GRI 103-3
 
Nakłady inwestycyjne w okresie 2017–2019 wyniosły łącznie 14,8 mld zł, co stanowi ok. 44% realizacji planu na lata 2017–2022.
Poszukiwanie i Wydobycie

W 2019 r. realizacja Strategii w zakresie budowy bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów w Polsce, zagospodarowywania odkrytych krajowych złóż i wydobycia węglowodorów w Polsce przebiegała zgodnie z założeniami. PGNiG prowadziło prace na koncesjach poszukiwawczych i eksploatacyjnych zlokalizowanych głównie w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, podkarpackim i małopolskim. W 2019 r. wiercenia prowadzono w 35 otworach o łącznym metrażu ok. 79 kmb. Podłączono dwa nowe złoża – Olchowiec i Gnojnica – oraz 12 nowych odwiertów na złożach już eksploatowanych.

Z uwagi na ograniczoną dynamikę nowych odkryć krajowych złóż węglowodorów, a także niewielkie perspektywy udokumentowania złóż niekonwencjonalnych w Polsce poszukiwane są możliwości dalszego wzrostu bazy zasobów węglowodorów oraz rozwoju działalności produkcyjnej poza granicami kraju. Jednocześnie ważnym celem dla Grupy pozostaje realizacja projektów wydobywczych gwarantujących tzw. equity gas na szelfie norweskim w celu bezpośredniego sprowadzania go do Polski.

W latach 2017–2019 PGNiG Upstream Norway SA, realizując cel strategiczny, jakim jest zwiększenie wydobycia węglowodorów poza granicami Polski, podjęło działania skutkujące pozyskaniem 6 złóż: Ærfugl, Skogul, Fogelberg, Tommeliten Alpha, King Lear i Duva. Dodatkowo podjęto działania skutkujące pozyskaniem 7 nowych koncesji. Według stanu na koniec 2019 r. zaangażowanie PUN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmuje 26 koncesji.

Na skutek dokonanych inwestycji PUN osiągnął istotny wzrost udokumentowanych zasobów w Norwegii: z 141,9 mln boe na początku roku do 169,4 mln boe na koniec 2019 r. Zmiana wynika przede wszystkim z nabycia udziałów w złożach King Lear oraz Duva. Wskazany wzrost nie uwzględnia transakcji nabycia 10% udziałów w złożu Duva od Wellsley Petroleum, która została sfinalizowana w 2020 r.
Obrót i Magazynowanie
Obrót hurtowy

Na działalność Grupy PGNiG negatywnie wpływa historyczny kontrakt długoterminowy na dostawy gazu ziemnego do Polski, tzw. kontrakt jamalski. Mając na uwadze jego wygaśnięcie w 2022 r., Grupa dąży do osiągnięcia realnej dywersyfikacji portfela dostaw gazu. W tym zakresie kluczowymi działaniami Grupy są:

 • wsparcie budowy Baltic Pipe – celem strategicznym jest budowa portfela pozyskania gazu z wykorzystaniem infrastruktury Baltic Pipe, co pozwoli na jego sprowadzanie z nowych kierunków i kontraktację po cenie rynkowej, zapewniając większą elastyczność portfela importu gazu po 2022 r.

 • rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji na rynku globalnym – w ten sposób Grupa PGNiG wesprze elastyczność w zakresie struktury pozyskania gazu po 2022 r. dzięki możliwości bilansowania portfela importowego; PGNiG zawarło długoterminowe umowy na dostawy gazu skroplonego do Polski, których realizacja rozpocznie się po 2022 r.; w dalszej perspektywie kontynuowane będą działania związane z rozwojem kompetencji oraz wzmocnieniem obecności na światowym rynku LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji;

 • zwiększenie bazy zasobów w kraju i za granicą poprzez rozwój i utrzymanie wysokiego wydobycia gazu w Polsce oraz badanie nowych kierunków dostaw gazu w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki po 2022 r.

Łączna sprzedaż gazu ziemnego przez PGNiG w 2019 r. wyniosła blisko 190 TWh. Aspiracją jest dalszy wzrost wolumenu obrotu gazem ziemnym w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Mając na uwadze doświadczenie i kompetencje PGNiG Supply & Trading GmbH, celem strategicznym Grupy PGNiG pozostaje dalsza ekspansja na innych rynkach obrotu gazem i energią elektryczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa zamierza kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia obecności na rynku ukraińskim należącym do najbardziej perspektywicznych w regionie.

Obrót detaliczny

Wdrażając wytyczne Strategii, realizowany jest szereg inicjatyw, projektów i działań operacyjnych mających wspierać osiągnięcie celów strategicznych we wszystkich czterech zdefiniowanych obszarach: wdrożenie strategii obrony marży, optymalizacja i digitalizacja procesów obsługi klienta, rozwój oferty produktowej, rozwój działalności doradztwa energetycznego.

Do osiągnięcia celów strategicznych określonych w zdefiniowanych obszarach PGNiG Obrót Detaliczny realizowało w 2019 r. oraz nadal realizuje m.in. następujące projekty i działania operacyjne:

 • Centralny System Bilingowy – po wyborze dostawcy rozpoczęto w 2019 r. wdrożenie nowego systemu bilingowego docelowo mającego zastąpić obecne rozproszone środowiska;
 • rozwój oferty produktowej LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji – wdrożenie do oferty PGNiG Obrót Detaliczny nowatorskiej na polskim rynku usługi bunkrowania statków LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, bazując na technologii truck-to-ship (TTS);
 • rozwój oferty produktowej w zakresie efektywności energetycznej dla klientów Grupy PGNiG – wdrożenie nowej usługi w struktury sprzedażowe Grupy w zakresie kogeneracji.
Magazynowanie

W ramach obszaru w zakresie zabezpieczenia docelowych dostępnych pojemności magazynowych w 2019 r. spółka Gas Storage Poland realizowała prace związane z budową Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo – pięciu komór zgrupowanych na Klastrze B, które zostaną napełnione gazem i oddane do eksploatacji do 2021 r. W 2019 r. oddano do eksploatacji 3 komory w Klastrze B o łącznej pojemności 93,9 mln m3. Do 2021 r. zostaną oddane pozostałe 2 komory o łącznej pojemności 61 mln m3. Gas Storage Poland monitoruje rynek i analizuje kwestie dotyczące magazynowania gazu, w tym możliwości rozwoju związane z infrastrukturą magazynową.

W 2019 r. spółka Gas Storage Poland realizowała działania mające na celu rozwój oferty usługi magazynowania gazu ziemnego. Prowadzone były prace nad dostosowaniem oferty produktowej GSP do zmieniających się warunków rynkowych na potrzeby udostępnienia posiadanych zdolności magazynowych, a także oferty produktowej. Dodatkowo rozwijana była platforma sprzedażowa w celu rozszerzenia możliwości ofertowania niezakontraktowanych usług magazynowania poprzez sesje aukcyjne.

Dystrybucja

W ramach realizacji celów strategicznych Polska Spółka Gazownictwa kontynuuje działania, które w 2019 r. zaowocowały zawarciem ponad 113 tys. umów przyłączeniowych z klientami (16% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym) oraz dostarczeniem do odbiorców 124,3 TWh / 11,53 mld m3 gazu ziemnego (2% mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym).

Do końca 2019 r. wydano ponad 208 tys. warunków przyłączeniowych (17% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym) oraz wybudowano 81 697 przyłączy o łącznej długości 821 km.

Ponadto w Polskiej Spółce Gazownictwa przeprowadzono szereg inicjatyw mających na celu gazyfikację nowych obszarów oraz usprawnienie procesu inwestycyjnego:

 • ogłoszony w 2018 r. „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski” zakłada, że do 2022 r. na terenie zgazyfikowanych gmin zamieszkiwać będzie blisko 90% ludności kraju. W ramach Programu zgazyfikowano (uruchomiono usługę dystrybucyjną) 111 gmin (w styczniu 2020 r. PSG uruchomiła usługę dystrybucyjną w kolejnych 6 gminach) oraz złożono zlecenie uruchomienia usługi dystrybucyjnej w 12 nowych gminach;
 • rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenach niezgazyfikowanych oraz dostarczenie gazu odbiorcom z wykorzystaniem technologii skroplonego gazu ziemnego – LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, czyli tzw. gazyfikacji wyspowej; technologia LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji jest wykorzystywana do „pregazyfikacji” nowych obszarów, pozwalając na uruchomienie dostaw gazu przed wybudowaniem gazociągu doprowadzającego; do końca 2019 r. podpisano 25 protokołów odbioru technicznego stacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.

Polska Spółka Gazownictwa w 2019 r. przeznaczyła blisko 1,36 mld zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców i ok. 674 mln zł netto na przebudowę i modernizację sieci gazowej, z czego ok. 214 mln zł netto na wymianę i legalizację gazomierzy miechowych oraz elementów układów pomiarowych.

Wytwarzanie

Wizją strategiczną obszaru energetyki i ciepłownictwa jest dążenie do efektywnej rozbudowy mocy wytwórczych oraz dystrybucji ciepła sieciowego. Grupa PGNiG zamierza także zwiększyć wolumen sprzedaży i dystrybucji ciepła, który będzie efektem akwizycji aktywów ciepłowniczych i rozwoju działalności wytwórczej na terenie całego kraju.

Realizacja strategii Grupy PGNiG w obszarze energetyki i ciepłownictwa w 2019 r. odbywała się poprzez:

 • program akwizycji systemów ciepłowniczych:

W 2019 r. Grupa PGNiG TERMIKA przejęła system ciepłowniczy w Dęblinie. Prowadzono również procesy akwizycyjne systemów ciepłowniczych w Przemyślu i Śremie, które zostały sfinalizowane na początku 2020 r. Zgodnie ze strategią Grupa PGNiG TERMIKA aktywnie poszukuje i wyraża dalsze zainteresowanie projektami akwizycyjnymi z obszaru ciepłownictwa pojawiającymi się na polskim rynku ciepła sieciowego.

 • realizację strategicznych projektów inwestycyjnych w istniejących lokalizacjach:

Aby sprostać podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. (najlepszej dostępnej technologii), a także wymaganiom polityki klimatycznej UE, Grupa PGNiG TERMIKA podejmuje działania w celu modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych środowiskowo aktywów wytwórczych, w tym m.in.: budowę bloku gazowo-parowego i kotłowni wodnej gazowej w EC Żerań, dostosowanie EC Pruszków do pracy po 2022 r., przygotowanie i budowę bloku wielopaliwowego w EC Siekierki oraz budowę bloku kogeneracyjnego w EC Zofiówka.

 • zapewnienie wsparcia regulacyjnego w sektorze ciepłownictwa i kogeneracji:

Wejście w życie w 2018 i 2019 r. regulacji dotyczących rynku mocy oraz promowania wysokosprawnej kogeneracji wspiera rozwój nowych mocy elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem gazowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji.

Inne projekty rozwojowe i Centrum Korporacyjne

W 2019 r. zarejestrowano 106 propozycji nawiązania współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych (55 z nich zostało zgłoszonych w ramach V edycji Konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG) oraz prowadzono 121 projektów innowacyjnych. Wydatki na działalność B+R+I w Grupie PGNIG wyniosły w 2019 r. bez mała 400 mln zł.

Do najważniejszych korzyści z realizowanych projektów innowacyjnych w spółkach Grupy można zaliczyć: redukcję wydatków poprzez zmniejszenie nakładów na bieżącą działalność, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie wydajności poprzez standaryzację, poprawę efektywności i zmniejszenie awaryjności urządzeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Projekty społeczne Grupy wspierały codzienną działalność biznesową, realnie budując fundamenty Grupy jako organizacji społecznie odpowiedzialnej, która dba o swój rozwój, ale też zapewnia rozwój swojemu otoczeniu. Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 500 inicjatyw i wydarzeń w 2019 r., co przełożyło się na ponad 365 tys. beneficjentów, w tym ponad 20 tys. uczniów, którzy byli bezpośrednimi odbiorcami działań społecznych Grupy. Ponadto Grupa PGNiG, poprzez realizację założeń Polityki QHSE, realnie przyczynia się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, w tym ograniczanie powstawania niskich emisji (działania „antysmogowe”). Popularyzacja etycznych postaw poprzez wdrożenie w 2019 r. aktualizacji Kodeksu etyki dla całej Grupy wzmacnia fundamenty jej działania i wspiera zrównoważony rozwój, kładąc nacisk na relacje ludzkie zarówno w wewnętrznym środowisku pracy, jak i w relacjach zewnętrznych.