko to wynikać może z priorytetyzacji kierunków alokacji środków przyjętej przez instytucje rozdziału środków UE. Tym samym może to doprowadzić do braku sposobności finansowania zgłoszonych projektów lub niskiej efektywności inwestycji, które nie otrzymają dofinansowania.
Ograniczone możliwości rynku wykonawców inwestycji
Ryzyko to wynikać może z niedostatecznej liczby wykwalifikowanych wykonawców, pogorszenia konkurencyjności na rynku wykonawców, wzrostu kosztów pracy, cen materiałów i usług. Konsekwencją materializacji ryzyka może być wolniejsza niż zakładana realizacja zaplanowanego procesu inwestycyjnego.
Cena energii elektrycznej
Zmienność ceny energii elektrycznej jest jednym z podstawowych czynników ryzyka oddziałujących na wynik finansowy Spółki. W końcowej części 2019 r. ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym uległy znaczącemu spadkowi. Sprzedaż energii elektrycznej w Spółce podlega zasadom ograniczającym ekspozycję na jej okresową zmienność. W 2019 r. negatywny wpływ niższych cen na wyniki ograniczyła sprzedaż z wyprzedzeniem.
Cena uprawnień do emisji CO2
​​​​​​​
Spółka dokonuje zakupów uprawnień do emisji CO2 w ilościach stanowiących różnicę pomiędzy emisją a przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji. W 2019 r. ceny uprawnień, po znacznym wzroście w 2018 r., wykazywały mniejszą zmienność. Zakupy uprawnień do emisji CO₂ objęte są określonymi zasadami, w szczególności w zakresie horyzontu dokonywanych zakupów oraz ukierunkowania na wysokość osiąganych wyników.
Ceny paliw
​​​​​​​
W 2019 r. Spółka zużywała do produkcji głównie węgiel, a w dalszej kolejności biomasę. Zmienność ceny węgla na polskim rynku nie była wysoka w 2019 r. Co więcej, w Spółce do produkcji zużywano węgiel wcześniej zakontraktowany. Powiązanie czasowe sprzedaży energii elektrycznej i certyfikatów pochodzenia energii z zakupem paliw umożliwia w pewnym stopniu ograniczanie negatywnego wpływu wzrostu cen paliw na wyniki Spółki.
Realizacja zakupu i dostawy węgla
Zakupy węgla dokonywane są w Spółce głównie poprzez kontraktowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniające utrzymywanie strategicznych zapasów węgla na poziomie przekraczającym zapas wymagany rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Zakupy usługi przewozu węgla są dokonywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Spółka monitoruje i prognozuje realizację zawartych kontraktów oraz wysokość obowiązkowego zapasu.
Dostosowanie do wymagań BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.
​​​​​​​
Kolejnym etapem po dostosowaniu instalacji do wymagań wynikających bezpośrednio ze wskazanych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IEDdyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)) standardów emisyjnych jest dostosowanie do tzw. granicznych wielkości emisyjnych wprowadzonych decyzją ustanawiającą Konkluzje BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. dla dużych obiektów energetycznego spalania. Termin dostosowania upływa z dniem 17 sierpnia 2021 r. lub w przypadku jednostek objętych derogacjami określonymi w IEDdyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – po zakończeniu ich trwania. W celu wypełnienia powyższego obowiązku sformułowano założenia planu inwestycyjnego Spółki gwarantujące spełnienie parametrów emisyjnych i technologicznych Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Proces uzyskiwania zmian pozwoleń zintegrowanych w zakresie dostosowania instalacji do BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. jest na końcowym etapie. Prowadzone są bieżące monitorowanie procesu wdrożenia postanowień Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. oraz wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych.

Ryzyka regulacyjne

Opis zakresu zmian i wpływu istotnych ryzyk regulacyjnych na Grupę PGNiG
Ryzyko
Opis ryzyka
Obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy określa poziomy maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku. W latach 2017–2022 poziom ten nie może być wyższy niż 70%. W związku z przyjętymi w rozporządzeniu dywersyfikacyjnym rozwiązaniami ryzyko regulacyjne związane z jego naruszeniem jest niskie, tak samo jak prawdopodobieństwo materializacji.
„Europejski Zielony Ład”
Wraz z publikacją komunikatu Komisji Europejskiej ws. „Europejskiego Zielonego Ładu” zaprezentowana została bardzo ambitna klimatycznie agenda nowej Komisji Europejskiej. W komunikacie wprost wskazano, że KE ta będzie dążyła do ograniczenia dostępnych środków finansowych na instalacje związane z paliwami kopalnymi oraz do ograniczenia w dłuższej perspektywie wykorzystania paliw kopalnych wynikającego z celu osiągnięcia neutralności klimatycznej
Nowy europejski pakiet legislacyjny dla rynku gazu ziemnego
Komisja Europejska obecnie przeprowadza analizy mające na celu identyfikację luk regulacyjnych dla sektora gazu ziemnego. Na potencjalny nowy pakiet gazowy mają się składać zarówno przepisy dot. funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej, jak i te mające przyspieszyć proces dekarbonizacji sektora gazu ziemnego w UE. W tym względzie spodziewane jest zaproponowanie regulacji, które prawdopodobnie będą w znacznie korzystniejszy sposób traktowały tzw. gazy zdekarbonizowane/odnawialne.

Ryzyko braku zgodności

Opis zakresu zmian i wpływu ryzyka braku zgodności na Grupę PGNiG
Ryzyko
Opis ryzyka
Ryzyko braku zgodności

W PGNiG istnieje wyodrębniona funkcjonalnie oraz organizacyjnie funkcja compliance. Model systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności zakłada istnienie wyspecjalizowanych liderów merytorycznych w poszczególnych obszarach ryzyk braku zgodności (tzw. zarządzających obszarami ryzyka braku zgodności), na których spoczywa podstawowy ciężar wsparcia w przestrzeganiu standardów zgodności.
Ryzyka braku zgodności (ryzyka naruszeń standardów zgodności) mogą powstać w licznych obszarach i przejawiać się:
 • bezpośrednio w wymiarze finansowym, jako kary, odszkodowania, zadośćuczynienia i inne należności, do których zapłaty Spółka może być zobowiązana;
 • odnośnie do wizerunku Spółki, którego utrata może również mieć swoje reperkusje finansowe;
 • w działalności operacyjnej Spółki;
 • z punktu widzenia wartości dla interesariuszy, w tym akcjonariuszy.
 
W ramach przeciwdziałania korupcji w Spółce obowiązuje „Polityka antykorupcyjna i prezentowa Grupy PGNiG”. Ponadto w Grupie przyjęto „System zarządzania etyką i Compliance w Grupie PGNiG”, którego skutkiem było zintegrowanie obszarów etyki i compliance w ramach Działu Compliance. Przyjęto również „Politykę transparentności Menadżerów”, której podstawowym zadaniem jest eliminowanie ryzyka konfliktu interesów oraz występowania nieprzejrzystości w procesach decyzyjnych w ramach Grupy. W 2019 r. znowelizowano i wdrożono Kodeks etyki bazujący na czterech wartościach Grupy PGNiG: jakości, wiarygodności, odpowiedzialności i partnerstwie. W 2019 r. przyjęto także „Procedurę zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości w PGNiG” określającą zasady zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych, a także tryb ich rozpatrywania.
W 2019 r. w Spółce przeprowadzono proces mapowania ryzyk braku zgodności. Ryzyko braku zgodności zostało ocenione dla poszczególnych obszarów, natomiast globalnie kształtuje się na poziomie niskim i średnim.
 

Ryzyka finansowe

PGNiG i Grupa PGNiG, prowadząc swoją działalność gospodarczą, narażone są na ryzyko finansowe, a w szczególności na następujące rodzaje tego ryzyka:

 • ryzyko kredytowe  Więcej informacji – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG nota 7.3.1
 • ryzyko rynkowe  Więcej informacji – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG nota 7.3.2
 • ryzyko płynności  Więcej informacji – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG nota 7.3.3

Ryzyka niefinansowe

Zagadnienia środowiskowe
Lp.
Zidentyfikowane ryzyko niefinansowe
Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka
1
Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska
Identyfikacja i aktualizacja wymagań przepisów prawnych.
2
Ryzyko skażenia gruntów zielonych oraz dróg transportowych
Wyznaczenie stosownych dróg transportowych oraz nadzór nad firmami przewozowymi i pojazdami, nadzór nad materiałami niebezpiecznymi.
3
Ryzyko nieprawidłowej segregacji odpadów
Prowadzenie nadzoru nad segregacją, posiadanymi przez odbiorców pozwoleniami, firmami odbierającymi odpady, prowadzenie bieżącej ewidencji, zapewnienie i wyznaczenie miejsca składowania odpadów, właściwe oznakowanie pojemników.
4
Ryzyko przekroczenia limitów ilości wytwarzanych ścieków względem uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego
Prowadzenie monitoringu zużycia wody, ilości wytwarzanych ścieków oraz sprawozdawczości zgodnie z wymogami.
5
Ryzyko niespełnienia nowych wymagań BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. dla branży LCP w zakresie dostosowania do tzw. granicznych wielkości emisyjnych.
W celu wypełnienia obowiązku dostosowania instalacji do wymagań Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. sformułowano założenia planu inwestycyjnego Spółki gwarantujące spełnienie parametrów emisyjnych i technologicznych dokumentu. Istotna jest terminowa realizacja inwestycji. Proces uzyskiwania zmian pozwoleń zintegrowanych w zakresie dostosowania instalacji do BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. jest w końcowym etapie. Prowadzone są bieżące monitorowanie procesu wdrożenia postanowień Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. oraz wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych.
6
Ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie emisji hałasu w trakcie wierceń
Lokalizacja placów wiertniczych co najmniej 250 m od zabudowy, ekrany akustyczne, wyciszanie urządzeń na wiertni.
7
Ryzyko nieaktualnych pozwoleń na prowadzenie działalności wpływającej na środowisko lub braku pozwoleń
Prowadzenie bieżącego monitoringu pozwoleń przez służby ochrony środowiska.                                                              
8
Ryzyko braku nadzoru nad wyposażeniem do monitorowania środowiska
Bieżący nadzór nad wyposażeniem do monitorowania środowiska.
9
Ryzyko nieterminowej weryfikacji raportu rocznego emisji CO₂ dla instalacji EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Przestrzeganie „Procedury raportowania emisji gazów cieplarnianych na potrzeby Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenia rachunków i zakupu uprawnień do emisji CO₂ dla instalacji PGNiG S.A. w Rejestrze Uprawnień Unii Europejskiej".
10
Ryzyko nieterminowej sprawozdawczości lub niewniesienia opłat za korzystanie ze środowiska
Bieżący nadzór nad terminowym wnoszeniem opłat oraz wywiązywaniem się ze sprawozdawczości środowiskowej.
11
Ryzyko wystąpienia awarii środowiskowej wynikającej z braku przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, zawodności sprzętu i urządzeń, błędów ludzkich, braku prawidłowego rozpoznania i awaryjności infrastruktury gazowej
 
Realizacja procesu Zarządzanie środowiskowe zgodnie z aktualnymi przepisami zewnętrznymi i regulacjami wewnętrznymi: Instrukcja prowadzenia badań sozologicznych oraz remediacji środowiska; Instrukcja prowadzenia kontroli z zakresu BHP, Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska, Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, Instrukcja postępowania z odpadami w PSG, Instrukcja postępowania z mieszaninami i substancjami niebezpiecznymi w PSG, Instrukcja postępowania na wypadek wycieku zanieczyszczeń w postaci kondensatu pogazowego, Instrukcja monitorowania i pomiarów środowiskowych, Procedura obsługi zdarzeń i awarii, ubezpieczenia.
12
Ryzyko przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw
Prowadzony jest pomiar ciągły emisji spalin na emitorach. Wdrożono do stosowania zarządzenie Prezesa Zarządu dotyczące monitorowania systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska w zakresie odpowiedzialności za nadzorowanie, kontrolę oraz zapewnienie niezawodności systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Dodatkowo zgodnie z wymogami POŚ dla urządzeń (kotły i silniki) nieobjętych obowiązkiem pomiaru ciągłego prowadzone są okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
13
Ryzyko braku dotrzymania warunków dopuszczalnych emisji hałasu z instalacji
Identyfikacja ryzyka, prowadzenie okresowych pomiarów hałasu w środowisku.
14
Ryzyko braku prawidłowej gospodarki odpadami
Prowadzone są kontrole środowiskowe oraz audyty wewnętrzne (obejmujące m.in. gospodarkę odpadami), podczas których identyfikuje się obszary wymagające dostosowania. Wdrożono procedurę ZOŚ-02 Ewidencja i monitorowanie odpadów, instrukcje gospodarki odpadami oraz bieżącą kontrolę ilościową i jakościową wytworzonych odpadów (kontrolę ilościową odpadów m.in. prowadzi się pod kątem ilości odpadów, które zostały określone w decyzjach środowiskowych – pozwolenia zintegrowane, pozwolenia sektorowe).
 
15
Ryzyko wystąpienia wycieków substancji/olejów ze zbiorników i pojemników oraz maszyn i urządzeń, które zagrażałyby środowisku
Identyfikacja ryzyka (wdrożenie procedury ZOŚ-05 Identyfikacja i badanie zdarzeń potencjalnie awaryjnych), wskazanie obszarów wymagających dostosowania.
 
16
Ryzyko niespełnienia wymagań prawnych przy gospodarowaniu chemikaliami wykorzystywanymi na cele produkcyjne
Identyfikacja ryzyka, wdrożono instrukcje dot. bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami, warunków ich zakupu, kontroli zużycia oraz prowadzenia ich przyjęcia i rozładunku na terenie zakładu, prowadzone są kontrole środowiskowe, podczas których sprawdzana jest prawidłowość funkcjonowania gospodarki chemikaliami.

Zagadnienia społeczne
Lp.
Zdefiniowane ryzyko
Sposób zarządzania i przeciwdziałania ryzyku
1
Ryzyko negatywnych relacji z lokalnymi społecznościami i ich wpływ na prace w terenie
 • Realizacja Strategii CSR
 • Współpraca z władzami samorządowymi
 • Akcje edukacyjno-informacyjne mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach
 • Rozmowy z lokalną społecznością, spotkania otwarte/indywidualne, negocjacje i mediacje
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Odpowiadanie na rzeczywiste problemy lokalnych społeczności (programy, projekty, wsparcie lokalnych inicjatyw)
 • Kontakty z lokalnymi mediami
 
2
Ryzyko negatywnych relacji z klientami
 • Weryfikacja umów pod kątem zgodności z prawem
 • Szkolenie pracowników z zakresu obsługi klienta
 • Przestrzeganie Kodeksu etyki
 • Regulaminy i regulacje określające zasady relacji z klientami
 • Rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji z klientami
 • Cykliczne badanie satysfakcji klientów (PGNiG OD, PSG, PSTPGNiG Supply & Trading)
 • Rzetelne przekazywanie informacji w kanałach bezpośrednich i pośrednich, w tym za pomocą mediów
 
3
Ryzyko wizerunkowe – negatywne publikacje w mediach tradycyjnych i społecznościowych
 • Zasady wewnętrzne regulujące kontakty z mediami i korzystanie przez pracowników z mediów społecznościowych
 • Budowanie stałych relacji z mediami
 • Bieżący monitoring i stały kontkat z kluczowymi dziennikarzami
 • Szybka analiza sytuacji i reakcja oraz odpowiedź na nieprzychylne artykuły
 • Bieżący monitoring mediów społecznościowych
 • Regulacje wewnętrzne dot. komunikacji kryzysowej
 
4
Ryzyko utrudnień dla lokalnych społeczności w związku z wykonywaniem prac badawczych
 • Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych. Realizacja inwestycji prorozwojowych, m.in w innowacyjny nodalny system akwizycji danych sejsmicznych. Ze względu na małe gabaryty i wagę czujniki nodalne pozwalają na prowadzenie badań w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Upraszczają również logistykę prowadzonych prac badawczych, która jest mniej uciążliwa dla środowiska i lokalnych społeczności
 • Akcje edukacyjno-informacyjne mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach
5
Ryzyko konfliktu ze społecznością lokalną skutkującego utrudnieniami w prowadzeniu działalności górniczej
 • Tworzenie klimatu współpracy poprzez realizację planu działalności w zakresie sponsoringu, eventów wizerunkowych oraz projektów CSR
 • Współpraca z władzami samorządowymi
 • Akcje edukacyjno-informacyjne mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach
 • Rozmowy z lokalną społecznością, spotkania otwarte/indywidualne, negocjacje i mediacje
 
6
Ryzyko pojawienia się braku zrozumienia, na czym polega działalność górnicza i jaki ma wpływ na środowisko
 • Zapraszanie gości lub umożliwienie wizyt na obiektach górniczych, takich jak kopalnie, podziemne magazyny gazu i inne
 • Spotkania informacyjne z lokalnymi władzami i społecznościami
 

Zagadnienia pracownicze
Lp.
Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe
Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka
1
Ryzyko nieprzestrzegania przez pracowników czasu pracy prowadzące do braku motywacji
 • Sporadycznie zdarza się konieczność pracy w godzinach nadliczbowych. Częste wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może prowadzić do braku motywacji i chęci do pracy, co może skutkować odejściem pracownika
 • Tym samym w celu przeciwdziałania ryzyku stosowane są ściśle określone w Kodeksie pracy, Regulaminie Pracy oraz Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zasady pracy w godzinach nadliczbowych
 • Monitoring pracy w godzinach nadliczbowych przez wskazanych pracowników
  
2
Ryzyko niezapewnienia zasad BHP w miejscu pracy
 • Wdrożenie systemów QHSE, ZSZ, HSE
 • Cykliczne i regularne szkolenia pracowników z zakresu BHP
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych
 • Utrzymywanie stałego nadzoru podczas realizacji prac niebezpiecznych
 • Dobór określonych środków ochrony przed zagrożeniami
 • Działania aktywne i proaktywne na rzecz poprawy warunków pracy
  
3
Ryzyko nieodpowiednich warunków pracy
 • Wdrożenie i aktualizowanie procedur i regulacji gwarantujących zachowanie odpowiednich warunków pracy
   
4
Ryzyko manipulacji danymi związanymi z raportowaniem w celu uniknięcia konsekwencji służbowej lub uzyskania premii
 • Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie etyki
 • Regulaminy organizacyjne poszczegółnych jednostek Grupy PGNiG
  
5
Ryzyko związane z trudnością pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Trudności mogą dotyczyć w szczególności tych obszarów, które charakteryzują się wąską dziedziną specjalizacji
 • Na ograniczenie ryzyka wpływ mają:
  • rozpoznawalność Spółki na lokalnym rynku
  • szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych
  • udział Spółki w targach pracy
  • wdrożenie poszukiwań kandydatów w alternatywnych źródłach, m.in. Biuro Karier, serwis internetowy OLX, pracuj.pl
  • wdrożona wewnętrzna procedura rekrutacji pracowników określająca zasady i etapy rekrutacji
 
6
Ryzyko częstej zmiany przepisów prawnych oraz braku aktualnej wiedzy o obowiązujących regulacjach i metodach działania
 • Szkolenia pracowników
 • Udział pracowników w konferencjach pozwalający na zdobycie wiedzy o zmianach w prawie
  
7
Ryzyko utraty pracowników posiadających cenne dla Spółki kompetencje lub spadek zaangażowania
 • W ramach rozwoju kompetencji oraz zaangażowania pracowników Spółka promuje ich rozwój zawodowy (m.in. poprzez finansowanie studiów, kursów, szkoleń, konferencji i lektoratów). Ponadto Grupa PGNiG oferuje szeroki system benefitów pracowniczych, a także kładzie nacisk na komunikację najistotniejszych dla Spółki kwestii, co wpływa pozytywnie na utożsamianie się pracowników z pracodawcą. Jednocześnie realizowany jest projekt szkoleniowy dla menadżerów, który promuje narzędzia służące do zwiększenia zaangażowania pracowników
  
8
Ryzyko ograniczonego transferu wiedzy i kompetencji w wyniku dużej liczby odejść emerytalnych
 • Planowanie rekrutacji pracowników, wprowadzenie systemu zachęt do informowania z wyprzedzeniem o odejściu emerytalnym
 
9
Ryzyko utraty pracowników w wyniku uwarunkowań rynku pracy związanych z wyższym wynagrodzeniem poza Grupą PGNiG
 • Monitorowanie wynagrodzeń na rynku. Motywowanie pracowników, w tym podnoszenie kwalifikacji
  
10
Ryzyko pojawienia się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych (m.in. wyroki sądów, decyzje pokontrolne, rekomendacje, opinie/interpretacje)
 • Występowanie o wydanie opinii i interpretacji do właściwych w danej sprawie urzędów i instytucji
 • Uzyskiwanie opinii prawnej z Departamentu Prawnego i Compliance
 • Stosowanie jednolitych zasad postępowania w organizacji oraz informowanie o nich poprzez szkolenia dla pracowników, kierowników, związków zawodowych, spotkania okresowe oraz odpowiednie zmiany w wewnętrznych regulacjach
  
11
Ryzyko błędnego oszacowania potrzeb personalnych pod względem jakościowym i ilościowym
 • Wprowadzanie rozwiązań podnoszących efektywność procesów rekrutacyjnych
  
12
Ryzyko powstania wypadku przy pracy wynikającego z nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kontrola środowiska pracy
 • Szkolenie pracowników w zakresie BHP
 • Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  
13
Ryzyko konfliktu z organizacjami związkowymi
 • Regularne spotkania ze stroną społeczną
 • Przekazywanie okresowych informacji o sytuacji danej Spółki oraz jej planach
  

Zagadnienia etyczne – prawa człowieka
Lp.
Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe
Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka
1
Ryzyko naruszenia praw człowieka na poziomie pracowniczym
Bieżące analizowanie sytuacji w Spółce oraz postępowanie zgodnie z Kodeksem etyki oraz Procedurą antymobbingową i przeciwdziałania dyskryminacji
2
Ryzyko naruszenia praw człowieka na poziomie kierowniczym i zarządczym
Regulamin wynagrodzeń ściśle określający zasady wynagrodzeń oraz kategoryzacja stanowisk wraz z zaszeregowaniem finansowym
3
Ryzyko naruszenia praw człowieka na poziomie interesariuszy zewnętrznych
 • Edukacja kadry kierowniczej i zarządczej poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz prowadzone inicjatywy informujące i przypominające o zasadach etycznych
 • Postępowanie zgodnie z zasadami Procedury antymobbingowej i przeciwdziałania dyskryminacji
  
4
Ryzyko utraty wizerunku w związku z posądzeniem o naruszenie praw człowieka
 • Zobowiązanie pracowników do przestrzegania przepisów prawa pracy oraz Regulaminu Pracy
 • Etyczna postawa Zarządu dająca przykład właściwego postępowania. Korzystanie ze wsparcia prawnego w kwestiach dotyczących pracowników
  
5
Ryzyko pojawienia się działań dyskryminacyjnych w środowisku pracy
Wytyczne i zasady przyjęte na łamach Kodeksu etyki oraz Regulamin Pracy
6
Ryzyko wystąpienia zjawiska mobbingu
 • Działania prowadzone przez koordynatora ds. etyki i compliance w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia mobbingu
 • Postępowanie zgodnie z Kodeksem etyki oraz Systemem zarządzania etyką i comliance w Grupie PGNiG
  
7
Ryzyko nierównego traktowania w dostępnie do awansu
Realizacja postanowień zawartych w Procedurze antymobbingowej i przeciwdziałania dyskryminacji oraz Regulaminie aktualizacji opisów oraz wyceny stanowisk pracy i Procedurze zmiany warunków zatrudnienia
8
Ryzyko naruszenia dóbr osobistych pracowników, np. danych osobowych
Wdrożenie, aktualizowanie i stosowanie procedur i polityk dotyczących ochrony danych osobowych, zabezpieczenia informatyczne, szkolenia
9
Ryzyko naruszania zasad konkurencyjności w kontaktach biznesowych z kontrahentami
Wdrożenie i stosowanie polityki antymonopolowej i procedury zakupowej wraz z instrukcją zakupową
10
Ryzyko naruszenia prawa do zrzeszania się
Nieutrudnianie zrzeszania się w postaci organizacji zakładowych, zawarte porozumienie dot. korzystania przez organizacje związkowe z mienia pracodawcy
Zagadnienia etyczne – przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Lp.
Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe
Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka
1
Ryzyko wykorzystywania przez pracowników zajmowanego stanowiska lub relacji w celu pozyskania nienależnych korzyści materialnych i niematerialnych
Przestrzeganie procedury zapobiegania korupcji, obowiązkowe szkolenia pracowników, zwłaszcza pracowników działów handlowych oraz odpowiedzialnych za zakupy
2
Ryzyko nieprawidłowości w realizacji procesu zakupów i nieprzestrzeganie zasad etycznych i regulacji antykorupcyjnych
 • Szkolenia pracowników
 • Monitorowanie przestrzegania polityki antykorupcyjnej
 • Standaryzacja zasad prowadzenia postępowań zakupowych i ich transparentność
  
3
Ryzyko działań pracowników, które prowadzą do naruszenia prawa przez Spółkę
Bieżąca kontrola działań pracowników prowadzona w ramach funkcjonujących w Spółce procesów i procedur, staranne sprawdzanie podwykonawców i partnerów biznesowych świadczących usługi dla Spółki i zawieranych z nimi umów
4
Ryzyko przyjęcia lub wręczenia prezentu, upominku bez zgłoszenia go do rejestru korzyści
 • Zwiększanie świadomości pracowników poprzez odpowiednie komunikowanie regulacji antykorupcyjnych zawartych w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG
 • Cykliczne przypominanie pracownikom, np. drogą e-mailową, o konieczności przestrzegania regulacji antykorupcyjnych. Pracownicy Spółki są zobowiązani m.in. do zgłaszania informacji o przyjętych lub wręczonych prezentach
  
5
Ryzyko przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej
Przestrzeganie zasad Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG, w szczególności w zakresie zawiadamiania o stwierdzonych zdarzeniach korupcyjnych i składania oświadczeń o braku stwierdzenia zdarzeń korupcyjnych
6
Ryzyko wystąpienia zmowy przetargowej
Przestrzeganie zasad Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG oraz prowadzenie postępowań za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B
7
Ryzyko konfliktu interesów
Przestrzeganie zasad zawartych w Polityce transparentności Menadżerów oraz informowanie menadżerów o sytuacjach, które mogą prowadzić do zaistnienia konfliktu interesów
8
Ryzyko ujawnienia informacji stanowiących: tajemnicę przedsiębiorstwa, sensytywnych informacji handlowych, danych osobowych oraz informacji niejawnych w sposób niezgodny z prawem w trakcie trwającego postępowania zakupowego
Stosowanie się do zasad zawartych w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG w zakresie komunikacji z oferentami w trakcie postępowań zakupowych
9
Ryzyko posądzenia o działanie korupcyjne
Przeprowadzanie cyklicznych audytów wewnętrznych
10
Ryzyko utraty dobrego wizerunku Spółki w przypadku wystąpienia lub podejrzenia o wystąpienie zjawiska korupcji lub łapownictwa
Limitowane pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań finansowych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia niepożądanych działań
11
Ryzyko niekorzystnego rozporządzania mieniem Spółki przez skorumpowanego pracownika
Wdrożenie i stosowanie zasad Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale