POLITYKA WYNAGRODZEń OSóB ZARZąDZAJąCYCH I NADZORUJąCYCH

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG SA w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 15 lipca 2009 r. Dodatkowo system wynagrodzeń regulowany jest przez wewnętrzne regulaminy jednostek organizacyjnych oraz umowy społeczne zawarte z organizacjami związkowymi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są na podstawie wartościowania stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego, do którego zostało przypisane dane stanowisko, zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, wymaganymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym.

Regulacje płacowe zapewniają pracownikom dodatkowe składniki wynagrodzeń, w tym do najistotniejszych należy zaliczyć nagrody i premie, nagrodę barbórkową, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i premię roczną. 

System motywacyjny
W PGNiG funkcjonuje system premiowania, do którego podstawowych elementów należy zaliczyć:
  • MBO (Zarządzanie przez Cele) – obejmuje stanowiska kadry menedżerskiej, na których realizowane są kluczowe cele dla PGNiG. Wysokość premii MBO zależna jest od jakości i stopnia realizacji przypisanych celów.
  • Uznaniową nagrodę okresową – dotyczy pozostałych pracowników, przyznawana kwartalnie zgodnie z uznaniową oceną wyników pracy przez przełożonego.
  • Uznaniową nagrodę zadaniową – indywidualne, uznaniowe nagrody dla pracowników uzyskujących wyróżniające się wyniki w pracy zawodowej (fundusz w dyspozycji Zarządu PGNiG).
  • Uznaniową nagrodę projektową – obejmuje pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych, wysokość nagrody jest zależna od stopnia i jakości wykonania konkretnych zadań.
Świadczenia na rzecz pracowników
PGNiG oferuje pracowniczy program emerytalny (PPE) w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). W programie uczestniczyć może każdy pracownik, który pozostaje nieprzerwanie w zatrudnieniu co najmniej trzy miesiące.
Polityka wynagradzania członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG
W dniu 9 września 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9/VIII/2016 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z w/w uchwałą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone zostało jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.
Wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG w 2019 r.
Okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Imię i nazwisko
Łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2019 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG (z VAT) [w tys. złotych]
Łączna kwota wynagrodzeń 
z tytułu pełnienia funkcji 
w jednostkach podporządkowanych w 2019 r. (z VAT)
[w tys. złotych]
Razem wynagrodzenie 
w 2019 r. [w tys. złotych]
Razem Zarząd, w tym:
9 503
291
9 794
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu 
1 984
154
2 138
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu
1 846
-
1 846
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu
1 843
137
1 980 
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu
1 848
-
1 848
Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu
698
-
698
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu
1 284
-
1 284
Osoby niepełniące już swoich funkcji na 31 grudnia 2019 r.:
965
14
979
Radosław Bartosik – Wiceprezes Zarządu1)
965
14
979
Prokurent
620
54
674
Violetta Jasińska-Jaśkowiak – Prokurent
620
54
674
 
 
 
 
Razem Rada Nadzorcza, w tym:
695
-
695
Sławomir Borowiec
86
-
86
Piotr Broda
81
-
81
Andrzej Gonet
82
-
82
Mieczysław Kawecki
79
-
79
Bartłomiej Nowak
92
-
92
Stanisław Sieradzki
81
-
81
Piotr Sprzączak
86
-
86
Grzegorz Tchorek
79
-
79
Gabrowski Roman
29
-
29
Razem wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorczych 
11 783
359
12 142
1) Pełnił funkcję członka Zarządu do dnia 16 stycznia 2019 r.

 

Wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG w 2018 r.

Okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 Imię i nazwisko
Łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2018 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG (z VAT) [w tys. złotych]
Łączna kwota wynagrodzeń 
z tytułu pełnienia funkcji 
w jednostkach podporządkowanych w 2018 r. (z VAT) [w tys. złotych]
Razem wynagrodzenie 
w 2018 r. [w tys. złotych]
Razem Zarząd, w tym:
5 410
428
5 838
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu 
955
1541)
1 109
Radosław Bartosik – Wiceprezes Zarządu
894
1371)
1 031
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu
896
-
896
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu
891
1371)
1 028
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu
887
-
887
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu
887
-
887
Osoby niepełniące już swoich funkcji na 31 grudnia 2018 r.:
86
-
86
Waldemar Wójcik2)
86
-
86
Prokurent
576
34
610
Violetta Jasińska-Jaśkowiak – Prokurent
576
34
610
 
 
 
 
Razem Rada Nadzorcza, w tym:
662
-
662
Sławomir Borowiec
86
-
86
Piotr Broda
79
-
79
Andrzej Gonet
81
-
81
Mieczysław Kawecki
80
-
80
Bartłomiej Nowak
91
-
91
Stanisław Sieradzki
80
-
80
Piotr Sprzączak
85
-
85
Grzegorz Tchorek
81
-
81
Razem wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorczych 
6 734
462
7 196
1) Wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej „EUROPOL GAZ” SA będą w całości przekazywane na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wpisanej na listę zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą PGNiG. 
2) Pełnił funkcję członka Zarządu do dnia 6 marca 2017 r.

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale