DZIAłALNOść W 2019

GRI 102-10, 103-3 
  
 
PSG jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, co odbywa się na podstawie stosownych umów dystrybucyjnych. W 2019 r. PSG zawarła łącznie 7 umów dystrybucyjnych oraz cztery Międzyoperatorskie Umowy Dystrybucyjne. W tym samym okresie miało miejsce około 61,7 tys. zmian sprzedawcy.

Gminy, w których PSG świadczy usługę dystrybucji paliwa gazowego

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSG.

 

 

PSG realizuje działania, które w 2019 r. zaowocowały zawarciem ponad 113,5 tys. umów przyłączeniowych, w wyniku których zostanie wybudowanych 125,3 tys. przyłączy do sieci gazowej. W 2019 r. planowała budowę ponad 63,4 tys. nowych przyłączy. Do końca 2019 r. wydano prawie 208,5 tys. warunków przyłączeniowych (o 17% więcej niż w roku poprzednim) i wybudowano 81,2 tys. sztuk przyłączy o łącznej długości 821 km. 

 

 

 

W obszarze związanym z rozwojem rynku LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji PSG kontynuowała działania zmierzające do gazyfikacji nowych terenów z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. W 2019 r. odebrano protokołami technicznymi 19 stacji regazyfikacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Na koniec roku PSG przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w 2019 r. dostarczyła do odbiorców końcowych na obszarach wyspowych paliwo gazowe w ilości ok. 110 GWh, co oznacza wzrost wolumenu dystrybucji gazu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji o ok. 24% w stosunku do 2018 r. Jednocześnie na koniec 2019 r. liczba odbiorców paliwa gazowego na obszarach wyspowych wynosiła blisko 21 tys.

W ramach porządkowania systemu gazowego w Polsce PSG realizowała zakup od PGNiG SA dystrybucyjnej infrastruktury gazowej dotyczącej składników majątku gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Żukowice/Polkowice (ok. 114 km) oraz składników majątku sieci gazowej wysokiego ciśnienia w tzw. Pasie Nadmorskim (ok. 111 km).

Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym w mln m3

Długość sieci własnych z przyłączami (tys. km) oraz liczba odbiorców (mln)*

* Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy ze sprzedawcą.

 

Istotnym zdarzeniem, mającym wpływ na realizację obowiązków operatorskich PSG, było zawarcie umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego ze sprzedawcami rezerwowymi / sprzedawcą z urzędu w imieniu i na rzecz ok. 25 tys. odbiorców końcowych w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Hermes Energy Group SA, Orange Energia Sp. z o.o. oraz Energy Match Sp. z o.o.

Działalność PSG jest silnie regulowana poprzez koncesjonowanie działalności związanej z dystrybucją paliw gazowych oraz usługą regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. W 2019 r. obowiązywały poniższe koncesje:

  • taryfa nr 6, od 1 marca 2018 r. do 14 lutego 2019 r., skutkująca obniżeniem średniej stawki za usługę dystrybucji o 7,37% w stosunku do wcześniej obowiązującej;
  • taryfa nr 7, od 15 marca do 31 grudnia 2019 r., skutkująca obniżeniem średniej stawki za usługę dystrybucji o 5% w stosunku do wcześniej obowiązującej.

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale