PERSPEKTYWY SEGMENTU

PGNiG TERMIKA będzie kontynuować realizację projektów strategicznych oraz aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

W 2020 r. w Grupie PGNiG TERMIKA będą kontynuowanie prace związane z realizacją inwestycji, m.in.: bloku gazowo-parowego w EC Żerań, bloku gazowo-parowego w ECSW Stalowa Wola, budowy kotłowni szczytowej w EC Żerań, budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe w EC Siekierki, przygotowaniem budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki.

Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w obszarze nakładów środowiskowych obejmą w 2020 r. m.in: program dostosowania kotłów fluidalnych do Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. w EC Żerań, dostosowanie C Kawęczyn do konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania., program dostosowania Emitora 5 do nowych emisji pyłu w EC Siekierki (zakres programu obejmuje zabudowę filtra workowego na K11 oraz modernizację absorbera 1 i 2), zabudowę instalacji SCR dla K16 w EC Siekierki, modernizację EC Pruszków.

W grudniu 2018 r. uchwalona została ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wejście w życie przepisów wraz z pakietem rozporządzeń wykonawczych umożliwi ubieganie się – przez planowane do budowy nowe jednostki opalane gazem ziemnym należące do Grupy PGNiG TERMIKA – o udział w nowym systemie wsparcia, który zastąpi dotychczasowy, oparty na świadectwach pochodzenia i opisany w Ustawie – Prawo energetyczne. W wyniku wdrożenia systemu rynku mocy oraz przeprowadzonych aukcji zagwarantowano uzyskanie dodatkowych przychodów, które będą osiągane w latach 2021–2037.

PGNiG TERMIKA EP podejmować będzie działania mające na celu przede wszystkim utrzymanie pozycji znaczącego wytwórcy i głównego dostawcy ciepła w regionie. Spółka dążyć będzie również m.in. do umocnienia pozycji krajowego lidera gospodarczego wykorzystania metanu w układach kogeneracyjnych. Do zadań stojących przed Spółką w 2020 r. można zaliczyć kontynuowanie projektu zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnik oraz realizację zadania dotyczącego połączenia systemów ciepłowniczych EC Zofiówka i EC Pniówek.

Do największych wzywań stojących przed realizacją planów strategicznych w Grupie PGNiG TERMIKA można zaliczyć:

  • realizację planu inwestycyjnego zapewniającego dostosowanie majątku wytwórczego do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych;
  • zwiększenie wolumenu sprzedaży i dystrybucji ciepła, co będzie efektem akwizycji aktywów ciepłowniczych i rozwoju działalności wytwórczej na terenie całego kraju;
  • zwiększenie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii;
  • osiągnięcie 1 mld zł EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w 2022 r. 

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale