2.4.1. ISTOTNE OGRANICZENIA CO DO MOżLIWOśCI TRANSFERU śRODKóW DO GRUPY Z TYTUłU UDZIAłóW WE WSPóLNYCH PRZEDSIęWZIęCIACH

Polska Grupa Górnicza S.A.

Obowiązująca spółkę Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) umowa programu emisji obligacji zezwala na dokonywanie wypłat z tytułu dywidendy tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • za okres, za który ma być wypłacona dywidenda, nastąpi wcześniejszy wykup części obligacji z poszczególnych transz;
  • nie ma naruszenia założonych wskaźników: dług netto/EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. pomniejszonego o odtworzeniowe nakłady inwestycyjne (za ostatni kwartał), DSCR (stosunek środków pieniężnych dostępnych do obsługi zadłużenia do wymagalnego zadłużenia – za ostatni roczny okres) i wskaźnika przyszłych wpływów (za ostatni kwartał);
  • płatność nie spowoduje naruszenia prognozowanych wskaźników do dnia wykupu obligacji;
  • dywidenda zostanie wypłacona wspólnikom oraz obligatariuszom obligacji partycypacyjnych w proporcji wskazanej w warunkach emisji obligacji partycypacyjnych.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (ECSW)

Projekt budowy ECSW jest w trakcie realizacji. W dniu 8 marca 2018 spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PGNiG, w kwocie po 450 mln PLN z każdym, z przeznaczeniem na refinansowanie długu oraz na pokrycie dalszych wydatków inwestycyjnych. Data spłaty pożyczki przypada na 14 czerwca 2030 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo wykorzystania pożyczki wynosiło 900 mln PLN.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące jednostek wycenianych metodą praw własności.

 

2019
2018

 

Wspólne przedsięwzięcie
Wspólne przedsięwzięcie

 

 SGT EUROPOL GAZ S.A.
 Polska Grupa Górnicza S.A.
 Elektro-ciepłownia Stalowa Wola S.A.
 GK Polimex-Mostostal S.A.
 SGT EUROPOL GAZ S.A.
 Polska Grupa Górnicza
S.A.
 Elektro-ciepłownia Stalowa Wola S.A.
 GK Polimex-Mostostal S.A.
Stan na początek okresu
  840
  858
  -  
  108
  840
  674
  -  
  87
Nabycie udziałów
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  90
  -  
  -  
Zmiany ujęte w wyniku z inwestycji
w jednostkach wycenianych metodą
praw własności, w tym:
 
 
 
 
 
 
 
 
        Udział w wyniku finansowym
  28
  (87)
  (192)
  4
  47
  101
  (21)
  19
        Eliminacja zysków niezrealizowanych
        pomiędzy Grupą a wspólnym
        przedsięwzięciem
  -  
  4
  -  
  -  
  2
  (8)
  -  
  (1)
        Spisanie wartości firmy
  -  
  (13)
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
        Odwrócenie ujemnej wartości udziałów* 
        wycenianych metodą praw własności
  -  
  -  
  192
  -  
  -  
  -  
  21
  -  
        Odpis z tytułu utraty wartości
  (28)
  (143)
  -  
  -  
  (49)
  -  
  -  
  -  
Zmiany ujęte w innych całkowitych dochodach z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności.
  -  
  (7)
  -  
  -  
  -  
  1
  -  
  3
Stan na koniec okresu
  840
  612
  -  
  112
  840
  858
  -  
  108

* odwrócenie związane z udziałem w stratach jednostki wyższym niż wartość udziału w jednostce współkontrolowanej w księgach GK PGNiG (MSR 28.38).
Na dzień 31 grudnia 2019 GK PGNiG nie przyjęła na siebie prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku ani nie dokonała płatności w imieniu spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

 

2019
2018

 

 SGT EUROPOL GAZ S.A.*
 Polska Grupa Górnicza S.A.**
 GK Polimex-Mostostal S.A.***
 SGT EUROPOL GAZ S.A.*
Polska Grupa Górnicza S.A.**
 GK Polimex-Mostostal S.A.***
Udział Grupy PGNiG w kapitale spółki
51,18%
20,43%
16,48%
51,18%
20,43%
16,48%
Podstawowa działalność
 Przesył gazu 
 Wydobycie węgla
 Budownictwo
 Przesył gazu 
 Wydobycie węgla
 Budownictwo
Podstawowe dane finansowe****
 
 
 
 
 
 
Aktywa trwałe
  1 453
  10 220
  809
  1 697
  9 528
  801
Aktywa obrotowe
  2 490
  2 226
  964
  2 223
  2 759
  1 223
        w tym: środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  2 284
  555
  -  
  2 012
  583
  396
Zobowiązania długoterminowe
  13
  4 695
  316
  13
  4 435
  535
        w tym: długoterminowe zobowiązania finansowe
  -  
  2 510
  388
  -  
  2 316
  388
Zobowiązania krótkoterminowe
  66
  4 040
  780
  89
  3 679
  828
        w tym: krótkoterminowe zobowiązania finansowe
  -  
  476
  22
  1
  175
  22
Aktywa netto
  3 864
  3 711
  677
  3 818
  4 173
  661
 
 
 
 
 
 
 
Przychody ze sprzedaży
  875
  9 012
  1 477
  896
  9 371
  1 519
        Amortyzacja
  327
  2 193
  32
  312
  1 892
  24
        Dochody z tytułu odsetek
  42
  34
  3
  37
  35
  5
        Koszty odsetek
  -  
  137
  23
  3
  100
  26
        Podatek dochodowy
  13
  55
  (1)
  22
  (131)
  16
Zysk/(Strata) netto
  46
  (427)
  (4)
  85
  493
  (1)
Pozostałe całkowite dochody
  -  
  (36)
  3
  -  
  6
  1
 
 
 
 
 
 
 
Wartość inwestycji
 
 
 
 
 
 
Udział w aktywach netto
  1 978
  758
  112
  1 954
  852
  109
Dostosowanie do zasad rachunkowości Grupy
  (39)
  -  
  (16)
  (43)
  -  
  (17)
Eliminacja zysków niezrealizowanych pomiędzy Grupą a wspólnym przedsięwzięciem
  (182)
  (3)
  (1)
  (182)
  (7)
  (1)
Wartość firmy
  6
  13
  17
  6
  13
  17
Odpis wartości firmy
  (6)
  (13)
  -  
  (6)
  -  
  -  
Odpis z tytułu utraty wartości
  (917)
  (143)
  -  
  (889)
  -  
  -  
Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  840
  612
  112
  840
  858
  108

*Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały mogą być podejmowane, jeśli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy akcjonariusze-założyciele, z których każdy posiada nie mniej niż 30% akcji.
**Udział pośredni PGNiG S.A. przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A., która ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej oraz możliwość blokowania istotnych decyzji.
***Udział pośredni PGNiG S.A. przez spółkę PGNiG Technologie S.A., która zgodnie z porozumieniem dotyczącym inwestycji w Polimex zakłada m.in. uzgadnianie, w drodze głosowania, wspólnego stanowiska przy podejmowaniu kluczowych decyzji będących w gestii Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Polimexu, w tym ustalanie składu osobowego Zarządu Polimexu.
**** Dane finansowe dla GK Polimex-Mostostal S.A. za 11 miesięcy danego roku.