OPIS STOSOWANYCH POLITYK I PROCEDUR NALEżYTEJ STARANNOśCI

GRI 103-2
 
Grupa PGNiG w obszarze pracowniczym działa, bazując na politykach i regulacjach wewnętrznych, które wspierają zarządy Spółek i menadżerów w kierowaniu tym obszarem. Do najważniejszych należy Polityka Grupy Kapitałowej PGNiG dotycząca pakietów stanowiskowych przyznawanych pracownikom.

Przyjęte regulacje zawarte w Polityce:

 • Wprowadzają jednolite, w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, zasady określania Pakietu Stanowiskowego przysługującego pracownikom Spółki w zależności od zajmowanego stanowiska.
 • Racjonalizują i optymalizują kosztowo wydatki ponoszone na urządzenia i usługi niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

Kwestie wynagradzania pracowników są również określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawartym na podstawie art. 241 Kodeksu pracy z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 15 lipca 2009 r. Układ określa najważniejsze zasady związane ze świadczeniem pracy zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, w tym normy i rozkład czasu pracy, wymiar urlopu, świadczenia socjalne i ochronę warunków pracy. Przyjęte regulacje zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy:

 • Definiują, czym jest stosunek pracy nawiązany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz zasady zawierania umów, jak również elementy, które obowiązkowo i dodatkowo powinna regulować umowa. Jednocześnie wskazują składniki będące integralną częścią umowy, takie jak arkusz kwalifikacyjny stanowiska pracy, opis pracy, zakres czynności lub instrukcja stanowiskowa.
 • Określają warunki, przy jakich umowa zostaje rozwiązna, oraz obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy, a także formy rozwiązania umowy.
 • Wskazują, czym jest czas pracy, jaki obejmuje zakres godzinowy oraz warunki, przy których nie można przekraczać ustalonego wymiaru czasu pracy. Jednocześnie dokument definuje zakres stosowania systemu równoważnego czasu pracy oraz przysługujące przerwy wliczane do czasu pracy. Ponadto określa okoliczności, w jakich praca może być wykonywana w godzinach nadliczbowych.
 • Porządkują warunki korzystania z urlopu oraz wskazuje wymiar urlopu przysługujący pracownikom posiadającym staż krótszy oraz dłuższy niż 10 lat. Jednocześnie dokument reguluje termin, w którym urlop powinien być obowiązkowo wykorzystany. Ponadto określa, na jakich warunkach pracodawca przyznaje wczasy profilaktyczno-lecznicze umożliwiające przebywanie w ośrodkach sanatoryjnych.
 • Formułują warunki wynagradzania pracowników poprzez określenie zasad kwalifikowania pracy do wskazanych poziomów kwalifikacyjnych.
 • Definiują warunki przyznawania świadczeń pieniężnych w postaci nagród jubileuszowych, odpraw wynikających z zakończenia stosunku pracy oraz innych nagród pieniężnych takich jak „nagroda barbórkowa”.
 • Porządkują zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz organizowania zbiorowego wypoczynku dla dzieci pracowników, jak również wyposażania stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istotnym elementem polityki kadrowej jest również pozyskiwanie nowych pracowników. Powyższy obszar jest regulowany przez standardy procesów doboru i rekrutacji pracowników w Grupie PGNiG. Tym samym standard ma na celu zapewnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach, wzmocnienie działania wewnętrznego rynku pracy oraz ugruntowanie wizerunku Grupy PGNiG jako odpowiedzialnego i pożądanego pracodawcy. Regulacja określa:

 • Warunki uruchomienia procesu rekrutacji uwzględniające zapotrzebowanie pracowników na istniejące lub nowo powstałe stanowisko pracy.
 • Zasady przeprowadzania selekcji kandydatów obejmujące działania prowadzone z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pozyskania kandydatów.
 • Narzędzia stosowane podczas selekcji kandydatów, z zastrzeżeniem wykorzystania tych samym środków w trakcie jednego procesu rektutacyjnego celem zachowania jednolitej weryfikacji.
 • Zasady ochrony danych osobowych, ich przetawarzania oraz archiwizacji.

Należy podkreślić, że jednostki organizacyjne w ramach wewnętrznych regulacji zarządzają kluczowymi zagadnieniami pracowniczymi. Do najważniejszych regulacji na poziomie jednostkowym należą:

 • Regulamin Pracy.
 • Procedura monitorowania zatrudnienia.
 • Procedura pracy zdalnej.
 • Procedura procesu rekrutacji.
 • Regulamin awansowania oraz zmiania warunków zatrudnienia.
 • Regulamin ZFŚS.
 • Zasady Funkcjonowania Systemu Oceny Pracy.
 • Zasady organizacji praktyk i staży.