GRI 102-18, 102-22
 

Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu PGNiG

Pan Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Staffordshire University, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pan Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University London. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej. W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w UE. W latach 2004–2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, gdzie następnie w okresie 2008–2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego kierowanym przez Minister Grażynę Gęsicką, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007–2015 i Narodową Strategię Spójności 2007–2013.
W latach 2008–2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group Sp. z o.o. specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym w zakładaniu i prowadzeniu start-upów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.
W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju w rządzie Premier Beaty Szydło. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego, a od września 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 r. Zajmował się m.in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. 

Prezes Zarządu:

 • kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje pracę członków Zarządu we wszystkich obszarach działalności Grupy PGNiG;
 • sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie:
  • kontroli i audytu wewnętrznego;
  • przygotowania i  nadzoru nad realizacją Strategii Grupy PGNiG;
  • strategii personalnych, systemów wynagradzania i czasu pracy, polityki zatrudnienia i płac;
  • sprawowania nadzoru właścicielskiego w ramach Grupy PGNiG i kreowania optymalnego kształtu Grupy PGNiG;
  • bezpieczeństwa obiektów, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
  • procesów akwizycyjnych w obszarze upstreamu zagranicznego;
  • kreowania polityki regulacyjnej we współpracy z organami administracji publicznej, orangami UE oraz organizacjami branżowymi; 
  • polityki informacyjnej Spółki oraz komunikacji korporacyjnej;
  • planowania i realizacji polityki handlowej Spółki, w szczególności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym zawierania i rozliczania umów sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz prowadzenia polityki importowej gazu ziemnego, w tym w zakresie dywersyfikacji dostaw.
Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych „Analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r., odbywając staż w departamencie finansowym firmy Dacon Corp. LTD przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie płac Służby Więziennej. W okresie 2006–2018 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej z korporacji samorządowych „Związek Samorządów Polskich”, gdzie świadczył usługi szkoleniowe oraz uzyskał mandat radnego gminnego i powiatowego.
W dniu 14 marca 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie powołania pana Roberta Perkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych. 

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie:

 • programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu /CSR/;
 • strategii zakupów w ramach Spółki i Grupy PGNiG;
 • administrowania majątkiem Spółki, z wyłączeniem majątku sieciowego, górniczego i podziemnych magazynów gazu;
 • zagospodarowania majątku nieprodukcyjnego, w tym nieruchomości Spółki;
 • kreowania i realizacji polityki sponsoringowej i wizerunku marki Spółki w Polsce i za granicą;
 • współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
 • polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami;
 • prowadzenia całości spraw koncesyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosownie do odpowiednich postanowień prawa geologicznego i górniczego;
 • działalności Oddziału Geologii i Eksploatacji, z wyłączeniem administrowania majątkiem podziemnych magazynów gazu.
 Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Pan Arkadiusz Sekściński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne", specjalność Bezpieczeństwo energetyczne, i wykładowcą przedmiotów, takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Obecnie jest uczestnikiem studiów MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego. Był stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia), Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja).Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna SA, gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie PGE. Pan Arkadiusz Sekściński jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku Adiunkt.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie:

 • przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych realizowanych z udziałem Grupy PGNiG;
 • rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę;
 • nadzoru nad działalnością normalizacyjną w Spółce;
 • wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa;
 • działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. 
Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Pan Przemysław Wacławski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest uczestnikiem studiów The international FLEX Executive MBA, ze specjalnością Digital Transformation, na MIP Politecnico di Milano we Włoszech. 
W latach 2002–2006 pracował w Ernst & Young w obszarze m.in. audytu finansowego i due diligence. Od czerwca 2006 r. do września 2010 r. obejmował stanowiska Dyrektora Działu Kontrolingu i Dyrektora ds. Inwestycji i Sprzedaży na Rynku Bałkańskim w Tele-Fonika Kable SA. Od października 2010 r. pełnił funkcję członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 r. do maja 2013 r. – Prezesa Zarządu TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. w Serbii. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. był Dyrektorem Działu Kontrolingu w Tele-Fonika Kable SA, pełniąc w tym okresie także funkcje członka zarządów spółek zagranicznych Grupy Tele-Fonika Kable.
W październiku 2018 r. został powołany na stanowisko członka Zarządu ds. Finansowych Unipetrol a.s. w Czechach, gdzie był odpowiedzialny za piony: finansów, zarządzania łańcuchem dostaw i IT, sprawując również nadzór nad pionem finansów Grupy Kapitałowej Unipetrol. 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. zakresie:

 • realizacji celów strategicznych Spółki w aspekcie ekonomicznym i finansowym;
 • przygotowania i realizacji Planu Działalności Gospodarczej Spółki;
 • analiz i ocen ekonomiczno-finansowych projektów rozwojowych i inwestycyjnych;
 • planowania i kontroli polityki inwestycyjnej w zakresie finansowym;
 • funkcjonowania i rozwoju rachunkowości;
 • ustalania zasad i nadzorowania sporządzania sprawozdań finansowych;
 • relacji inwestorskich;
 • zarządzania obszarem IT. 
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich i studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University) oraz Post-MBA (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).W energetyce działa od 1992 r. W latach 1993–1999 był związany z Elektrociepłownią „Będzin” SA, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce wykorzystującego mechanizm Giełdy Papierów Wartościowych (Nagroda Debiut Roku 1998). Od 2002 r. jest związany z PGNiG SA. W okresie 2003–2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Jest pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia w GSG, zintegrowanej platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS. Następnie realizował projekty dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz informatycznego. Współtworzył m.in. Model IT/OT dla Grupy PGNiG. Od 8 stycznia do 1 marca 2016 r. był członkiem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. o.o., a od 2 marca 2016 r. do 16 lutego 2018 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Pod jego kierownictwem Spółka opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022 oraz zdobyła w 2017 r. Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych. Od 17 kwietnia 2018 r. do 9 stycznia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Południe SA. Był współtwórcą oraz sponsorem programu budowy w ORLEN Południe SA nowoczesnej biorafinerii, na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej ORLEN SA.

Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie: 

 • eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;
 • podziemnego składowania odpadów;
 • składowania CO2;
 • podziemnego magazynowania substancji;
 • odazotowania gazu ziemnego;
 • produkcji: helu, skroplonego gazu ziemnego (LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji), mieszaniny gazu propan-butan, kondensatu węglowodorowego oraz pianki płynnej;
 • działalności Oddziałów PGNiG w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze i Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie;
 • administrowania majątkiem podziemnych magazynów gazu Spółki;
 • kształtowania relacji z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz operatorem systemu magazynowania. 
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 
Pani Magdalena Zegarska jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Ponadto ukończyła studia Master of Business Administration dla firm sektora naftowego i gazowniczego oraz posiada absolutorium uzyskane w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie o kierunku „Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem”. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z psychologii zarządzania zespołami pracowniczymi, kurs na członków Rad Nadzorczych i zdała egzamin państwowy przed Komisją Skarbu Państwa. W latach 2011–2014 pełniła funkcję Sekretarza Rady Pracowników II kadencji, a w okresie 2010–2014 – Sekretarza Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA. W latach 2014–2017 piastowała stanowiska członka Rady Nadzorczej PGNiG, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu. Pracę w Grupie PGNiG rozpoczęła w 1998 r. w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, następnie pracowała w Mazowieckim Oddziale Handlowym. Od 2013 r. zajmowała różne stanowiska w Centrali Spółki w Departamencie Handlu Detalicznego, Departamencie Infrastruktury, a następnie w Departamencie Majątku i Administracji, gdzie pełniła obowiązki Zastępcy Dyrektora. Od stycznia 2016 r. pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu PGNiG ds. Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy, Ochroną Zdrowia i Środowiska. W okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. QHSE, z powierzonymi zadaniami kierowania pracami Departamentu. Otrzymała odznaczenia honorowe: zasłużona dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Mazowieckiego Oddziału Handlowego. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia oraz Dyrektora Górniczego II stopnia.
W dniu 27 lutego 2020 r. została powołana przez Radę Nadzorczą na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 

Wiceprezes Zarządu wybrany przez pracowników Spółki sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie:

 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie dotyczącym Spółki i Grupy PGNiG;
 • przeprowadzenia procesu wydania akcji uprawnionym pracownikom Spółki. 
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zgodnie ze Statutem członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wg uregulowań zawartych w Statucie oraz na podstawie wymogów dla kandydatów określonych w art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z poźn. zm.). Taki tryb wyboru nie dotyczy członka Zarządu wybieranego przez pracowników. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Emitenta, a Emitent zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników na okres kadencji Zarządu. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów, a wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Emitentowi reprezentowanemu przez innego członka Zarządu lub prokurenta oraz przekazać do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i ministrowi właściwemu do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Emitenta. W przypadku członka Zarządu wybranego przez pracowników jego odwołanie może nastąpić także na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Emitenta. Głosowanie zarządza Rada Nadzorcza, a jego wynik jest wiążący, o ile w głosowaniu brało udział co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta i uzyskano większość niezbędną do wyboru członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem decyzję o emisji akcji lub skupie akcji (nabyciu akcji własnych) podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta.
Zasady działania Zarządu Emitenta
Zarząd prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje go we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie działania związane z prowadzeniem spraw Emitenta, niezastrzeżone przepisami prawa ani Statutu dla Walnego Zgromadzenia czy Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do opracowywania planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz Strategii Spółki i Grupy PGNiG, a także strategicznych planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.pgnig.pl/lad-korporacyjny/zarzad/regulamin
Informacje o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach
W 2019 r. Zarząd Spółki odbył 51 posiedzeń i podjął 690 uchwał. 
Zmiany w składzie Zarządu PGNiG w 2019 r.

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2019 r:

 • Piotr Woźniak - Prezes Zarządu
 • Maciej Woźniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Radosław Bartosik - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Magdalena Zegarska - Wiceprezes Zarządu

W dniu 16 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Radosława Bartosika ze składu Zarządu Spółki PGNiG i z funkcji Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych. W dniu 14 marca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 18 marca 2019 r. Pana Roberta Perkowskiego do Zarządu Spółki PGNiG na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

 • Piotr Woźniak - Prezes Zarządu
 • Maciej Woźniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Robert Perkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Magdalena Zegarska - Wiceprezes Zarządu

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2019 r. wspólnej V kadencji Zarządu PGNiG Rada Nadzorcza PGNiG odwołała w dniu 9 stycznia 2020 r.:

 • Piotra Woźniaka - Prezesa Zarządu
 • Macieja Woźniaka - Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
 • Łukasza Kroplewskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju
 • Michała Pietrzyka - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
 • Roberta Perkowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych 

 Tego samego dnia, na wspólną, 3-letnią kadencję kończącą się dnia 10 stycznia 2023r., zostali powołani z dniem 10 stycznia 2020 r.:

 • Jerzy Kwieciński - na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG
 • Robert Perkowski - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych
 • Jarosław Wróbel - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych

oraz z dniem 15 stycznia 2020 r.:

 • Przemysław Wacławski - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
 • Arkadiusz Sekściński - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale