WPROWADZENIE

PGNiG jako spółka giełdowa chce budować trwałe i oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami Spółki, w tym z dostawcami kapitału jak akcjonariusze i inwestorzy. Spółka wdrożyła i stosuje przejrzyste zasady ładu korporacyjnego, dzięki którym możliwe jest profesjonalne zarządzanie Spółką, efektywny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz transparentna komunikacja Spółki z rynkiem.

Spółka dba o rzetelną komunikację z interesariuszami w celu zagwarantowania równego dostępu do informacji wpływających na jej wartość. Zarząd PGNiG ma świadomość, że odpowiednie kształtowanie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przekłada się na efektywność w realizacji celów strategicznych, ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności i w efekcie na wyższą wycenę rynkową akcji. 

Do głównych organów PGNiG należy Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ponadto w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitorujący m.in. proces sprawozdawczości finansowej skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Funkcjonowanie powyższych organów regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Będąc emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka stosuje zbiór zasad ładu korporacyjnego, określony w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. W celu zapewnienia transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy Spółka stosuje około 95% zasad w nim zawartych. Ponadto PGNiG dokonuje wszelkich wyjaśnień w zakresie odstąpień od przyjętych zasad postępując zgodnie z regułą „comply or explain”.

Wychodząc naprzeciw nowym wymogom w zakresie kształtowania zasad ładu korporacyjnego jakie w 2019 roku przyniosła m.in. nowelizacja przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu 24 czerwca 2020 roku przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG.  Nowelizacja Ustawy o ofercie, która weszła w życie z dniem 30 listopada 2019 roku, wprowadziła obowiązek uchwalania polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych przez walne zgromadzenie nie rzadziej, niż co cztery lata.