1.2.1. ZASTOSOWANE NOWE I ZMIENIONE STANDARDY I INTERPRETACJE

Na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe miały wpływ następujące nowe i zmienione standardy oraz interpretacje, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku:

Standard
Opis
Wpływ wdrożenia

MSSF 16 Leasing

Nowy standard obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku oraz ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu. Praktycznie wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 Leasing (MSSF 16) znosi klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę.

Leasingobiorca będzie zobowiązany ująć:

  • aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości, oraz
  • amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w Rachunku zysków i strat.

 

MSSF 16 w znaczącej części powiela regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację
w podziale na leasing operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie księgowe. Natomiast w przypadku subleasingu, pośredni leasingodawcy klasyfikować będą umowy subleasingowe poprzez odniesienie do aktywa z tytułu prawa do użytkowania z leasingu głównego, a nie poprzez odniesienie do bazowego składnika aktywów, jak to miało miejsce wg MSR 17, dlatego istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że subleasing wcześniej sklasyfikowany jako leasing operacyjny będzie sklasyfikowany jako leasing finansowy zgodnie z MSSF 16.

 

Wpływ zmian MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe został zaprezentowany w nocie 1.2.2.

Pozostałe zmiany standardów nie wskazane powyżej nie miały zastosowania lub były nieistotne dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.