PGNiG PARTNEREM SPOłECZEńSTWA

    
 
Obszar społeczny obejmuje swym zakresem zarówno społeczności lokalne, klientów, jak również – ze względu na szerokie spektrum działalności PGNiG SA w kraju i za granicą – ogół społeczeństwa kraju. Poszczególne grupy społeczne są beneficjentami różnych inicjatyw i aktywności prowadzonych przez podmiot. 

Ważne strategiczne znaczenie produktów, jakie Grupa Kapitałowa PGNiG dostarcza swoim klientom, powoduje, że odgrywa ona szczególnie istotną rolę w codziennym życiu społeczności lokalnych oraz ogółu społeczeństwa. Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów powoduje, że Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnych, z administracją oraz z dostawcami i wykonawcami – relacji na rzecz realizacji wspólnych, ważnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju celów. Grupa PGNiG kreuje możliwości szeroko pojętej współpracy i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy wzajemnie się uzupełniających.

Grupa PGNiG ujmuje w swojej Strategii zrównoważonego rozwoju wszystkie istotne grupy społeczne. W związku z tym kluczowego znaczenia nabierają tutaj cele Strategii ujęte przez pryzmat potrzeb poszczególnych grup społecznych.

Społeczności lokalne oraz ogół społeczeństwa:

 • Zwiększenie dostaw i dostępu do gazu ziemnego i energii elektrycznej z innych kierunków niż wschodni, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszych klientów. Przykład ostatnich dwóch lat pokazuje, że pewność dostaw jest kwestią absolutnie kluczową, zwłaszcza w przypadku upadłości innych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem i energią elektryczną. PGNiG OD zaopiekował się łącznie około 130 tysiącami klientów, którym groziło odcięcie od dostaw gazu w wyniku upadłości dwóch dużych przedsiębiorstw.
 • Efektywna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Jednym z elementów budowania świadomej odpowiedzialności za środowisko jest promowanie oferty produktowej wykorzystującej ekologiczne właściwości paliwa gazowego oraz inicjacja programów związanych z wymianą dotychczasowego źródła ogrzewania na ekologiczne ogrzewanie gazowe.
  • Programy PGNiG OD: „Przełącz się na gaz”, „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”, pożyczka „Pełnym oddechem” oraz produkty z segmentu CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa./LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji – dostawy ekologicznego paliwa CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa./LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji dla zakładów komunikacji miejskiej i firm z sektora komunalnego, budowa stacji tankowania CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa./LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji dla partnerów biznesowych, usługa bunkrowania statków LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.
  • PGNiG TERMIKA jest sygnatariuszem platformy Partnerstwo dla Klimatu, w ramach którego promuje „Ciepło systemowe dla Warszawy”.

Ogół społeczeństwa:

 • Zaangażowanie w rozwój kapitału społecznego poprzez otwarcie się na nowe inicjatywy oraz wspieranie projektów pro publico bono.
  • Projekty Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.
  • Rachunek wdzięczności PGNiG – projekt PGNiG OD i Fundacji wspierający weteranów polskiej historii.
  • Programy stypendialne i promocja edukacji wśród dzieci i młodzieży – Fundacja i Spółki Grupy PGNiG.
  • Wsparcie inicjatyw lokalnych w miejscu działalności – Fundacja i Spółki Grupy PGNiG.
  • Upamiętnienie wydarzeń hisotrycznych i wspieranie rozwoju dziedzictwa narodowego – Fundacja i Spółki Grupy PGNiG.
Społeczność lokalna
Znaczącym obszarem podejmowanym w ramach dialogu ze społecznościami lokalnymi są prowadzone inwestycje w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu. Współpraca z lokalnymi społecznościami ma wzajemne korzyści. PGNiG SA ma możliwość poznać oczekiwania mieszkańców obszarów, na których planowane są inwestycje, natomiast społeczności bezpośrednio sąsiadujące z prowadzonymi inwestycjami w szerszym zakresie otrzymują informacje o roli i przeznaczeniu prowadzonych prac. W celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia zainteresowanych stron Grupa PGNiG prowadzi współpracę w sposób rzetelny i usystematyzowany, uwzględniając oczekiwania interesariuszy. Prowadzony dialog społeczny przed i w trakcie realizowanych inwestycji pozwala dostosować się inwestorowi do uwarunkowań i oczekiwań interesariuszy. Przyczynia się on również do lepszego zrozumienia przez lokalne społeczności intencji oraz celowości prowadzonych działań. Przed rozpoczęciem prac na danym terenie prowadzone są rozmowy i konsultacje z samorządami lokalnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami bezpośrednio sąsiadującymi z terenem inwestycyjnym. Grupa PGNiG angażuje się w inicjatywy informacyjno-edukacyjne mające wpływ na zrozumienie roli danej inwestycji, jej akceptację oraz współodpowiedzialność za realizację. Tym samym wspierane są: działania w zakresie rozwoju infrastruktury, lokalne organizacje społeczne oraz obszary takie jak nauka, kultura i sport.

Realizacja inicjatyw jest możliwa głównie poprzez Fundację PGNiG. Wśród najważniejszych projektów skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez Fundację w 2019 r. można wymienić:

 • Skawina – projekt termomodernizacji – z otrzymanej darowizny Gmina Skawina wykonała 16 termomodernizacji domostw. Domy zostały zmodernizowane zarówno przez wymianę okien i drzwi, jak również wymianę pieców gazowych lub ocieplenia zewnętrznego.
 • Energia z Miodu – na terenie PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie, z uwagi na dostępność terenu oraz bliskie sąsiedztwo obszarów zielonych, znajduje się pasieka, która liczy obecnie 25 uli. W sezonie 2019 r. z pasieki uzyskano ok. 100 kg miodu.
 • Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – od listopada 2018 r. w posiadaniu Fundacji znajduje się samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i seniorów – obecnych i byłych pracowników Grupy oraz kombatantów. Samochód obsługiwany jest przez kierowców przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pojazd był wykorzystany do przewozu osób oraz kombatantów na zabiegi, rehabilitacje, wizyty lekarskie, wydarzenia. W sumie zrealizowano ponad 100 wyjazdów.
 • Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego „Ignacy” w Warszawie przy kompleksie biurowym PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 – Fundacja kontynuowała w 2019 r. budowę zespołu przedszkolnego dla pracowników PGNiG i lokalnych mieszkańców. Zostały wykonane prace zabezpieczające teren, wybudowano budynek, który nie został jeszcze oddany do użytku.

Fundacja wspierała także wiele inicjatyw zgodnych z celami wskazanymi w statucie. Istotne było przekazanie dotacji na działania statutowe Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. PGNiG jest jednym z głównych fundatorów Muzeum, wspiera kolebkę branży naftowej – najstarszą kopalnię ropy naftowej i dorobek pozostały po wielkim polskim wynalazcy i filantropie Ignacym Łukasiewiczu

Stypendia naukowe

Programy stypendialne były wypłacane dzieciom pracowników tragicznie zmarłych podczas pełnienia obowiązków służbowych dla Grupy PGNiG oraz w celu uhonorowania zdolnej młodzieży za osiągnięcia naukowe w programie „Zagrzewamy do Nauki” stworzonym przez spółkę PGNiG TERMIKA. W ramach stypendiów w 2019 r. Fundacja wsparła 14 uczniów i studentów.

Poza projektami realizowanymi wspólnie z Fundacją Grupy PGNiG podejmuje również inicjatywy we własnym zakresie. Tym samym wśród wielu projektów realizowanych przez spółki Grupy PGNiG oprócz programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” znalazł się sponsoring tytularny Superligi oraz stałe wspieranie rodzimych innowacji w ramach projektów InnVento i innych projektów realizowanych przez Grupę. Ponadto realizowane są programy stażowe w PGNiG Akademia Młodych: GeoTalent i Złoża Kariery. PGNiG angażuje się także w działania na rzecz zachowania i udostępniania dziedzictwa historycznego będącego nie tylko częścią historii Spółki, ale także świadectwem rozwoju nauki i techniki polskiego przemysłu.

Wśród projektów CSR-owych zrealizowanych przez Grupę PGNiG w 2019 r. można wymienić:

 • Akcje krwiodawstwa – w centrali PGNiG akcja krwidoastwa odbyła się dwukrotnie w 2019 r., przy czym jesienią została dodana możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. W tym celu nawiązano współpracę z organizacją Poltransplant. W wyniku akcji w 2019 r. krew oddało 75 dawców. Ta inicjatywa cieszy się zainteresowaniem od ponad 10 lat, uczestniczą w niej nie tylko pracownicy Centrali PGNiG, ale także innych Spółek Grupy PGNiG: PGNiG Serwis, PGNiG TUW, PGNiG OD. Zbiórki krwi odbywają się też w Oddziałach PGNiG i Spółkach Grupy PGNiG, np. w Zielonej Górze odbywa się cykliczna akcja Dar Krwi na Barbórkę czy Dzień Dziecka.
  • Za te inicjatywy 24 października 2019 r. PGNiG otrzymało Certyfikat dla firmy promującej honorowe oddawanie krwi. W ten sposób PGNiG zostało docenione  za organizowanie i promowanie działań wśród swoich pracowników, a także wspieranie prospołecznej idei honorowego oddawania krwi i pomoc w ratowaniu ludzkiego życia. Certyfikat został przyznany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi.
 • Dzień Zdrowia – III edycja programu profilaktycznych badań medycznych dla pracowników  PGNiG w Warszawie (Centrala, OGiE, OOH i CLPB) w tym roku obejmowała m.in. nieodpłatne badania kardiologiczne, antynowotworowe czy przesiewowe w kierunku wykrywania boreliozy. W 2019 r. w akcji wzięło udział ponad 330 osób, które w godzinach pracy mogły wykonać nieodpłatne badania lekarskie. Głównym celem inicjatywy było przeprowadzenie w jednym miejscu i czasie nieodpłatnych badań, na które z reguły brakuje czasu ze względu na codzienne zabieganie i pracę. Celem akcji była również promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • W 2019 r. oddział w Sanoku zorganizował podobną akcję – Białą sobotę dla pracowników PGNiG w Sanoku. Inicjatywa ta polegała na przeprowadzeniu badań przesiewowych z zakresu USG brzucha, USG tętnic szyjnych, USG gruczołu krokowego mężczyzn, USG piersi, USG tarczycy, wykonywano także echo serca oraz umożliwiono skorzystanie z porad lekarskich i dietetycznych dla pracowników. Badania realizowane były w sanockim szpitalu specjalistycznym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sanitas zajmującym się profilaktyką zdrowia i walką z chorobami nowotworowymi. W ramach akcji pracownicy mogli również zbadać swoje dzieci, którym lekarze pediatrzy wykonywali USG narządów wewnętrznych i echo serca. Przeprowadzono łącznie ponad 187 badań.
 • Świąteczna pracownicza zbiórka darów PGNiG aktywnie wspiera  działania charytatywne, a także wrażliwość i zaangażowanie społeczne swoich pracowników. W 2019 r. pracownicy Centrali PGNiG wsparli działalność Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach. Akcja poprzedzona została wywiadem z osobami prowadzącymi instytucję w celu jak najlepszego zidentyfikowania potrzeb. Zebranych zostało kilkanaście kartonów żywności o przedłużonej trwałości, mleka, odżywek i posiłków dla dzieci, pieluch, środków pielęgnacyjnych i higienicznych. Przekazano również nianie elektroniczne, termometry bezdotykowe, koce, pościel i suszarki na pranie.
 • Kampania edukacyjna „Bądź EKO” – kampania trwała odjesieni 2018 r., a jej finał odbył się w październiku 2019 r. Projekt był realizowany razem z Działem Ochrony Środowiska PGNiG. Jego celem było ograniczanie zużycia energii, wody, papieru i opakowań z plastiku oraz wyrobienie odpowiednich nawyków związanych z racjonalnym wykorzystywaniem surowców w życiu codziennym każdego pracownika. Kampania edukacyjna opierała się na komunikacji wewnętrznej, wykorzystywała newsletter i intranet pracowniczy. Projekt skierowany został głównie do pracowników centrali i oddziałów pracujących w warszawskim kompleksie biurowym przy ul. Kasprzaka 25. W ramach działań pozyskano kilku wewnętrznych ambasadorów, których celem było promowanie postawy proeko wśród najbliższego otoczenia. Także w ramach akcji organizowane były konkursy dla pracowników zachęcające do działań proekologicznych. Kolejnym poruszanym tematem było wyjaśnianie kwestii związanych z opłatą produktową. Zwieńczenie akcji stanowiły warsztaty ekologiczne dla pracowników dot. nowoczesnej utylizacji śmieci, zero waste czy robienia ekologicznych toreb i lasów w szkle.
 • Akcja edukacyjna „Górnik w przedszkolu i szkole” odbywa się w ramach działań z zakresu wolontariatu pracowniczego. Górnicy ubrani w galowy mundur górniczy odwiedzają przedszkola i szkoły, głównie znajdujące się w obszarze działania zielonogórskiego oddziału PGNiG (5 województw zachodniej i północnej Polski). Pracownicy PGNiG prezentują, jak wygląda i z czego składa się proces powstawania, poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. W zestawie każdego górnika znajduje się prezentacja multimedialna zawierająca podstawowe informacje o działalności firmy, a także filmy edukacyjne o tematyce górniczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Ponadto spółki z Grupy PGNiG wspierają lokalnie przedszkola i szkoły, organizując i biorąc udział m.in. w Dniach Dziecka, mikołajki czy w cyklach spotkań edukacyjnych jak np. Akademia Gazusia. Działania te umożliwiają PGNiG popularyzację wśród dzieci i ich rodziców wiedzy o branży gazowniczej i wydobywczej.
 • Warsztaty szkoleniowe Exalo Kids Camp skierowane są do dzieci pracowników Exalo. Szkolenia te kształtują wśród nich poczucie współzależności i odpowiedzialności między pracami poszukiwawczo-wiertniczymi a środowiskiem naturalnym. Wspierają również wizje rozwoju Spółki i jej znaczenie dla gospodarki narodowej.
 • Konserwacja i digitalizacja obiektów zabytkowych z zasobów Muzeum Gazownictwa i Biblioteki PGNiG – celem jest tutaj zabezpieczenie i renowacja materiałów archiwalnych będących dziedzictwem historycznym firmy i jego bogatej historii oraz dostosowanie zbiorów Muzeum do potrzeb współczesnego uczestnictwa w kulturze. W 2019 r. proces ten objął 138 obiektów: dokumenty archiwalne, schematy i plany techniczne maszyn, schematy gazociągów ulicznych, książki i fotografie. Wśród nich znaleźć można takie archiwalia jak choćby siedem ksiąg inwentarzowych warszawskiej Gazowni Miejskiej z 1938 r. zawierających wszystkie nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa, które uzupełniono po II wojnie światowej o wykaz strat wojennych. Dużą wartość historyczną posiada także zbiór fotografii dokumentujących remont zbiorników gazowych przeprowadzony w latach 50. XX w. zawierający unikatowe zdjęcia konstrukcji wewnętrznej.
 • Salon Wystaw oddziału PGNiG w Zielonej Górze to miejsce umożliwiające kontakt z różnymi grupami otoczenia zewnętrznego oraz pracownikami firmy poprzez działania artystyczno-edukacyjne. Prezentowane są tutaj osiągnięcia branży naftowo-gazowniczej oraz organizowane wystawy twórców, młodych talentów, akcje charytatywne oraz działania instytucji oświatowych, przede wszystkim z regionu lubuskiego. Odbiorcami działań są lokalna społeczność, pracownicy ze swoimi rodzinami oraz inni uczestnicy spotkań edukacyjnych. W 2019 r. zorganizowano łącznie 10 wystaw i spotkań, m.in.:
  • CUO „Arkadia” Ośrodka Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze – wystawa fotografii geobotaniki Haliny Ratyńskiej i akwareli, a także biżuterii Izabeli Berdowskiej „Zwiastuny wiosny”.
  • „Naftowe Pasje” – cykl spotkań z pracownikami, którzy prezentują swoje hobby, np. wystawy obrazów pracowników czy też fotografii z ich podróży.
  • Plener artystyczny dla podopiecznych Domu Dziennego „Senior-Vigor” w Zielonej Górze. Prace seniorów zaprezentowano w Salonie Wystaw w dniach 7–11.10 2019 r. w okresie trwania Lubuskiego Tygodnia Seniora.
 • Ochrona sokoła wędrownego – PGNiG TERMIKA wspiera działania na rzecz ochrony sokoła wędrownego. W czerwcu 2019 r. w budce lęgowej na kominie C Kawęczyn wykluły się cztery sokoły wędrowne. Wydarzeniem zainteresowały się media i lokalna społeczność. Spółka zorganizowała ogólnopolski konkurs na imiona dla nowonarodzonych czterech sokolich piskąt. Nazwano je Termik, Ciepłek, Kawek i Kominek. Poza zapewnieniem na swojej infratrukturze lęgów sokołów wsparto również organizacje zajmujące się ochroną sokoła wędrownego.
 • Coroczna darowizna rzeczowa w formie ciekłego helu na rzecz Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu realizowana przez oddział PGNiG w Odolanowie.
 • EXALO wspiera prospołeczną politykę pomocy rodzinom pracowniczym poprzez sfinansowanie „wyprawki" dla nowo narodzonego dziecka w postaci karty podarunkowej SMYK.
 • Kampania społeczna „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” – celem organizowanej przez PSG akcji była walka ze smogiem oraz poprawa jakości życia Polaków żyjących w miastach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. W ramach przedsięwzięcia pracownicy PSG odwiedzili 20 miast na terenie całego kraju. Spółka wyposażała te miasta w mobilne urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wraz z zewnętrznym wyświetlaczem ledowym. Spółka przeprowadzała także bezpłatne badania spirometryczne.
 • Lokalnie spółki Grupy PGNiG wspierają pracownicze i szkolne kluby sportowe, inicjatywy oraz wydarzenia popularyzujące sport i zdrowy tryb życia.

Nagrody za działania społeczne

 • Złoty BohaterON2019 dla PGNiG za program „Rachunek Wdzięczności PGNiG”, dzięki któremu kombatanci mogą ubiegać się o dofinansowanie do rachunków za gaz.
 • Oddział PGNiG z Zielonej Góry został laureatem konkursu „Biznes wrażliwy społecznie” w obszarze zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej za wieloletnią inicjatywę „Górnik w przedszkolu i szkole”.
Ogół społeczeństwa
Społeczna odpowiedzialność Grupy PGNiG postrzegana jest wielowymiarowo i realizowana na wielu poziomach. Grupa działa na rzecz społeczeństwa w wymiarze materialnym i niematerialnym, wspierając istotne obszary życia społecznego. Ze względu na to, że Grupa jest jednym z największych podmiotów, który został powołany do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, u podstaw jej działalności znajdują się aktywności wynikające z prowadzonego podstawowego biznesu. W związku z tym rok do roku realizowanych jest wiele inwestycji, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie szybszych i trwalszych rezultatów. Należą do nich wszelkiego rodzaju inwestycje infrastrukturalne, które pozwalają na zapewnienie równego dostępu do energii gazowej całemu społeczeństwu.
Ponadto ważnym elementem wkładu w rozwój społeczeństwa, poza zapewnieniem podstawowych potrzeb, jest realizacja inicjatyw pozabiznesowych mających zasięg ogólnokrajowy. Są to działania, które podnoszą jakość życia w wymiarze intelektualnym i wspierają zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Należą do nich inicjatywy pozwalające na podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz budowanie świadomości kulturowej i tożsamości narodowej. Grupa PGNiG przyczynia się do kształtowania zasad moralnych oraz pasji życiowych społeczeństwa. Podejmowane działania w obszarze kultury, sportu i nauki wpływają na rozwój młodych pokoleń, od których w przyszłości zależeć będą ważne decyzje społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Tym samym PGNiG angażuje się w projekty upamiętniające historyczne i patriotyczne wydarzenia oraz wspiera renowacje i rozbudowy obiektów muzealnych. Ważnym elementem w tym obszarze jest pomoc w upowszechnianiu i umożliwianiu równego dostępu do dóbr kultury przez takie projekty jak m.in. objęcie mecenatem Teatru Telewizji. Jednocześnie PGNiG wspiera sport, który jednoczy społeczeństwo oraz kształtuje rozwój osobowości człowieka, promując takie wartości jak odpowiedzialność, determinacja czy wytrwałość. 
Grupa wpływa na społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG. Zakres działalności Fundacji obejmuje wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu i rozwojowi dziedzictwa narodowego i kultury oraz działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych i sportu. Fundacja ma również na celu promowanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci o polskich bohaterach.
Działalność Fundacji opiera się na współpracy z partnerami programowymi i realizacji projektów własnych, co pozwala na jej efektywne wykorzystanie i dotarcie do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski.

Wśród głównych projektów realizowanych przez Fundację w 2019 r., których beneficjentami był ogół społeczeństwa, można wymienić:

 • Rachunek wdzięczności PGNiG wsparcie Powstańców Warszawskich oraz uczestników strajku – górników z Kopalni „Wujek” w 1981 r., przez opłacanie rachunków za gaz w wysokości do 900 zł rocznie. W listopadzie 2019 r. program został rozszerzony o kolejną grupę kombatantów – uczestników wojny obronnej 1939 r. Projekt realizowano razem z PGNiG OD. Do końca 2019 r. programem wsparcia „Rachunek wdzięczności” objętych zostało prawie 1200 osób.
 • Być jak Ignacy (III edycja) – to program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i atrakcyjne nagrody. W III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” wzięło udział ponad 20 tys. uczniów z prawie 1300 szkół.
 • Iskra Pamięci – to patriotyczne wydarzenie upamiętniające polskich obywateli, w tym oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego, których krew przelano w lasach katyńskich w 1940 r. Podczas wydarzeń na Placu Piłsudskiego w Warszawie oraz na Rynku Wielkim w Zamościu zapalono ponad 20 tys. zniczy.
 • Renowacja i rozbudowa Muzeum Gazownictwa w Warszawie na terenie siedziby PGNiG – w roku 2019 r. w ramach tego projektu kontynuowano prace obejmujące przebudowę i modernizację budynku Muzeum. Na koniec roku 2019 ukończona została produkcja i montaż części wystawy w Muzeum. Pozostałe prace mają potrwać do drugiej połowy 2020 r.
Kultura i projekty patriotyczne

W 2019 r. PGNiG kontynuowało zapoczątkowaną w 2016 r. współpracę z Teatrem Telewizji TVP. Ważną inicjatywą w zakresie sponsoringu kultury było m. in. wsparcie Koncertu Galowego „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”. PGNiG poza wsparciem kultury wysokiej angażuje się w szereg inicjatyw patriotycznych. Wspólnie z Fundacją PGNiG prowadzi program „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Ponadto Spółki Grupy PGNiG wspierają lokalne imprezy kulturalne w obszarze działania swoich podmiotów. Wśród głównych projektów można wymienić:

 • Teatr Telewizji – objęcie mecenatem Teatru Telewizji (nowa umowa obowiązuje od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r.) to bardzo dobry przykład współpracy z Telewizją Polską SA, którego celem jest wsparcie polskiej kultury i sztuki.
 • XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel – Camp Meeting Gniew 2019 – Festiwal Muzyki Gospel to międzynarodowa impreza organizowana od 23 lat. Każdy z 5 dni Festiwalu wypełniony jest od rana do późnych godzin wieczornych licznymi warsztatami, m.in. wokalnymi czy też dla dyrygentów bądź dzieci. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na organizowane koncerty przychodzą dziesiątki tysięcy osób.
 • „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”, IV edycja – koncert – hołd dla Przemysława Gintrowskiego. Artysty, który mówił, że sztuka powinna poruszać podstawowe wartości moralne. Spółka, wspierając tę inicjatywę, oddaje tym samym cześć ofiarom stanu wojennego.
 • XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” – Forum odbywa się cyklicznie w Sanoku lub w Warszawie. Koncerty są okazją do prezentacji dzieł i twórczości wybitnych kompozytorów na przestrzeni dziejów. W 2019 r. tematem przewodnim koncertów było „200 lat historii muzyki polskiej”. PGNiG od wielu lat wspiera organizację tego wydarzenia.
 • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym – wydarzenie o charakterze sportowym z elementami edukacji historycznej, którego celem jest popularyzacja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, a także zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie odbywa się 1 marca w wielu regionach Polski.
 • Produkcja oraz dystrybucja filmu dokumentalno-fabularyzowanego pt. „Łukasiewicz – nafciarz romantyk” – produkcja ta należy do cyklu „Historyczny Pejzaż Podkarpacia” i opowiada o znanych ludziach i wydarzeniach tego regionu. Ekranizacja historii o Łukasiewiczu ma na celu przywrócenie w świadomości Polaków istnienia znamienitej postaci, która wniosła istotny wkład w rozwój krajowego oraz światowego przemysłu naftowego.
 • XV Festiwal Żarnowiec 2019 – jubileuszowy XV Festiwal muzyki operowej i operetkowej w Żarnowcu k. Krosna upowszechniający m.in. polską kulturę, tradycję narodową, wartości patriotyczne, a także propagujący twórczość Marii Konopnickiej oraz Muzeum Jej imienia. Festiwal ten odgrywa ogromną rolę edukacyjną w promowaniu muzyki poważnej w regionie i służy kultywowaniu tradycji wokalnych Podkarpacia oraz wspieraniu młodych talentów.
 • Modernizacja części ekspozycji „Niemcy” w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie – PGNiG udzielił finansowego wsparcia przeprowadzeniu konserwacji i restauracji ekspozycji pt. „Niemcy” ukazującej niemiecki aparat władzy i terroru, jak również obrazujący codzienne życie mieszkańców w okupowanej Warszawie.
Sponsoring sportowy

Sponsoring sportowy stanowi ważną gałąź działań marketingowych podejmowanych przez PGNiG. Organizacja od wielu lat oprócz wspierania lokalnych inicjatyw sportowych kompleksowo wspomaga jedną dyscyplinę w sporcie profesjonalnym – piłkę ręczną, która opiera się na myśleniu strategicznym, wykorzystaniu potencjałów i dynamicznym działaniu, co świetnie oddaje charakter Spółki.

Poziom krajowych i międzynarodowych rozgrywek, zaangażowanie zawodników i wyjątkowa atmosfera na trybunach przekładają się na wzrost zainteresowania Polaków piłką ręczną. Stwarza to doskonałą okazję do dalszego brandingu PGNiG jako marki nowoczesnej i dynamicznej. W 2019 r. PGNiG wspierało następujące inicjatywy:

 • Związek Piłki Ręcznej w Polsce – PGNiG jest sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej od 2010 r. Obecnie wspierane są seniorskie i juniorskie reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. W ramach sponsoringu strategicznego Związku Piłki Ręcznej w Polsce w 2019 r. odbyło się wiele istotnych wydarzeń. Wśród najważniejszych można wymienić:
  • Awans Seniorskiej Reprezentacji Mężczyzn na styczniowe Mistrzostwa Europy 2020, gdzie Polacy zmierzyli się ze Szwecją, Słowenią i Szwajcarią.
  • Reprezentacja Seniorska Kobiet świetnie rozpoczęła kwalifikacje do EHF EURO 2020, wygrywając pierwsze spotkania eliminacji z Wyspami Owczymi i Ukrainą.
  • W 2019 r. Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej. Reprezentacja Seniorów zapewniła sobie 7. miejsce (najlepszy wynik reprezentantów w historii);
  • Biało-Czerwone trzecią ekipą Mistrzostw Europy kobiet do lat 17 dywizji B, które były rozgrywane we Włoszech.
 • Superliga sp. z o.o. – Spółka jest sponsorem tytularnym rozgrywek ligi mężczyzn. PGNiG Superliga jest operatorem najwyższej klasy rozgrywkowej piłki ręcznej w Polsce. Pod nazwą PGNiG Superliga odbywają się profesjonalne rozgrywki 16 klubów, które rywalizują o tytuł mistrza Polski. Podczas rozgrywek realizowane są także wydarzenia z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu skierowane do kibiców i społeczności lokalnych. Wśród najważniejszych można wymienić:
  • Trophy Tour 2019 (16-30 kwietnia 2019 r.) – w ramach zupełnie nowej formuły kibice mieli jedyną okazję zobaczyć trofeum Superligi przed i w trakcie ćwierćfinałowych spotkań fazy finałowej. W każdej hali, którą odwiedziło trofeum, została przygotowana specjalna strefa Trophy Tour, w której czekał na kibiców profesjonalny fotograf.
  • Gramy Fair Kampania Antydopingowa – 15 kwietnia 2019 r. wystartowała ogólnopolska antydopingowa kampania informacyjno-edukacyjna „GRAMY FAIR’’, której inicjatorem była PGNiG Superliga. Kampania skierowana jest do sportowców wyczynowych, sportowców amatorów i młodzieży. Jej celem jest budowa świadomości i propagowanie idei uczciwości oraz czystości w sporcie. Ambasadorami kampanii zostali czołowi i uznani sportowcy, medaliści mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich, wśród nich Arkadiusz Moryto i Michał Daszek. Kampania zorganizowana została pod patronatem honorowym Ministerstwa Sportu i Turystki.
  • Start zawodowej Ligi Kobiet, przełomowy moment w rozwoju rozgrywek, profesjonalizacja oraz dynamiczny rozwój.
  • Podpisanie umowy z TVP od sezonu 2019/2020 na transmisje meczów ligowych w TVP Sport skutkujący ponad 1000% wzrostem oglądalności PGNiG Superligi.
  • Mecz Niepodległościowy (11.11.2019 r.) – narodziny piłki ręcznej w Polsce są ściśle powiązane z datą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na tę wyjątkową rocznicę PGNiG Superliga zorganizowała specjalny mecz. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości zawodnicy wystąpili w strojach z podobizną Józefa Piłsudskiego. Samo wydarzenie miało wyjątkową biało-czerwoną oprawę;
  • Movember (listopad 2019 r.) – wzorem lat ubiegłych Superliga dołączyła do akcji Movember. Każda drużyna wybrała swojego ambasadora, który przez symboliczne zapuszczenie wąsa inspirował do dyskusji na temat zdrowia i zachęcał do badań profilaktycznych pod kątem nowotworu.
 • PGNiG Summer Superliga – PGNiG angażuje się także we wsparcie nowej, perspektywicznej dyscypliny sportu – piłki ręcznej plażowej, która zyskuje coraz większe grono sympatyków. Ta letnia, efektowna dyscyplina sportu stanowi doskonałą alternatywę dla piłki ręcznej halowej, która w okresie wakacyjnym ma przerwę w rozgrywkach. Tegoroczny finał rozgrywek odbył się na początku sierpnia w Darłowie, poprzedzony został cyklem turniejów zorganizowanych w innych miastach.
 • Charytatywne Regaty Żeglarskie PGNiG Challenge – regaty charytatywne, z których dochód przeznaczony jest na hospicjum dla dzieci.  W regatach udział wzięło szesnaście  załóg. Bazą regat była Marina Gdynia. Wśród uczestników zaleźli się przedstawiciele spółek Enea, Polski Gaz TUW, EuRoPol GAZ SA, PGNiG TERMIKA, TGE, LGE i LOTOS.
 • PGNiG TERMIKA przedłużyła (od 1 grudnia 2019 r.) umowę sponsorską z klubem piłkarskim Legia Warszawa, zostając „Oficjalnym dostawcą ciepła dla Legii Warszawa” w kolejnym sezonie piłkarskim (do końca czerwca 2021 r.).
 • Sekcja piłki ręcznej AZS AGH Kraków – Spółka jest sponsorem drużyny Akademickiego Związku Sportowego AGH Kraków. Sponsoring ma na celu pogłębienie współpracy między Grupą PGNiG a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz promocję PGNiG jako rzetelnego partnera wśród studentów (jako przyszłych potencjalnych pracowników Grupy).
 • XVII Mistrzostwa Polski Branży Gazowniczej i Naftowej w Rowerach Terenowych i IV Mistrzostwa Polski Branży Gazowniczej i Naftowej w Biegach Przełajowych – cyklicznie organizowane wydarzenie, którego celem jest promocja aktywnego i zdrowego stylu życia. Mistrzostwa to okazja do integracji środowiska pracowniczego branży energetycznej. Uczestnicy wydarzenia biorą udział w klasyfikacji, która toczy się o puchar Prezesa Zarządu PGNiG.
Nauka i edukacja 

Grupa PGNiG dokłada wszelkich starań, aby wsparcie inicjatyw w obszarze nauki i edukacji odbywało się z korzyścią dla popularyzacji nauki w Polsce. Grupa odpowiedzialnie traktuje również współpracę ze środowiskami lokalnymi, zwłaszcza na obszarze jej działalności. W ramach tych działań organizowane są festiwale nauki, niezależnie w wielu miastach Polski, przy współpracy m.in. z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Ponadto wsparto Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, która została skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami tej olimpiady są m.in. indeksy na studia wyższe – kierunek bezpieczeństwo. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, w tym bezpieczeństwie energetycznym i nauk o obronności, a także kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Inicjatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.