WPROWADZENIE

GRI 103-1
 
Grupa PGNiG opracowała i przyjęła w 2017 r. Strategię Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022 (z perspektywą do 2026 r.) oraz uzupełniającą ją Strategię zrównoważonego rozwoju (CSR) Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022. 

Priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój organizacji poprzez inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu w stosunku do ryzyka inwestycyjnego (np. upstream), przy jednoczesnym zaangażowaniu w obszary regulowane cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (dystrybucja gazu oraz elektroenergetyka i ciepłownictwo).

Wartości wynikające z idei zrównoważonego rozwoju towarzyszą Grupie w każdym aspekcie prowadzonej działalności biznesowej. Świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne oraz oddziaływania na otoczenie jest wyznacznikiem tworzenia synergii pomiędzy kluczowymi obszarami biznesowymi, uwzględniając przy tym oczekiwania interesariuszy. W związku z powyższym Grupa PGNiG zobowiązana jest do spełniania najwyższych standardów etycznych w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami oraz klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Grupa opiera swoje działania na wartościach, które zostały zdefiniowane w Kodeksie etyki. Odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo i jakość to cztery kluczowe wartości dla Grupy, z których wynikają wszystkie inne, w tym transparentność. PGNiG SA to firma, której etos przez dziesiątki lat budowali pracownicy, co już samo w sobie stanowi ogromną wartość kształtującą jej kulturę organizacyjną. Etyka zawodowa górników i gazowników to właśnie wartość wyróżniająca nie tylko naszą branżę, lecz także pozwalająca lepiej i skuteczniej osiągać wspólne cele.

Grupa PGNiG realizuje ambitny program inwestycyjny, który kładzie fundamenty pod długoterminowy i stabilny wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Ponadto strategie Grupy PGNiG są spójne z „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, którego rozwinięciem jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., oraz Polityką energetyczną Polski do 2030 r. Przez rozwój swojej działalności i wzrost wartości działania Grupa przyczynia się do realizacji założeń krajowych i unijnych. Rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i dywersyfikacja kierunków źródeł dostaw gazu ziemnego wpływają m.in. na zwiększenie dostępności gazu oraz eliminację „wykluczenia gazowego”. Tworzy to podstawy ku temu, aby Polska sprostała aktualnym wyzwaniom klimatycznym, wspierając rozwój OZE stabilnym, niskoemisyjnym źródłem energii – gazem ziemnym. Jednocześnie Grupa PGNiG przez rozwój innowacji przyczynia się bezpośrednio do rozwoju nowych, czystych rozwiązań energetycznych, np. wodorowych. Powyższe działania strategiczne Grupy w wielu aspektach nawiązują i praktycznie realizują cele Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej tutaj

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale