8.7. WSPóLNE DZIAłANIA

Zasady rachunkowości

W związku z udziałami we wspólnych działaniach Grupa jako wspólnik wspólnego działania ujmuje w swoim sprawozdaniu finansowym:

 

  • swoje aktywa, w tym udział w aktywach posiadanych wspólnie,
  • swoje zobowiązania, w tym udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie,
  • przychody ze sprzedaży swojego udziału produkcji w wynikach wspólnego działania,
  • swoją część przychodów ze sprzedaży produkcji w ramach wspólnego działania,
  • swoje koszty, w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach.

 

W związku z tym, że aktywa, zobowiązania, przychody i koszty związane ze wspólnym działaniem są wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wspólnika, nie dokonuje się korekt oraz nie stosuje się innych procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do tych pozycji podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez wspólnika wspólnego działania.

 

Wspólne działania prowadzone są przez Grupę głównie na terenie Polski, a także na obszarze Norwegii oraz Pakistanu. W szczególności polegają na poszukiwaniu i wydobyciu gazu ziemnego oraz ropy naftowej, z wyjątkiem działań prowadzonych w południowo-wschodniej Polsce, mających charakter początkowej fazy poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu. 

Istotne szacunki

Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa posiadała wspólne działania w rozumieniu MSSF 11 w ramach inwestycji realizowanych
w Norwegii na licencjach PL146, PL333, PL460, PL939, PL1009 oraz PL1017 na których sprawowała współkontrolę.

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała ponadto udziały w innych licencjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, które obejmują między innymi złoża Skarv, Gina Krog, Morvin, Vilje, Vale, Tommeliten Alpha oraz Duva. Biorąc pod uwagę kryteria MSSF 11, działalność Grupy na wymienionych wyżej złożach nie stanowi wspólnych ustaleń umownych w rozumieniu tego standardu i Grupa nie sprawuje współkontroli nad tą działalnością, ze względu na fakt, że istnieje więcej niż jedna kombinacja stron, które wspólnie mogą porozumieć się w celu podjęcia istotnych decyzji. Z tego względu dla celów prawidłowego rozliczenia i ujmowania operacji związanych z działalnością na tych złożach, Grupa stosuje zapisy innych, odpowiednich MSSF, uwzględniając swój udział w złożach, co sprawia, że nie ma istotnych różnic w metodzie księgowego ujmowania i rozpoznawania związanych z tą działalnością operacji w porównaniu do sposobu rozpoznawania operacji prowadzonych wspólnie z udziałowcami licencji, które spełniają definicję wspólnych działań w rozumieniu MSSF 11.

 

Więcej informacji na temat wspólnych działań znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.

Szczegółowy wykaz wspólnych działań, w które zaangażowana jest Grupa przedstawiono w tabelach poniżej.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa wspólnego ustalenia umownego
Kraj prowadzenia wspólnego działania
Udziały we wspólnym działaniu
Charakter wspólnych działań
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Sieraków”
Polska
PGNiG S.A. 51%; Orlen Upstream Sp. z o.o. 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Płotki”
Polska
PGNiG S.A. 51%; FX Energy (Grupa ORLEN) 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym Górowo Iławieckie
Polska
PGNiG S.A. 51%; LOTOS Petrobaltic S.A. 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym "Poznań"
Polska
PGNiG S.A. 51%; FX Energy (Grupa ORLEN) 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Bieszczady”
Polska
PGNiG S.A. 51%; ORLEN Upstream sp. z o.o. 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Warszawa-Południe”
Polska
 FX Energy (Grupa ORLEN) 81,82%; PGNiG S.A. 18,18%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesji Kirthar
Pakistan
PGNiG S.A. 70%; Pakistan Petroleum Ltd. 30%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym PL460
Norwegia
PGNiG Upstream Norway AS 35%; AkerBP 65%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym PL939
Norwegia
PGNiG Upstream Norway AS 30%; Equinor 70%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym PL1009
Norwegia
PGNiG Upstream Norway AS 30%; ConocoPhillips 65%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym PL1017
Norwegia
PGNiG Upstream Norway AS 50%; Equinor 50%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym PL146/PL333
Norwegia
PGNiG Upstream Norway AS 22.2%; Equinor 77.8%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa wspólnego ustalenia umownego
Kraj prowadzenia wspólnego działania
Udziały we wspólnym działaniu
Charakter wspólnych działań
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Sieraków”
Polska
PGNiG S.A. 51%; Orlen Upstream Sp. z o.o. 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Płotki”
Polska
PGNiG S.A. 51%; FX Energy (Grupa ORLEN) 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym Górowo Iławieckie
Polska
PGNiG S.A. 51%; LOTOS Petrobaltic S.A. 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym "Poznań"
Polska
PGNiG S.A. 51%; FX Energy (Grupa ORLEN) 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Bieszczady”
Polska
PGNiG S.A. 51%; ORLEN Upstream sp. z o.o. 49%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym „Warszawa-Południe”
Polska
 FX Energy (Grupa ORLEN) 81,82%; PGNiG S.A. 18,18%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesji Kirthar
Pakistan
PGNiG S.A. 70%; Pakistan Petroleum Ltd. 30%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
Wspólne działanie na obszarze koncesyjnym PL460
Norwegia
PGNiG Upstream Norway AS 35%; AkerBP 65%
Poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej

Powrót do góry