WALNE ZGROMADZENIE

Sposób działania Walnego Zgromadzenia PGNiG i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.
Walne Zgromadzenie działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa w szczególności zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.pgnig.pl). W dniu 23 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 

Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za stosowne.

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zarządzonego z własnej inicjatywy.

Opis zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Emitenta. Poza wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Spółki i określonymi w przepisach prawa Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały m.in. w sprawach:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta;
 • udzielenia absolutorium członkom organów Emitenta z wykonania obowiązków; 
 • podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenia dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty;
 • powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej;
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy oraz sprawozdania z działalności Grupy za ubiegły rok obrotowy;
 • zawieszania członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływania;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Emitenta lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Emitenta;
 • emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych;
 • nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione przez Emitenta lub spółkę z nim powiązaną przez okres co najmniej trzech lat;
 • przymusowego wykupu akcji;
 • tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych;
 • użycia kapitału zapasowego;
 • połączenia, przekształcenia oraz podziału Emitenta; 
 • zmiany Statutu i przedmiotu działalności Emitenta; 
 • ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu.
Opis praw akcjonariuszy w ramach Walnego Zgromadzenia i sposobu ich wykonywania
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

Zasady uczestnictwa w WZA reguluje Regulamin WZA dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://pgnig.pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/regulamin.

Zestawienie najważniejszych zapisów Regulaminu:

 • Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz Emitenta. 
 • Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Emitenta na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
 • Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. 
 • Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz korzystać z prawa głosu osobiście, przez przedstawicieli lub pełnomocników. 
 • Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi albo spółce z nim powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, a także przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia.
 • Podczas obrad akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać wnioski porządkowe. 
 • Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), korzystania z prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu
 • Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 • Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Emitenta albo likwidatora Emitenta oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Emitenta lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.