1.2.2. WPłYW WDROżENIA NOWYCH STANDARDóW I INTERPRETACJI NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY

Grupa zastosowała wymogi nowego standardu MSSF 16 z wykorzystaniem zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku (bez przekształcenia okresu porównawczego).

Grupa zdecydowała o wdrożeniu nowego standardu MSSF 16 retrospektywnie z ujęciem skumulowanego wpływu z tytułu pierwszego zastosowania MSSF 16 w kapitale własnym (Zyski zatrzymane) na dzień 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że dane zaprezentowane za lata 2018 i 2019 nie są porównywalne.

Grupa jako leasingobiorca

Dla wszystkich leasingów, z wyjątkiem leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów niskocennych nieoddanych w subleasing, wcześniej sklasyfikowanych jako leasingi operacyjne zgodnie z MSR 17, na moment wdrożenia MSSF 16 tj. 1 stycznia 2019 roku Grupa ujęła:

  • zobowiązanie z tytułu leasingu wycenione w wartości bieżących opłat leasingowych pozostałych do zapłaty w dacie rozpoczęcia stosowania MSSF 16 zdyskontowanych poprzez zastosowanie krańcowej stopy oprocentowania długu Grupy w dniu pierwszego zastosowania;
  • dla wszystkich leasingów, składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania, w kwocie równej zobowiązaniu z tytułu leasingu skorygowanej o kwoty wszelkich przedpłat lub naliczonych opłat leasingowych odnoszących się do tego leasingu, ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bezpośrednio sprzed dnia pierwszego zastosowania.

Grupa uznaje za składniki o niskiej wartości, te aktywa których wartość pierwotna, bez względu na wiek składnika objętego leasingiem, nie przekracza kwoty 20 000 PLN (nawet jeśli ich wartość jest istotna po zagregowaniu). W szczególności do aktywów o niskiej wartości Grupa zalicza drobny sprzęt biurowy i teleifnormatyczny.

W przypadku zastosowania zwolnień, o których mowa powyżej, Grupa rozpoznaje płatności leasingowe jako koszt zgodnie z metodą liniową przez okres leasingu.

W przypadku leasingów, które wcześniej sklasyfikowano jako leasingi finansowe zgodnie z MSR 17, Grupa ujmuje jako składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania w wartości bilansowej składnika aktywów objętego leasingiem i zobowiązania z tytułu leasingu bezpośrednio sprzed dnia wyceny zgodnie z MSR 17.

Średnia ważona krańcowa stopa oprocentowania długu zastosowana do wyceny zobowiązań leasingowych wynosi od 0,9% do 5,5%.

Zastosowanie praktycznych uproszczeń

Grupa postanowiła skorzystać z następujących praktycznych rozwiązań przewidzianych w MSSF 16:

  • zastosowała pojedynczą stopę dyskontową dla portfela leasingów o podobnych cechach, takich jak charakter składnika aktywów (nieruchomości, środki transportu, urządzenia) oraz okres leasingu;
  • własną ocenę w odniesieniu, czy leasingi rodzą obciążenia zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” bezpośrednio przed dniem pierwszego zastosowania, traktując tę ocenę jako alternatywę wobec oceny utraty wartości. Przy wyborze tego rozwiązania praktycznego, leasingobiorca koryguje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania w dniu pierwszego zastosowania o kwotę rezerwy z tytułu leasingów rodzących obciążenia ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bezpośrednio sprzed dnia pierwszego zastosowania;
  • nie zastosowała wymogów w zakresie ujęcia leasingów do umów, których okres leasingu kończy się w ciągu 12 miesięcy od dnia pierwszego zastosowania, tj. 1 stycznia 2019 roku traktując je jako leasingi krótkoterminowe i ujmuje opłaty leasingowe jako koszty, metodą liniową, w trakcie pozostałego okresu leasingu;
  • wyłączyła początkowe koszty bezpośrednie z wyceny składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania składników aktywów w dniu pierwszego zastosowania;
  • wykorzystała wiedzę zdobytą po fakcie, w przypadku określenia okresu leasingu, dla umów które przewidywały okres przedłużenia leasingu lub opcję wypowiedzenia leasingu.

W związku z wdrożeniem MSSF 16, istotnej zmianie uległa ewidencja dotycząca nieruchomości gruntowych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów. Od 1 stycznia 2019 roku na dzień początkowego ujęcia, Grupa ujmuje prawa do użytkowania prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego nieodpłatnie w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w dacie rozpoczęcia stosowania MSSF 16. Natomiast na dzień początkowego ujęcia prawa do wieczystego użytkowania nabytego odpłatnie zostały ujęte w wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w dacie rozpoczęcia stosowania MSSF 16 powiększonych o:

  • nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów w przypadku zawarcia umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego,
  • cenę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów w przypadku zawarcia umowy z innym podmiotem niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Wyjaśnienie różnicy między zobowiązaniami z tytułu leasingu operacyjnego ujawnionymi na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z MSR 17, a zobowiązaniami leasingowymi ujętymi na dzień 1 stycznia 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na dzień
31 grudnia 2018 roku zgodnie z MSR 17 
  25
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego na dzień
31 grudnia 2018 zgodnie z MSR 17
  19
Wyłączenia (lesing krótkoterminowy, niskocenne aktywa, itp.)
  (25)
Ujęcie zobowiązań z tytułu leasingu na dzień 1 stycznia 2019 zgodnie z MSSF 16
  3 173
Efekt zdyskontowania przy zastosowaniu krańcowej stopy oprocentowania długu na dzień 1 stycznia 2019
  (1 356)
Zobowiązanie z tytułu leasingu na dzień 1 stycznia 2019
  1 836
      długoterminowe
793
      krótkoterminowe
1043

 

Grupa jako leasingodawca

Grupa zgodnie z regulacjami MSSF 16 nie wprowadziła zmian do istniejących i ujętych umów leasingów operacyjnych i finansowych, w których występowała jako leasingodawca na dzień 1 stycznia 2019 roku. W związku z powyższym, w przypadku umów, w których Grupa występuję jako leasingodawca, zastosowanie MSSF 16 nie spowodowało konieczności ujęcia korekt na 1 stycznia 2019 roku.

Podsumowanie wpływu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała nieodwołane zobowiązanie pozabilansowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz dotyczące umów prawa wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy gruntów, najmu lokali, maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Dla powyższych umów Grupa dokonała wyceny w wartości bieżącej aktywów użytkowanych w ramach tych umów i rozpoznała na dzień 1 stycznia 2019 roku prawo do użytkowania składnika aktywów w kwocie 1 938 mln PLN i odpowiadające mu zobowiązanie z tytułu leasingu.

Grupa dokonała zmiany ujęcia rezerwy na rekultywację gruntów, które przed wdrożeniem MSSF 16 traktowane były jako leasing operacyjny zgodnie z MSR 17. Grupa ujmowała rezerwę na rekultywację otrzymanych nieodpłatnie praw wieczystego użytkowania gruntów w wyniku finansowym. MSSF 16 jednoznacznie precyzuje, że koszt składnika aktywów
z tytułu prawa do użytkowania powinien obejmować szacunek kosztów, które maja zostać poniesione przez leasingobiorcę
w związku z przeprowadzeniem rekultywacji. Zmiana ujęcia rezerwy wraz z odpowiadającą jej zmianą podatku odroczonego z tego tytułu ujęta została w pozycji Zyski zatrzymane.

Wpływ zastosowania MSSF 16 na sprawozdanie Grupy został zaprezentowany w poniższych tabelach.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Stan na 31 grudnia 2018 przed zmianą
Wpływ MSSF 16 na Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Stan na 1 stycznia 2019 po zmianie
AKTYWA
 
 
 
Aktywa trwałe
  38 898
  1 938
  40 836
w tym:
 
 
 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  34 236
  2 568
  36 804
Prawo do użytkowania
  -  
  2 778
  2 778
Grunty
  -  
  2 246
  2 246
Budynki i budowle
  -  
  278
  278
Urządzenia techniczne i maszyny
  -  
  213
  213
Środki transportu i pozostałe
  -  
  38
  38
Środki trwałe w budowie pozostałe
  -  
  3
  3
Wartości niematerialne
  1 173
  (630)
  543
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  94
  (5)
  89
Pozostałe aktywa
  1 363
  5
  1 368
Aktywa obrotowe
  14 373
  1
  14 374
w tym:
 
 
 
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
  46
  1
  47
AKTYWA RAZEM
  53 271
  1 939
  55 210
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
 
 
 
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
  36 632
  118
  36 750
w tym:
 
 
 
Zyski zatrzymane
  29 246
  118
  29 364
Zobowiązania długoterminowe
  7 255
  787
  8 042
w tym:
 
 
 
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
  1 178
  781
  1 959
Pozostałe rezerwy
  197
  (17)
  180
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
  2 066
  23
  2 089
Zobowiązania krótkoterminowe
  9 384
  1 034
  10 418
w tym:
 
 
 
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
  2 524
  1 036
  3 560
Pozostałe rezerwy
  675
  (2)
  673
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
  16 639
  1 821
  18 460
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
  53 271
  1 939
  55 210

 

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z całkowitych dochodów

- spadek kosztów z tytułu podatków i opłat oraz usług
  175
- wzrost kosztów odsetek
  (77)
- wzrost kosztów amortyzacji
  (113)
Razem
  (15)

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 
- wzrost przepływów pieniężnych netto – działalność operacyjna
  200
- spadek przepływów pieniężnych netto – działalność finansowa
  (316)
Razem
  (116)

Wpływ na wskaźniki finansowe

Ze względu na ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej praktycznie wszystkich umów leasingu, wdrożenie MSSF 16 przez Grupę ma wpływ na jej wskaźniki bilansowe, w tym wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego.

Dodatkowo, w efekcie wdrożenia MSSF 16 zmianie uległy miary zysku (m. in. zysk z działalności operacyjnej, EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.), a także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Grupa przeanalizowała wpływ tych zmian na spełnienie kowenantów zawartych w umowach kredytowych, których jest stroną i nie stwierdzono ryzyka ich naruszenia.

Informacje na temat korekty osądu skutkującej zmianą zasad rachunkowości

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Jednostki Dominującej dokonał ponownej szczegółowej analizy regulacji odnoszących się do kwestii ujęcia umów/decyzji dzierżawy dotyczących podziemnej infrastruktury. Dodatkowo, w czerwcu 2019 roku Komitet ds. Interpretacji MSSF opublikował interpretację, która odnosi się do analizy spełnienia definicji leasingu zgodnie z MSSF 16 przez umowy służebności infrastruktury podziemnej. Jak wskazano w Raporcie Okresowym za III kwartał zakończony 30 września 2019 roku dotychczasowa praktyka rynkowa w tym zakresie nie była jednolita.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz uwzględniając wydaną interpretację, uznano, że na dzień 1 stycznia 2019 roku, Grupa była stroną umów/decyzji dzierżawy dotyczących podziemnych infrastruktury, które spełniały definicję leasingu zgodnie ze standardem MSSF 16.

W związku z powyższą zmianą osądu, Grupa ujęła aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu
z tytułu powyższych umów na dzień 1 stycznia 2019 roku. Korekta ta wpłynęła również na dane finansowe prezentowane we wcześniej opublikowanych w 2019 roku raportach śródrocznych. Wpływ korekty na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGNiG przedstawia poniższa tabela.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Stan na 01.01.2019 przed zmianą
Stan na 01.01.2019 po zmianie
Zmiana
Stan na 30.06.2019 przed zmianą
Stan na 30.06.2019 po zmianie
Zmiana
AKTYWA
 
 
 
 
 
 
Aktywa trwałe
40 060
40 836
776
40 590
41 351
761

w tym:

           
Rzeczowe aktywa trwałe
36 028
36 804
776
36 713
37 474
761
AKTYWA RAZEM
54 434
55 210
776
53 312
54 073
761
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
 
 
 
 
 
 
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
36 750
36 750
-
37 607
37 628
21

w tym:

           
Zyski zatrzymane
29 364
29 364
-
30 038
30 059
21
Zobowiązania długoterminowe
7 286
8 042
756
8 400
9 121
721

w tym:

           
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
1 203
1 959
756
2 115
2 836
721
Zobowiązania krótkoterminowe
10 398
10 418
20
7 305
7 324
19

w tym:

           

Zobowiązania z tytułu zadłużenia

3 540

3 560

20

215

234

19

ZOBOWIĄZANIA RAZEM
17 684
18 460
776
15 705
16 445
740
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
54 434
55 210
776
53 312
54 073
761
             
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
 
 
 
Okres zakończony 30 czerwca 2019 przed zmianą
Okres zakończony 30 czerwca 2019 po zmianie
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
 
 
 
22 624
22 624
-
Koszty operacyjne
 
 
 
(19 498)
(19 444)
54

w tym:

           

Podatki i opłaty

     

(599)

(545)

54

Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.)
 
 
 
3 126
3 180
54

Amortyzacja

     

(1 451)

(1 466)

(15)

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.)
 
 
 
1 675
1 714
39

Koszty finansowe netto

     

31

13

(18)

Zysk przed opodatkowaniem
 
 
 
1 732
1 753
21
Zysk netto
 
 
 
1 311
1 332
21
             
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 
 
 
Okres zakończony 30 czerwca 2019 przed zmianą
Okres zakończony 30 czerwca 2019 po zmianie
Zmiana
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
 
 
 
3 988
4 063
75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
 
 
 
(2 280)
(2 280)
-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym:
 
 
 
(2 527)
(2 602)
(75)

Wydatki z tytułu zadłużenia

     

(2 630)

(2 705)

(75)

Przepływy pieniężne netto
 
 
 
(819)
(819)
-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

 

 

3 928

3 928

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
 
 
 
3 109
3 109
-

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Stan na 31.03.2019 przed zmianą
Stan na 31.03.2019 po zmianie
Zmiana
Stan na 30.09.2019 przed zmianą
Stan na 30.09.2019 po zmianie
Zmiana
AKTYWA
 
 
 
 
 
 
Aktywa trwałe
40 441
41 209
768
41 504
42 257
753

w tym:

           

Rzeczowe aktywa trwałe

36 631

37 399

768

37 673

38 426

753

AKTYWA RAZEM
53 892
54 660
768
54 012
54 765
753
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
 
 
 
 
 
 
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
38 025
38 062
37
37 755
37 760
5

w tym:

           

Zyski zatrzymane

30 435

30 472

37

30 068

30 073

5

Zobowiązania długoterminowe
8 351
9 063
712
8 549
9 278
729

w tym:

           

Zobowiązania z tytułu zadłużenia

2 195

2 907

712

2 130

2 859

729

Zobowiązania krótkoterminowe
7 516
7 535
19
7 708
7 727
19

w tym:

           

Zobowiązania z tytułu zadłużenia

216

235

19

1 831

1 850

19

ZOBOWIĄZANIA RAZEM
15 867
16 598
731
16 257
17 005
748
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
53 892
54 660
768
54 012
54 765
753
             
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Okres zakończony 31 marca 2019 przed zmianą
Okres zakończony 31 marca 2019 po zmianie
Zmiana
Okres zakończony 30 września 2019 przed zmianą
Okres zakończony 30 września 2019 po zmianie
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
14 340
14 340
-
29 653
29 653
-
Koszty operacyjne
(12 175)
(12 122)
53
(25 724)
(25 670)
54

w tym:

           

Podatki i opłaty

(553)

(500)

53

(702)

(648)

54

Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.)
2 165
2 218
53
3 929
3 983
54

Amortyzacja

(782)

(789)

(7)

(2 113)

(2 135)

(22)

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.)
1 383
1 429
46
1 816
1 848
32

Koszty finansowe netto

15

6

(9)

(37)

(64)

(27)

Zysk przed opodatkowaniem
1 410
1 447
37
1 814
1 819
5
Zysk netto
1 063
1 100
37
1 341
1 346
5
             
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Okres zakończony 31 marca 2019 przed zmianą
Okres zakończony 31 marca 2019 po zmianie
Zmiana
Okres zakończony 30 września 2019 przed zmianą
Okres zakończony 30 września 2019 po zmianie
Zmiana
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 792
2 847
55
4 203
4 288
85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(1 231)
(1 231)
-
(3 718)
(3 718)
-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym:
(2 428)
(2 483)
(55)
(1 613)
(1 698)
(85)

Wydatki z tytułu zadłużenia

(2 498)

(2 553)

(55)

(2 735)

(2 820)

(85)

Przepływy pieniężne netto
(867)
(867)
-
(1 128)
(1 128)
-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

3 928

3 928

-

3 928

3 928

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
3 061
3 061
-
2 800
2 800
-