SEGMENT W LICZBACH

 

Wybrane dane finansowe

** dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza Grupę Kapitałowej PGNiG

Struktura odbiorców gazu ziemnego w Polsce poza Grupę PGNiG w segmencie OiM
Struktura odbiorców gazu ziemnego PSTPGNiG Supply & Trading
Struktura odbiorców energii elektrycznej PGNiG w segmencie OiM

 

Dane tabelaryczne

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG
mln m3
2019
2018
2017
2016
2015
Grupa PGNiG
PGNiG
Grupa PGNiG
PGNiG
Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
   Gaz wysokometanowy (E)
29 031
16 464
27 440
16 132
25 261
22 818
21 596
   Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E)
751
262
721
232
701
671
611
RAZEM (przeliczony na E)
29 782
16 726
28 161
16 364
25 962
23 489
22 207

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

PGNiG – Sprzedaż hurtowa
16 726
16 726
16 364
16 364
16 159
13 734
12 415
PGNiG OD – Sprzedaż detaliczna
7 815
-
7 868
 
7 617
7 245
7 753
PSTPGNiG Supply & Trading – Sprzedaż hurtowa/detaliczna
5 242
-
3 929
 
2 186
2 510
2 039

 

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG (z wyłączeniem eksportu gazu z Polski)
mln m3
2019
2018
2017
2016
2015
Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Gaz wysokometanowy (E)
5 242
3 929
2 186
2 384
2 039
RAZEM (przeliczony na E), w tym:
5 242
3 929
2 186
2 384
2 039
PSTPGNiG Supply & Trading - Sprzedaż hurtowa/detaliczna
5 242
3 929
2 186
2 384
2 039

 

Struktura odbiorców gazu ziemnego PS
mln m3
2019
2018
mln m3
Udział %
mln m3
Udział %
   Odbiorcy domowi
32
1%
38
1%
   Pozostali odbiorcy przemysłowi
230
4%
32
1%
   Handel, usługi, hurt
2 677
51%
2 388
61%
   Giełda
2 303
44%
1 471
37%
Razem sprzedaż poza GK PGNiG
5 242
100%
3 929
100%

 

Struktura odbiorców energii elektrycznej PGNiG w segmencie OiM 

 

2019
2018

 

 GWh
Udział %
GWh
Udział %
   Odbiorcy końcowi
-
-
0,1
-
   Przedsiębiorstwa obrotu
492,1
6%
1 951,4
29%
   Rynek bilansujący
353,0
5%
712,5
10%
   Giełda
6 713,3
85%
3 851,0
57%
   Wytwórcy
324,6
4%
305,2
4%
Razem sprzedaż PGNiG
7 883,0
100%
6 820,2
100%

 

Pojemności czynne i udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych

 

Pojemności czynne instalacji
magazynowych (mln m3)
Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (mln m3)
Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (GWh)

 

2019
2018
2019
2018
2019
2018
GIM Kawerna
825
825
813
813
8 915
8 915
IM Wierzchowice
1 200
1 200
1 200
1 200
13 166
13 166
GIM Sanok
1 050
1 050
1 050
1 050
11 521
11 521
Razem
3 075
3 075
3 063
3 063
33 602
33 602
* Przeliczenie dla paliwa gazowego o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale