GRI 303-1
 

 

 

Zużycie wody w Grupie PGNiG w podziale na źródło pochodzenia w latach 2018–2019
Wody (mln m3)
2019
2018
Grupa PGNiG
PGNiG
Grupa PGNiG
PGNiG
powierzchniowe pobierane z ujęć własnych
142,4
-
158,3
-
podziemne pobierane z ujęć własnych
0,4
0,3
0,3
0,2
gromadzone z opadów
 
 
 
 
kupowane z sieci wodociągowej, ujęć wód powierzchniowych i podziemnych
1,8
0,1
2,0
0,1

 

W ramach prowadzonych prac poszukiwawczych i wydobywczych – w odniesieniu zarówno do ochrony zasobów wód powierzchniowych, jak i podziemnych – Grupa PGNiG stawia sobie za cel ograniczanie zużycia wód na potrzeby socjalne i technologiczne. Poszukuje źródeł zaopatrzenia w wodę, możliwości jej gromadzenia w celu jak najbardziej efektywnego i optymalnego wykorzystania w danym regionie. Nie ogranicza przy tym możliwości korzystania z wody innym użytkownikom. W tym celu wprowadzono zasady zarządzania gospodarowaniem wodą i ściekami polegające na ewidencjonowaniu i opomiarowaniu ilości zakupywanej i pobieranej wody. W celu zmniejszenia ilości odpadów i zużycia wody płuczka wiertnicza jest uzdatniana i ponownie wykorzystywana. Najczęściej stosowanymi urządzeniami w systemie oczyszczania płuczki są koryta płuczkowe, sita wibracyjne, wirówki, odmulacze i piaskowniki. Wytrącone z płuczki okruchy skalne trafiają do stalowych zbiorników, skąd na bieżąco są odbierane przez uprawnione podmioty zewnętrzne i transportowane bezpośrednio na instalacje odzysku lub unieszkodliwiana odpadów.

W celu ograniczenia zużycia wody w instalacji PGNiG TERMIKA EP następuje ponowne wykorzystanie części powstających ścieków przemysłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych. Ponadto Geofizyka Toruń podejmuje inicjatywy w sferze działań edukacyjnych i świadomościowych. Inicjatywy podejmowane w celu zmniejszenia lub optymalizacji zużycia wody w organizacji realizowane są m.in. poprzez tematyczne spotkania pracownicze i na szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez pracowników działu BHP.