SEGMENT W LICZBACH

W całym 2019 r. zgazyfikowano 85 nowych gmin, a stopień pokrycia geograficznego pod kątem liczby gazyfikowanych gmin wyniósł 64,4%. (1 595 z 2 477).

 Wybrane dane finansowe

** dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018

Dane w postaci tabelarycznej

Długość sieci dystrybucyjnych
tys. km
2019
2018
2017
2016
2015

Długość sieci dystrybucyjnych

191

186

183

180

177

Wolumen dystrybucji gazów (gaz wysokometanowy, zaazotowany, propan-butan, koksowniczy)
mln m3
2019
2018
2017
2016
2015
Razem wolumen dystrybucji gazów
11 531
11 747
11 645
10 858
9 823

  - w tym gaz wysokometanowy

9 976

9 918

9 797

9 301

8 646

  - w tym gaz zaazotowany

931

971

989

836

643

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale