GRI 103-2
 
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Rynek – bezpieczeństwo energetyczne kraju

Zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, bazując na zdywersyfikowanych źródłach i kierunkach dostaw gazu ziemnego

 • Działania w obszarze upstream (prace poszukiwawczo-wydobywcze, rozwój w zakresie nowych metod zwiększania efektywności wydobycia złóż i wydłużania czasu eksploatacji kopalń, rozbudowa podziemnych magazynów gazu – złożowych i kawernowych).
 • Wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w obszarze poszukiwań i wydobycia (w zakresie sterowania wydobyciem, automatyzacji procesów, itp.) opartych m.in. na doświadczeniach międzynarodowych.
 • Inwestycje produkcyjne w Norwegii ukierunkowane na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego.
 • PGNiG aktywnie wspiera działania mające na celu budowę połączenia dającego Polsce bezpośredni dostęp do gazu ze złóż na Morzu Północnym. W styczniu 2018 r. została zawarta umowa na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. z operatorami systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEM oraz Energinet, o łącznej wartości 8,1 mld zł. Obecnie projekt Baltic Pipe jest dalej realizowany przez powyższych operatorów.
 • Zwiększenie stopnia wykorzystywania mocy terminalu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w Świnoujściu na rzecz różnicowania kierunków dostaw LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Obecnie PGNiG rezerwuje 5 mld m3 mocy regzyfikacyjnych terminalu, ale zapotrzebowanie Spółki systematycznie rośnie. PGNiG odbiera coraz więcej spotowych ładunków, a także zwiększa wolumen LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w związku z podpisanymi umowami długoterminowymi na dostawy LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji ze Stanów Zjednoczonych. W 2019 r. PGNiG sprowadziło 3,43 mld m3 skroplonego gazu ziemnego (po regazyfikacji) – jest to o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Ochrona środowiska

Efektywna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności

 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego jako jednego z narzędzi realizacji Polityki QHSE w całej Grupie PGNiG.
 • Stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii i technik ograniczających emisję do środowiska oraz ilości powstających odpadów i ścieków, a także umożlwiających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu sprostania nowym wyzwaniom m.in. gospodarki w obiegu zamkniętym. W ramach tego:
  • Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA podejmuje działania w kierunku modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych środowiskowo aktywów wytwórczych, aby sprostać wymaganiom regulacji środowiskowych, podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. (najlepszej dostępnej technologii). W 2019 r. do najważniejszych inwestycji należały: realizacja kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego i kotłowni szczytowej w EC Żerań oraz program inwestycyjny dotyczący modernizacji EC Pruszków. W sierpniu 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do realizacji projektu budowy jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki o mocy 75 MW.
  • W skali roku PGNiG TERMIKA wytwarza ok. 550–650 tys. ton popiołów, żużli i gipsu, które są potem wykorzystywane w przemyśle budowlanym jako materiały budowlane oraz mogą mieć także zastosowanie w rekultywacji i przywracaniu wyrobisk po kopalniach odkrywkowych.
 • Wdrożenie wymogów w zakresie utrzymywania najwyższych standardów ochrony środowiska oraz stosowania technologii i rozwiązań prośrodowiskowych przez dostawców i wykonawców Grupy PGNiG.
 • Projektowanie, prowadzenie i udział w projektach naukowo-badawczych w zakresie nowych technologii w celu poprawy efektywności środowiskowej i ekonomicznej prac prowadzonych przez Grupę PGNiG.
 • Minimalizacja wpływu działalności Grupy PGNiG na środowisko poprzez remediację terenów (w tym odnośnie do działalności przeszłej i związanymi z nią zanieczyszczeniami historycznymi).
 • Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej skierowanej do klientów zmieniających system ogrzewania na gaz ziemny
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości Grupy PGNiG

 • Identyfikacja i wdrażanie rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach działalności biznesowej prowadzonej przez poszczególne spółki i oddziały Grupy (w tym wymiana mało efektywnych energetycznie technologii, redukcja strat, np. poprzez zastąpienie źródeł światła na LED, wdrożenie projektu „Zielone Biuro” Grupy PGNiG):
  • Wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001 w kolejnych oddziałach i spółkach Grupy.
  • Opracowanie i wdrożenie programu umożliwiającego współpracę z odbiorcami końcowymi Grupy PGNiG w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych.
 • Promowanie dotychczas stosowanych rozwiązań charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną jak źródła kogeneracyjne.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Społeczeństwo

Zaangażowanie w rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego w Polsce poprzez otwarcie się na nowe inicjatywy oraz wspieranie projektów pro bono

 • Realizacja strategicznych i długofalowych programów zaangażowania społecznego przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, zwłaszcza takich, które mają cele związane z prowadzeniem działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania m.in. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, edukacji młodzieży i działalności naukowej czy kultury jako dziedzictwa narodowego.
 • Wsparcie sponsoringowe wydarzeń sportowych, kulturowych i naukowych z obszaru działalności Fundacji PGNiG mających na celu rozwój kapitału społecznego.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Społeczeństwo

Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najwyższymi standardami wypracowanymi w Grupie PGNiG

 • Ujednolicenie w ramach Grupy PGNiG kluczowych zasad prowadzenia dialogu z interesariuszami zewnętrznymi, w tym lokalnymi społecznościami, władzami, organizacjami pozarządowymi itp. (łącznie z wymianą doświadczeń w ramach Grupy PGNiG w tym zakresie).
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych w zakresie standardu Grupy PGNiG w prowadzeniu inwestycji, w tym m.in. informowanie o aspektach ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy czy społeczności lokalnej, dialogu, celach prowadzonych prac, a także korzyściach i ryzykach z nimi związanych.
 • Wsparcie inicjatyw lokalnych jako element budowy pozytywnego wizerunku Grupy PGNiG wśród społeczności lokalnej.
 • Zaangażowanie pracowników w akcje społeczne.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Klienci

Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup.

Stabilny wzrost standardu obsługi i utrzymanie pozytywnej oceny satysfakcji klienta.

 • Prowadzenie działalności biznesowej zgodnej ze standardami etycznymi i dbałością o dobro klienta (jasne i jednoznaczne zapisy w umowach).
 • Wdrażanie rozwiązań podwyższających standard obsługi klienta.
 • Rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży i obsługi klienta (live chat, połączenia głosowe / video przez stronę www, eBOK) z uwzględnieniem najlepszych standardów rynkowych.
 • Prowadzenie działań zwiększających świadomość klienta na rynku energetycznym w kontekście liberalizacji rynku i uczciwej konkurencji (sprawdzanie zapisów umów przed podpisaniem, m.in. akcja „świadomy klient”).
 • Rozwój obsługi klientów wykluczonych za pomocą nowoczesnych rozwiązań.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Klienci – rozwój oferty

Stałe zwiększenie dostępności oferty na produkty i usługi

 • Rozwój usług związanych z kompleksowym zaopatrzeniem klientów w energię, usługi związane z instalacjami gazowymi, szeroko pojętą ofertą dla domu i efektywności energetycznej oraz współpraca z nowymi partnerami biznesowymi.
 • Rozwój usług i produktów dostępnych dla miast i ich mieszkańców, nakierowanych na zwiększenie wykorzystania ciepła sieciowego oraz gazu ziemnego (w tym CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji) w celu redukcji tzw. niskiej emisji (np. budowanie partnerstw z miastami, kogeneracja, CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. dla zrównoważonego transportu miejskiego, edukacja mieszkańców).
 • Rozwój zintegrowanej oferty produktowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów notujących przekroczenie zanieczyszczeń powietrza.
 • Wdrożenie podejścia do wykorzystania dostępnej bazy klientów na rzecz zwiększenia efektywności oferowania produktów i usług Grupy PGNiG.
 • Prowadzenie kampanii marketingowej i wizerunkowej budującej rozpoznawalność Grupy PGNiG jako firmy zapewniającej szeroki wachlarz usług i bezpieczeństwo energetyczne.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Pracownicy

Solidny pracodawca – promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy

 • Wprowadzenie cyklicznej oceny nastrojów pracowniczych i badań satysfakcji pracowników oraz opracowanie podejścia do wdrażania rozwiązań problemów zgłaszanych przez pracowników.
 • Kontynuacja i ciągłe doskonalenie systemu oceny pracowniczej.
 • Dalsze wdrażanie programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników.
 • Utrzymanie kluczowych przywilejów i benefitów dla pracowników oraz dążenie do ujednolicenia pakietów we wszystkich spółkach i oddziałach.
 • Kontynuacja dialogu ze związkami zawodowymi.
 • Wsparcie pracowników poprzez prowadzenie polityki prorodzinnej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Wdrożenie programu komunikacji wewnętrznej skierowanego do pracowników całej Grupy PGNiG, mającego na celu wzmacnianie tożsamości pracowników z Grupą PGNiG oraz budowanie świadomości w zakresie celów biznesowych firmy i roli poszczególnych pracowników w ich realizacji.
 • Uruchomienie narzędzi umożliwiających wzmocnienie komunikacji wewnętrznej, zarówno pionowej, jak i poziomej w całej Grupie PGNiG.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Pracownicy

Rozwój pracowników – zapewnienie rozwoju, mentoringu oraz prowadzenie działań w kierunku zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry.

 • Rozwój polityki rekrutacyjnej w PGNiG i opracowanie podobnych regulaminów w spółkach z Grupy PGNiG, ze szczególnym uwzględnieniem awansów wewnętrznych.
 • Uruchomienie programu SITO (System Identyfikacji Talentów) we wszystkich spółkach Grupy PGNiG.
 • Uruchomienie programu mentorskiego dla przedstawicieli kadry rezerwowej.
 • Obejmowanie nowo przyjętych pracowników opieką mentorską ukierunkowaną na zachowanie ciągłości wiedzy specjalistycznej.
 • Rozwój programu praktyk i staży dla Grupy PGNiG.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Pracownicy

Bezpieczeństwo i higiena pracy – wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej

 

 • Wdrażanie norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowanie bezpiecznych rozwiązań w celu minimalizacji wypadków przy pracy.
 • Realizacja, analiza i ocena „Programu poprawy świadomości i zachowań”.
 • Prowadzenie komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników, z uwzględnieniem ich roli i zaangażowania na rzecz realizowanych zadań, w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ciągłe budowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników poprzez wymianę wiedzy i umiejętności między pracownikami oraz przedstawicielami całej Grupy PGNiG (konkursy, konferencje, współpraca ze służbami ratowniczymi).
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Innowacje dla rozwoju

Aktywne wspieranie rozwoju współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz start-upami czy MŚP w celu ciągłej poprawy efektywności funkcjonowania firmy.

Stale rosnąca liczba projektów i inicjatyw związanych z wdrożonymi innowacjami (rok do roku).

 • Wspieranie powiązania nauki z biznesem przez realizację wspólnych projektów.
 • Realizacja projektów nakierowanych na innowacje w obszarze: efektywności energetycznej, rozwoju usług i produktów dla klientów Grupy PGNiG, rozwoju nowych kierunków biznesowych oraz redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzenie pilotażowych wdrożeń wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.
 • Wdrożenie programu stymulującego rozwój innowacyjnych rozwiązań wewnątrz Grupy.
 • Prowadzenie systematycznej komunikacji wewnętrznej w zakresie pobudzania postaw innowacyjnych wśród pracowników Grupy.
 • Prowadzenie strategicznej kampanii wizerunkowej w zakresie promocji Grupy PGNiG jako podmiotu innowacyjnego otwartego na współpracę z kreatywnymi osobami i firmami.
Obszar
Cele
Najważniejsze kroki/działania w realizacji celu
Etyka – system wartości

Pogłębienie wiedzy pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy.

Odpowiedzialne zarządzanie całym łańcuchem wartości z uwzględnieniem transparentnych zasad współpracy biorących pod uwagę kryteria społeczne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz prawa człowieka.

 • Wdrożenie programu szkoleń pracowników w zakresie etyki.
 • Zdefiniowanie pożądanych postaw etycznych względem wybranych ról i zakresu pracy wybranych grup pracowników (np. obsługa klienta, relacje z samorządami).
 • Proaktywne informowanie o zasadach i oczekiwaniach Grupy PGNiG wobec dostawców w tym zakresie.